علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری

علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری چیست؟

در این مورد اولین نکته ای است که علائم کمبود عناصر در پسته مورد بیشتر عناصر غذایی با دیگر گیاهان متفاوت است به عنوان مثال در شرایط کمبود آهن در اکثر گیاهان زراعی و باغی رگبرگها سبز و فضای بین رگبرگی زرد میشوداما در پسته کل برگ همراه با رگبرگ زرد میشود یا مثال دیگر علائم کمبود منگنز می‌باشد که در بیشتر گیاهان رگبرگ یا یک حاشیه چند میلیمتر سبز باقی مانده و فاصله بین رگبرگها زرد می‌شود در مورد پسته این حالت هیچ‌گاه دیده نمی شود کمبود mnبه صورت قرمزی رگبرگ اصلی و ریز برگی خود را نشان میدهد این طریق علائم کمبود و حدود بحرانی ذکر شده برای دیگر گیاهان را نمی توان در مورد پسته مبنا قرار داد پسته یک گیاه غیر معمول بوده و همه چیز آن با دیگر گیاهان متفاوت است اما مختصری در مورد علائم کمبود پسته آنچه در باغات خودمان می‌بینیم نه آنچه در منابع کشورهای دیگر می بینیم به شرح زیر است

علائم کمبود پتاسیم

حاشیه سوختگی برگها برگ پسته می باشد که از اوایل خرداد دیده میشود هیچگاه این حاشیه سوختگی را در اوایل فصل نمی‌بینیم مهمترین علائم کمبود پتاسیم حساسیت دانسته به آفتاب و گیاه آفتاب سوختگی پتاس میزان خندانی و اونس را کاهش می‌دهد در مورد پتاسیم حدود بحرانی ذکر شده برای این عنصر در خاک با واقعیت مناطق پسته کاری ما هم خانه همخوانی ندارد حد بحرانی پتاسیم را برای خاکهای ما چند برابر مقادیر ذکر شده در منابع در نظر بگیریم همانطور که می‌دانیم جذب پتاسیم توسط ریشه ها طی پخشیدگی صورت می گیرد پدیده پخشیدگی در محیط محلول و آب انجام میشود بنابراین در جذب پتاسیم به شدت وضعیت آب و خاک در باغ های ما و با دوره های آبیاری بلند تنها دو تا سه روز پس از آبیاری شرایط برای جذب پتاسیم وجود دارد پتاسیم یکی از عناصری است که بیشترین در باغات پسته سال‌های اخیر مربوط به این عنصر است برای پتاسیم برگ حدود بحرانی وزن خشک و اخیراً وزن خشک مشخص شده است.

علائم کمبود ازت

علائم کمبود ازت بیشتر به صورت زردی برگهای و مجاز به خودش را نشان می دهد در بعضی مواقع حاشیه برگها ارغوانی کمرنگ پوست درختانی که مبتلا به کمبود ازات هستند قرمز رنگ میشود ریشه رشد ریشه درخت تابعی از مقدار ازت است متاسفانه علیرغم استفاده از کود ها ازته به مقدار کافی و در حداقل سه نوبت به دلیل طولانی بودن دوره های آبیاری باز هم کم بوده است 

علائم کمبود فسفر

یکی از عناصری که نه تنها کمبود آن در باغات پسته دیده نمی شود بلکه با مشکلات زیادی فسفر در خاک مواجه شده این ظهور عوارضی مانند ریز برگی یا قرمز و می توان بخشی از آن مربوط به اثرات آنتاگونیستی فسفر با روی و منگنز و دیگر عناصر کم مصرف باشد در شرایط کمبود فسفر برگهای درخت به رنگ قرمز مات متمایل به سیاه رنگ در می آیند البته در کمتر باغی می توان یافت که کمبود نفس خود را در آن دید دلیل این مکانیسم فراهمی فسفر در خاک می باشد فسفره فرایند تماس ریشه در اختیار ریشه قرار می گیرد یعنی فسفر بدون تحرک در محل خود باقی می‌ماند تارهای کشنده با حرکت فسفر آن را جذب می‌کنند هر قدر که جز بی ریشه بیشتر باشد جذب فسفر راحت‌تر صورت می‌گیرد وجود قارچ های همزیست روی ریشه پسته پسته ریشه یا های این قارچها در نقشه تارهای کشانده عمل نموده و جذبی را افزایش میدهد در مورد عناصر منیزیم و گوگرد هیچگونه کمبودی از این عناصر در باغات پسته ما دیده نمی شود بلکه در مورد منیزیوم مسئله مسمومیت آن بیشتر شایع است

علائم کمبود کلسیم

گرد و مدور شدن برگچه ها همراه با قاشقی شدن آنها می باشد در شرایط کمبود کلسیم عارضه لکه پوست استخوانی نیز بروز می‌کنند علائم 
کمبود عناصر کم مصرف بیشتر علائم کمبود این عناصر به خصوص عناصر فلزی را به صورت همراه با وجود این در شرایط کمبود منگنز روی برگها سبز می‌شوند در شرایط کمبود آهن برگ ها به خصوص برگ های جوان به صورت یکدست زرد رنگ شده و برگ نازک تر از حد معمول می شود نازک تر شدن برگ شرایط سوختگی برگ در اثر تابش خورشید را فراهم میکند باغات مبتلا به کمبود روی دیده می‌شود تعدادی از درختان با یک تغییر زمانی ودیرتر از خواب بیدار می‌شوند در اول فصل وقتی وارد چنین باغاتی می‌شوند در حالت کچلی دیده می‌شود در شرایط کمبود روی برگها ریز و فاصله میان گره ها کوتاه می‌شود ولی برعکس مس در شرایط کمبود روی رنگ پوست و قطر سرشاخه‌ها طبیعی به نظر می‌رسد کمبود مس بیشتر در خاکهای شنی که با آب شیرین آبیاری می‌شوند دیده می‌شود در شرایط کمبود مس سرشاخه‌ها دارای رشد طولی مناسب می باشند ولی رنگ پوست سر شاخه ها تیره و سرشاخه ها حالت عصایی همراه با یک انحنا پیدا می‌کنند کمبود مس نسبت به دیگر عناصر کم مصرف درخت را زودتر دچار سرخشکیدگی می‌کند

علائم کمبود بر

خوشه ها تنک و کم دانه می شوند چون نقش اصلی بر در عمل لقاح و گرد افشانی است بر طول عمر و طول توده گردن گرد نر را افزایش می‌دهد در علائم کمبود بر به صورت ظاهر شدن شاخه های جانبی همراه با کاهش رشد سرشاخه اصلی یا رشد جاروی دیده می شود برگچه ها یی دچار کمبود بر و چروکیده به نظر می‌رسند در شرایط کمبود شدید جوانه انتهایی از بین رفته و جوانه های جانبی خواب فعال شده و عملا مرگ جوانه های انتهایی در مورد این شاخه های جانبی نیز تکرار می‌شود بدین ترتیب گیاه ظاهر تقریبا جارویی پیدا می‌کنند کمبود کلر کمبود این عنصر در هیچ کجا از مناطق پسته کاری دیده نمی‌شود و بیشتر مسئله مسمومیت کلر مطرح است مسمومیت این عنصر در گیاه پسته به صورت سوختگی حاشیه برگ و بی رنگی شدن حاشیه و به صورت رگه ای و لایه به لایه عقب نشینی می‌کند.

علائم کمبود مولیبدن

مولیبدن به دلیل نیاز گیاه به ندرت کمبود آن دیده می‌شود و اهمیت چندانی در مسئله تغذیه مناطق پسته کاری مانند بحث کاری ما ندارد ولی در صورت کمبود برگچه ها کوچکتر رنگ پریده و همراه با رگبرگ به رنگ قرمز کمرنگ دیده می‌شود کمبود عناصر آهن و منگنز موجب قرمز شدن سطح برگ چه ها کوچک شدن آنها ظهور رگبرگ های قرمز چه رنگ برگه اصلی و چه شرعی و خوشه‌های با دانه های ریز و قرمز رنگ میشود که این همان عارضه معروف به قرمزو می باشد چه اتفاقی رقم صندوقی این عارضه شیوع بیشتری نسبت به ارقام دیگر پسته دارد.
البته در مورد عارضه ریز برگی ترمز احتمال کمبود روی نیز وجود دارد به هر حال با استفاده از کودهای حاوی عنصر آهن روی منگنز در سال گذشته این آرزو به طور کامل برطرف گردیده است.

آیا ریزش جوانه ها و خوشه دلیل تغذیه ای دارد؟

بله ریزش جوانه ها طی دور هم مغزه رفتن گیاه به دلیل تخلیه عناصری مثل از و پتاسیم از برگها و جوانه های مجاز به خوشه می باشد و در طی دوره رفتن پسته کلیه مواد فتوسنتزی روانه خوش شده و در اختیار ریشه قرار نمی‌گیرد. عدم تامین مورد نیاز تامین مواد غذایی برای ریشه موجب توقف رشد و غیر فعال شدن قسمت عمده ای از ریشه ها می شود در دوره مغز رفتن گیاه درخت پسته نیاز شدیدی به عناصر غذایی دارد و برعکس در این دوره قسمت عمده ریشه‌های فعال که مسئول جذب عناصر غذایی هستند به دلیل دریافت نکردن مواد غذایی حاصل از فتوسنتز از بین رفته اند و در چنین شرایطی است که گیاه برای تامین نیاز خود به عناصر غذایی از جوانه ها وبرگ به عنوان یک منبع استفاده می‌کند. از دست رفتن مواد غذایی توسط جوانه ها موجب ریزش آنها می گردد. در باغاتی که در وضعیت تغذیه صحیح و مناسبی داشته اند درخت قویتر بوده و درصد کمتری از جوانه ها تخلیه شده و ریزش میکند. محلول پاشی گیاه در اوایل مغز رفتن که ریشه‌های فعالی خیلی کم هستند و تامین بخش عمده از عناصر غذایی مورد نیاز برای پر شدن خوشه, ریزش جوانه ها و به عبارتی شدت سال آوری را تا حد قابل قبولی کاهش می دهد. در فصل رشد جاری مشاهده گردید که در برخی از باغات تعدادی از خوشه های پسته به طور کامل و در اثر کوچکترین حرکتی ریزش می‌کنند. یکی از دلایل عمده ریزش خوشه ها در سال جاری مربوط به وضعیت کلسیم در گیاه بوده است,کلسیم تشکیل و توزیع آنزیمهای گیاهی را در داخل گیاه کنترل می‌کند, هرگونه تنش محیطی دمایی, رطوبتی, موجب افزایش تولید هورمون اکسین در برگ و خوشه ها می شود, هرمون اکسین تولید شده در برگ و خوشه در شرایط طبیعی باید به ریشه درخت منتقل شود. این انتقال نیازمند به عنصر کلسیم به مقدار کافی می باشد. در شرایط کمبود کلسیم هورمونی اکسین تولید شده در خوشه‌ها تجع می یابد. در خوشه هایی که در آنها هرمون اکسین تجمع یافته, پدیده تهیج هورمونی اتفاق می افتد. تهییج هرمونی موجب تشکیل لایه سواگر و ریزش خوشه‌های پسته می شود. علاوه بر موارد فوق, موارد متعدد دیگری وجود دارد که در اثر کمبود عناصر غذایی جوانه ها ضعیف شده و طی فصل زمستان ریزش کرده و یا بیدار نمی شوند.

موضوعات
تاثیر گلایسین بتایین بر تنش شوری پسته
تاثیر اسید آمینه آرژنین بر درخت پسته
محلول پاشی جلبک دریایی بر روی درخت پسته
کدام رقم پسته به شوری حساس تر است؟
مقایسه عناصر برگ درخت پسته در حالت پر باری و کم باری
خواص فیزیولوژیک پسته
گسترش پسته به عنوان یک محصول
انواع کود زمین پسته
انواع پسته
کنترل علف هرز باغ پسته با روش های مختلف
تقویت گیاه از راه آب
نوسازی باغ پسته
فصل هرس کردن درخت پسته
تاثیر هرس در درخت پسته
اصول اصلاح در پسته
نفوذ آب در زمین باغ پسته
پایه و پیوند پسته
نمونه های آب و خاک
رفع مشکل فیزیکی خاک
انتخاب روش آبیاری
انتخاب محل باغ پسته
تاثیر تغییرات فصلی در پسته
پوست استخوانی پسته
برداشت پسته از باغات پسته رفسنجان
پایه های پسته
ویژگی های پسته استاندارد
خاک مناسب پسته
صادرات پسته از بندر خشک
پسته برشته(بوداده)
توصیه هایی برای خرید پسته
شپشک تنه پسته
شپشک نوقی پسته
جنگ تجاری بین آمریکا و اروپا و تاثیر آن بر روی پسته ایران
پروانه میوه خوار پسته
ریز برگی درخت پسته
گرمازدگی بهاره پسته
شپشک سرشاخه پسته
زنجره پسته(شیره تر)
سن قرمز پسته
نحوه محاسبه نیاز سرمایی پسته
گرده افشانی الکترواستاتیک پسته
رقم پسته اکبری
پسته کوهی(بنه)
خواص پسته تر و تازه
بازاریابی و فروش پسته
روغن پسته
شرکت پسته رفسنجان
رابطه بین کلاتEDTA و کمبود کلسیم در گیاه
مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته
پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان
اهمیت نیاز سرمایی پسته
اثرات گرم شدن کره زمین بر صنعت پسته
بیماری گموز پسته(پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه پسته)
رقم پسته کله قوچی
سوسک سرشاخه خوار پسته
سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته
تفاوت بین کودهای گاوی , گوسفندی,  مرغی و ماهی
شب پره هندی
تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته
استفاده از پتاسیم در باغات پسته
ریزش خوشه پسته
علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری
نقشه گچ در باغ های پسته
برای باغات پسته بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی؟
چگونه می توان مشکلات تغذیه ای باغات پسته پی برد؟
مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن
کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟
بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟
مشکل اساسی تغذیه در منطقه پسته کاری رفسنجان
بهترین رقم پسته
کانال تلگرام پسته رفسنجان
پسته تازه
پسته ارزان
کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)
قارچ کش سیستمیک گموز پسته
پوست کندن مغز پسته
عوامل مؤثر بازار داخلی پسته
سرمازدگی پسته
مراحل برداشت پسته
انس پسته
آفت سرخرطومی پسته
تغذیه اسفند و فروردین پسته
قارچ کش الیت برای بیماری گموز
سرمای مورد نیاز برای درخت پسته
نماتد ريشه گرهي درختان پسته
مبارزه زمستاني با آفات پسته
دلایل پوک شدن پسته
نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته
سوسك پوست خوار پسته
آفت پسیل پسته
مبارزه زراعي با آفات پسته
خواص هیومیک اسید
آفلاتوکسین پسته
انواع مغز پسته
پسته آجیلی و دست چین و لوکس
کودهاي حيواني و زمان مصرف آنها در باغهاي پسته
نمونه برداري از برگ (تجزيه برگ)جهت مديريت صحيح كوددهي در باغهاي پسته
محلول پاشي درخت پسته در ارديبهشت
نكات مهم در محلول پاشي درختان پسته
کوددهي در مرحله رشد و تکامل دانه (مغز رفتن)
مشخصات انواع پسته

پسته فندقی  

پسته فندقی از نظر شکل و ظاهر نسبت به بقیه انواع پسته کوچکتر میباشد و کمی از فندق بزرگتر و به دلیل اینکه پسته ریزی میباشد تعداد آن در یک کیلو بیشتر از سایر پسته ها میباشد در نتیجه برای آجیل اقتصادی تر میباشد و بیشترین حجم را برای صادرات به خود اختصاص داده است.بهترین نوع پسته فندقی را میتوان در زرند پیدا کرد.مشخصات انواع پسته

 

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی نسبت به فندقی کشیده تر و بزرگتر میباشد و دارای طعم بسیار عالی میباشد و از نظر طعم خوشمزه ترین نوع پسته میباشد و این نوع پسته فراوانترین نوع پسته به دلیل مرغوبیت پیوند آن میباشد و برای آجیل پر مصرف ترین نوع پسته میباشد و بهترین نوع پسته احمدآقایی را میتوان در منطقه نوق رفسنجان یافت.

7617

 

پسته کله قوچی

همانطور که از اسم آن پیداست پسته کله قوچی پسته ای درشت و گرد میباشد و دارای طعم خاص خودش هم هست و چون اندازه آن بزرگ است توچین آن جلوه ی خاصی دارد و به آجیل شکل و ظاهر زیبایی میبخشد و بهترین نوع پسته کله قوچی در منطقه نوق رفسنجان پیدا میشود.

kaleghuchi-pistachio-23-oz

پسته اکبری

پسته اکبری پسته ای بسیار کشیده و بزرگ است و از نوع احمد آقایی کشیده تر میباشد و در بین انواع پسته ها دارای قیمت بیشتری میباشد دست چین آن برای آجیل پرطرفدار است.و پسته لوکس و مجلسی میباشد و بهترین نوع پسته اکبری در شهرستان انار و منطقه کشکوییه رفسنجان برداشت میشود.

پسته اکبری