قارچ کش سیستمیک گموز پسته

بررسی کارایی قارچ‌کش‌های سیستمیک و حفاظتی برای کنترل طولانی مدت بیماری گموز پسته

با توجه به اهمیت بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه پسته در مناطق پسته کاری، تاثیر قارچکشهای ریدومیل و مشتقات اسید فسفونیک تحت شرایط آزمایشگاهی و گلخانهای روی گونههای فیتوفتورا مورد بررسی قرار گرفت. تحت شرایط آزمایشگاهی میزان بازدارندگی غلظتهای مختلف قارچکشهای ا لیت، P‎. ،Phytophthora citrophthora‎ فسفانات، اسید فسفوروس و ریدومیل روی رشد میسلیومی گونههای ارزیابی شد. در آزمایشگاه، سرشاخهها و CMA‎ در محیط کشت P. cryptogea‎ و P. megasperma‎ ،dreschleri‎ نهالهای دو ماهه رقم پسته سرخس با غلظتهای مختلف قارچکشها تیمار شدند و سپس با گونههای مختلف فیتوفتورا مایهزنی گردیدند. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت قارچکش در محیطکشت، میزان بازدارندگی رشد میسلیومی در سطح معنیداری افزایش مییابد. همچنین مشخص گردیدکه تاثیر غلظتهای مختلف قارچکشها بر میزان بازدارندگی رشد میسلیومی گونههای فیتوفتورا، دارای تفاوت معنیداری در سطح درصد میباشند.این در حالی است که هیچ گونه رشد میسلیومی برای قارچکشهای ا لیت، فسفانات، اسید فسفورس و و میکروگرم در میلیلیتر مشاهده نگردید. در این تحقیق ، ، ریدومیل به ترتیب در غلظتهای کمترین کاهش میزان کلونیزاسیون در سر شاخه ها به میزان درصد، توسط قارچ کش فسفانات با غلظت میکروگرم در میلی لیتر وکاهش صد درصدی میزان کلونیزاسیون سر شاخه ها توسط قارچکش ریدومیل با غلظت میکروگرم در میلی لیتر ایجاد گردید. کاربرد قارچکشها به صورت خاکی نیز باعث کاهش کلونیزاسیون طوقه نهالهای پسته توسط قارچ گردید.نتایج نشان داد که قارچکشهای ا لیت، اسید فسفورس، فسفانات و ریدومیل به ترتیب نزولی باعث کاهش کلونیزاسیون طوقه می شوند. درحالی که در بین قارچکشها با بنیان فسفیتی تفاوتی از نظر آماری در بازدارندگی از کلونیزاسیون طوقه نهالهای پسته مشاهده نگردید.

موضوعات
برسی تولید،بازاریابی و فروش پسته
روغن پسته
شرکت پسته رفسنجان
رابطه بین کلاتEDTA و کمبود کلسیم در گیاه
مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته
پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان
اهمیت نیاز سرمایی پسته
اثرات گرم شدن جهانی کره زمین بر صنعت پسته کاری ایران
بیماری گموز پسته(پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه پسته)
رقم پسته کله قوچی
سوسک سرشاخه خوار پسته
سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته
تفاوت بین کودهای گاوی , گوسفندی,  مرغی و ماهی
شب پره هندی و کنترل آن در انبارهای پسته
تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته
استفاده از پتاسیم در باغات پسته
علت ریزش جوانه ها و خوشه های درخت پسته
علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری
نقشه گچ در باغ های پسته
برای باغات پسته بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی؟
چگونه می توان مشکلات تغذیه ای باغات پسته پی برد؟
مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن
کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟
بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟
مشکل اساسی تغذیه در منطقه پسته کاری رفسنجان
بهترین رقم پسته
برسی اقتصادی کاشت پسته
کانال تلگرام پسته رفسنجان
پسته تازه
خرید پسته ارزان
کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)
قارچ کش سیستمیک گموز پسته
پوست گیری از مغز پسته
عوامل مؤثر بازار داخلی پسته
سرمازدگی پسته
مراحل برداشت پسته
انس پسته چیست
خرید اینترنتی پسته
آفت سرخرطومی پسته
تغذیه اسفند و فروردین پسته
قارچ کش الیت برای بیماری گموز
سرمای مورد نیاز برای درخت پسته
نماتد ريشه گرهي درختان پسته
مبارزه زمستاني با آفات پسته
دلایل پوک شدن پسته
نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته
سوسك پوست خوار پسته    Estenoborus perrisi
آفت پسیل پسته
مبارزه زراعي با آفات پسته
خواص هیومیک اسید
آفلاتوکسین پسته
فروش مغز سبز و کال پسته
پسته آجیلی و دست چین و لوکس
کودهاي حيواني و زمان مصرف آنها در باغهاي پسته
نمونه برداري از برگ (تجزيه برگ)جهت مديريت صحيح كوددهي در باغهاي پسته
محلول پاشي درختان پسته در اوايل ارديبهشت
نكات مهم در محلول پاشي درختان پسته
کوددهي در مرحله رشد و تکامل دانه (مغز رفتن)
اثرات روغن ولک
مشخصات انواع پسته
کشاورزی مدرن و اقتصادی
کود ورمی کمپوست برای درخت پسته
علایم کمبود پتاسیم بر روی درخت پسته
علایم کمبود فسفر بر روی درت پسته
علایم کمبود ازت بر روی درخت پسته
عناصر مورد نیاز درخت پسته
مقايسه محصول پسته در ايران و آمريكا
محلول پاشي در باغهاي پسته
علائم ظاهری کمبود عناصر غذایی درخت پسته
خاک مناسب کشت پسته
کوددهي پسته به روش کانال کود
ارسال پسته به سراسر ایران
آفات مهم پسته
کود دهی
راهنمای کشت پسته
آبیاری پسته
صادرات پسته رفسنجان