مغز پسته درجه ۲

مغز پسته درجه ۲
نام محصول : مغز پسته درجه 2
انس پسته :
موارد کاربرد :
توضیحات محصول : مغز تو جمع کن
قیمت : 35/000 تومان

مغز کال درجه یک

مغز کال درجه یک
نام محصول : مغز کال درجه یک
انس پسته :
موارد کاربرد :
توضیحات محصول : کاملا یک دست و سبز
قیمت : 58/000 تومان

پسته کله قوچی شور زعفرانی

پسته کله قوچی شور زعفرانی
نام محصول : کله قوچی شور زعفرانی انس 22
انس پسته : انس 22 بدون دهن بست
موارد کاربرد :
توضیحات محصول : شور زعفرانی براق و بسیار خوشمزه
قیمت : 32/500 تومان

پسته احمد آقایی شور زعفرانی

پسته احمد آقایی شور زعفرانی
نام محصول : احمد آقایی شور زعفرانی انس 24
انس پسته : 24
موارد کاربرد :
توضیحات محصول : شور زعفرانی کم نمک و بسیار خوشمزه
قیمت : 32/500 تومان

پسته اکبری انس ۲۴-۲۲

پسته اکبری انس ۲۴-۲۲
نام محصول : پسته اکبری
انس پسته : 24-22
موارد کاربرد :
توضیحات محصول : بدون دهن بست ، غربال نشده
قیمت : 32/500 تومان

پسته احمد آقایی انس ۲۶

پسته احمد آقایی انس ۲۶
نام محصول : پسته احمد آقایی انس 28-26
انس پسته : 28-26
موارد کاربرد :
توضیحات محصول : سفید مخصوص صادرات و آجیل
قیمت : 29/500 تومان

پسته فندقی انس ۳۰-۲۸

پسته فندقی انس ۳۰-۲۸
نام محصول : پسته فندقی
انس پسته : انس 30-28
موارد کاربرد :
توضیحات محصول : مخصوص آجیل
قیمت : 30/000 تومان

مغز دهن بست

مغز دهن بست
نام محصول : مغز دهن بست
انس پسته :
موارد کاربرد :
توضیحات محصول : مغز دهن بست گل دار و سبز
قیمت : 50/000 تومان

پسته احمد آقایی انس ۲۴

پسته احمد آقایی انس ۲۴
نام محصول : پسته احمد آقایی
انس پسته : انس 24
موارد کاربرد :
توضیحات محصول : بدون دهن بست و خوش رویت
قیمت : 32/000 تومان

پسته اکبری دست چین انس ۲۴-۲۲

پسته اکبری دست چین انس ۲۴-۲۲
نام محصول : پسته اکبری دست چین
انس پسته : دست چین انس 23
موارد کاربرد :
توضیحات محصول : کاملا یکدست و کشیده
قیمت : 37/500 تومان

کله قوچی دست چین انس ۲۴-۲۲

کله قوچی دست چین انس ۲۴-۲۲
نام محصول : کله قوچی دست چین
انس پسته : 24-22
موارد کاربرد :
توضیحات محصول : کاملا یکدست
قیمت : 33/000 تومان

پسته احمد آقایی انس ۲۸

پسته احمد آقایی انس ۲۸
نام محصول : پسته احمد آقایی
انس پسته : 28-26
موارد کاربرد :
توضیحات محصول : بدون دهن بست و خوش رویت
قیمت : 28/500 تومان

پسته احمدآقایی انس ۲۶-۲۴

پسته احمدآقایی انس ۲۶-۲۴
نام محصول : پسته احمدآقایی
انس پسته : 26-24
موارد کاربرد :
توضیحات محصول : تمام خندان ، سفید و بدون لک
قیمت : 32/000 تومان

پسته فندقی انس ۳۲-۳۰

پسته فندقی انس ۳۲-۳۰
نام محصول : پسته فندقی
انس پسته : 32-30
موارد کاربرد :
توضیحات محصول : تمام خندان
قیمت : 29/000 تومان