عوامل مؤثر بازار داخلی پسته

 عوامل مؤثر بازار داخلی پسته 

 با توجه به محدودیت های تجاری بین المللی در زمینه واردات پسته از ایران، اتکاء صرف به بازار صادرات ممکن است تولید این محصول اساسی را در آینده با چالش جد ی مواجه سازد. ضمن آن که ورود کالاهای جانشین وارداتی نظیر فندق، گردو و بادام هندی به بازار ایران نیز فضا را برای توسعه بازار داخلی پسته محدود تر می نماید. تحقیق حاضر به بررسی مصرف داخلی پسته و راهکارهای توسعه این بازار پرداخت. عوامل موثر بر مصرف پسته با استفاده از فرم مناسب تابعی برآورد شده و با استفاده از ضریب همبستگی و آنالیز واریانس، متغیرهای تحقیق مورد تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مصرف کنندگان پسته در استان کرمان( کرمان ، سیرجان، رفسنجان و انار) بعنوان قطب تولید و تهران (بعنوان قطب مصرف) می باشد. داده های این تحقیق از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه از مصرف کنندگان پسته که بر اساس سطح درآمدی (درآمد پائین، متوسط و بالا ) و بر پایه جمعیت مناطق مختلف شهری و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند، بدست آمد. تعداد پرسشنامه تکمیل شده در استان تهران واستان کرمان هریک ‎۳۰ پرسشنامه (در هر طبقه درآمدی تعداد ‎۱۰ پرسشنامه) در هر فصل و در مجموع ‎۸ فصل جمع آوری اط لاعات، برای هریک از این دو استان، تعداد ‎۲۴۰ پرسشنامه تکمیل گردیده و در مجموع با ‎۴۸۰ مصرف کننده پسته مصاحبه حضوری بعمل آمد. نتایج نشان داد که آشنایی با ارقام مختلف و درجه و کیفیت آنها، هزینه خانوار، بسته بندی و قیمت محصولات جانشین از مهمترین عوامل موثر بر مصرف در بازار داخلی پسته می باشند. برای استان کرمان قدر مطلق کشش قیمتی محاسبه شده برای پسته برشته و شور، خلال و پودر پسته، قاووت پسته و آجیل پسته حد اقل در یکی از موارد افزایش و یا کاهش قیمت بیشتر از یک بوده که موید با کشش بودن و یا لوکس بودن این محصولات برای مصرف کنندگان می باشد و در مورد سایر محصولات مورد مطالعه قدر مطلق کشش قیمتی کمتر از یک بوده که موید کم کشش بودن و یا نیمه ضروری بودن این محصولات است. ضریب همبستگی محاسبه شده بین مصرف سرانه پسته با سایر متغیرهای تحقیق مثبت است که خود نشان از روند مثبت افزایش مصرف در بازار داخلی می باشد. برای استان تهران قدر مطلق کشش قیمتی محاسبه شده برای انواع پسته و فراورده های آن و کالاهای جانشین و مکمل حد اقل در یکی از موارد افزایش و یا کاهش قیمت، بیشتر از یک بوده که موید با کشش بودن و یا لوکس بودن این محصولات برای مصرف کنندگان می باشد. تنها در مورد بستنی با طعم و یا مغز پسته و برخی از سایر کالاهای مکمل پسته، قدر مطلق کشش قیمتی کمتر از یک بوده که موید کم کشش بودن و یا نیمه ضروری بودن این محصولات است. ضریب همبستگی محاسبه شده بین مصرف سرانه پسته با سایر متغیرهای تحقیق مثبت است که خود نشان از روند مثبت افزایش مصرف در بازار داخلی می باشد. پیشنهاد می گردد برای افزایش مصرف در بازار داخلی پسته فرهنگ سازی لازم از طریق روشهای مختلف صورت پذیرد، همچنین با اصلاح شبکه توزیع پسته در بازار داخلی قیمت پسته و فراورده های جانبی و مکمل آن کاهش یابد و برای توسعه صنایع تبدیلی و خصوصا صنایع غذایی حاصل از پسته برنامه ریزی گردد. برای توسعه صنایع تبدیلی و صنایع غذائی با لحاظ نمودن قیمت پسته کمتر سعی گردد تا قیمت تمام شده این محصولات کم شود.

موضوعات
برسی تولید،بازاریابی و فروش پسته
روغن پسته
شرکت پسته رفسنجان
رابطه بین کلاتEDTA و کمبود کلسیم در گیاه
مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته
پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان
اهمیت نیاز سرمایی پسته
اثرات گرم شدن جهانی کره زمین بر صنعت پسته کاری ایران
بیماری گموز پسته(پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه پسته)
رقم پسته کله قوچی
سوسک سرشاخه خوار پسته
سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته
تفاوت بین کودهای گاوی , گوسفندی,  مرغی و ماهی
شب پره هندی و کنترل آن در انبارهای پسته
تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته
استفاده از پتاسیم در باغات پسته
علت ریزش جوانه ها و خوشه های درخت پسته
علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری
نقشه گچ در باغ های پسته
برای باغات پسته بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی؟
چگونه می توان مشکلات تغذیه ای باغات پسته پی برد؟
مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن
کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟
بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟
مشکل اساسی تغذیه در منطقه پسته کاری رفسنجان
بهترین رقم پسته
برسی اقتصادی کاشت پسته
کانال تلگرام پسته رفسنجان
پسته تازه
خرید پسته ارزان
کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)
قارچ کش سیستمیک گموز پسته
پوست گیری از مغز پسته
عوامل مؤثر بازار داخلی پسته
سرمازدگی پسته
مراحل برداشت پسته
انس پسته چیست
خرید اینترنتی پسته
آفت سرخرطومی پسته
تغذیه اسفند و فروردین پسته
قارچ کش الیت برای بیماری گموز
سرمای مورد نیاز برای درخت پسته
نماتد ريشه گرهي درختان پسته
مبارزه زمستاني با آفات پسته
دلایل پوک شدن پسته
نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته
سوسك پوست خوار پسته    Estenoborus perrisi
آفت پسیل پسته
مبارزه زراعي با آفات پسته
خواص هیومیک اسید
آفلاتوکسین پسته
فروش مغز سبز و کال پسته
پسته آجیلی و دست چین و لوکس
کودهاي حيواني و زمان مصرف آنها در باغهاي پسته
نمونه برداري از برگ (تجزيه برگ)جهت مديريت صحيح كوددهي در باغهاي پسته
محلول پاشي درختان پسته در اوايل ارديبهشت
نكات مهم در محلول پاشي درختان پسته
کوددهي در مرحله رشد و تکامل دانه (مغز رفتن)
اثرات روغن ولک
مشخصات انواع پسته
کشاورزی مدرن و اقتصادی
کود ورمی کمپوست برای درخت پسته
علایم کمبود پتاسیم بر روی درخت پسته
علایم کمبود فسفر بر روی درت پسته
علایم کمبود ازت بر روی درخت پسته
عناصر مورد نیاز درخت پسته
مقايسه محصول پسته در ايران و آمريكا
محلول پاشي در باغهاي پسته
علائم ظاهری کمبود عناصر غذایی درخت پسته
خاک مناسب کشت پسته
کوددهي پسته به روش کانال کود
ارسال پسته به سراسر ایران
آفات مهم پسته
کود دهی
راهنمای کشت پسته
آبیاری پسته
صادرات پسته رفسنجان