مبارزه زمستاني با آفات پسته

مبارزه زمستاني با آفات پسته

امروزه سعي مي شود كه كنترل آفات با روش هاي مناسب كه داراي اثرات نامطلوب زيست محيطي كمتري بر روي طبيعت و جانداران غير هدف و همچنين انسان باشند صورت گيرد. در زمستان حشرات آفت به طور طبيعي به فرم يا شكل زمستانه اي تبديل مي شوند كه آمادگي تحمل شرايط دماي سرد، بارندگي_ها، عدم دسترسي به غذا و ساير شرايط طبيعي زمستان را داشته باشند. در مورد آفات پسته هم به همين ترتيب است. بعضي آفات پسته درون اندام هاي گياهي بعضي ديگر داخل پناهگاه و يا پيله هايي كه در مكان هاي بخصوصي مي سازند و بعضي ديگر در زير خاك و پوشش هاي گياهي سطح باغ و يا پوشش_هاي گياهي خارج از باغ زمستان را مي گذرانند. مبارزه زمستانه عليه آفات پسته اغلب به روش_هاي غير شيميايي، فيزيكي و زراعي انجام مي شود كه از جمله آنها مي توان به روش_هاي زير اشاره نمود:
شخم و يخ آب زمستانه (آبياري كرت_ها در زمان يخبندان) به منظور از بين بردن و زير خاك كردن مراحل زمستان گذران آفت و يا بهم زدن پناهگاه زمستاني آفاتي كه در زير خاك بسر مي برند مانند پسيل معمولي پسته (شيره خشك)، زنجرك (شيره تر)، پروانه كراش، پروانه برگخوار، سرخرطومي، مينوز و غيرو مي توانند موثر باشند. بعنوان مثال در رابطه با پسيل معمولي پسته، چنانچه در زمستان كرت ها به عمق ۱۰ تا ۱۵ سانتيمتر شخم زده شوند به نحوي كه خاك تقريبا زير و رو شود جمعيت پسيل زمستان گذران به ميزان قابل توجهي كاهش خواهد يافت. اين عمل در قسمت هايي از باغ كه داراي علف هرز هستند تلفات بيشتري بر آفت وارد مي كند. در باغ_هايي كه زنبور پسيلافاگوس فعاليت خوبي دارد مي توان از شخم محل_هاي تجمع برگ_هاي خزان شده پسته به منظور حمايت از جمعيت اين زنبور خودداري نمود و ساير محل ها را شخم زد. براي كاهش جمعيت آفت پسيل پسته همچنين مي توان از تله هاي زرد رنگ هم در اواخر زمستان براي بدام انداختن پسيل هايي كه موفق به زمستان گذراني شده اند استفاده كرد.
رعايت بهداشت زراعي مي تواند جمعيت بعضي از آفات پسته را كاهش دهد به عنوان مثال براي كاهش جمعيت و حتي كنترل زنبورهاي مغز خوار پسته مي توان به تاثير قاطع و بسيار خوب برداشت كامل محصول (حتي پسته هاي پوك و كال) و جمع آوري دانه هاي باقيمانده روي درخت و همچنين پسته هاي پوك حاصل از عمليات پوست گيري و فرآوري در اطراف ترمينال هاي ضبط و زير خاك كردن و يا سوزاندن آنها در زمستان اشاره كرد كه مي تواند جمعت اين آفت را به خوبي كنترل كند البته اين عمل بايد همگاني و در سطح وسيع صورت گيرد. براي كاهش خسارت آفت شب پره خرنوب در محصول برداشت به موقع و سريع محصول يكي از نكات مهم است ولي اگر آفت به همراه محصول به انبار منتقل شد لازم است مانند ساير آفات انباري با آن مبارزه شود. براي مبارزه با ساير آفات انباري از قبل بايد انبار را ضد عفوني نمود. همچنين برقراي تهويه مناسب براي كاهش رطوبت انبار به منظور كاهش آلودگي هاي قارچي مفيد است. اگر بتوان دماي انبار را به طور مداوم زير ۱۳ درجه سانتيگراد نگه داشت آفات انباري قادر به خسارت نمي¬باشند.
هرس و حذف شاخه هاي ضعيف شده در باغ هاي پسته باعث كاهش جمعيت لاروهاي سوسك سرشاخه خوار پسته كه زير پوست شاخه هاي ضعيف شده درختان پسته زمستانگذراني مي كنند خواهد شد. همچنين تله گذاري، به اين صورت كه چوب هاي تازه هرس شده را به مدت ۱۵ روز تا يك ماه در باغ نگهداري كرده )تا حشرات كامل اين آفت به اين شاخه ها جلب و با ايجاد كانال هاي مادري روي آنها تخم گذاري نمايند( و پس از آن جمع آوري و سوزانده شوند در كاهش جمعيت اين آفت مؤثر است. تله گذاري با جايگزيني سر شاخه هاي هرس شده جديد و سوزاندن شاخه هاي قبلي در صورتي كه در طول پاييز و زمستان ادامه يابد و بطور همگاني اجرا شود بطور مسلم در كاهش جمعيت آفت و خسارت آن در سال آينده موثر است.
مبارزه شيميايي زمستاني فقط با تعداد اندكي از آفات پسته نتيجه بخش است وتاثير خوبي دارد زيرا مرحله زمستان گذراني اين آفات فقط بر روي درخت طي مي شود. اين آفات عبارتند از پسيل پيچاننده برگ پسته ( اين آفت با شيره خشك تفاوت دارد)، شپشك نخودي پسته و بالشتك پسته. خوشبختانه اين آفات در رفسنجان و بسياري از مناطق پسته كاري جمعيت قابل خسارتي ندارند و فقط در بعضي مناطق پسته كاري مشاهده مي شوند. براي مبارزه با اين آفات بايد حتماً سابقه وجود آفت وهمچنين وجود مرحله زمستاني آفت را روي سر شاخه ها مشاهده نمود.

سمپاشي هاي اواخر زمستان بر عليه پروانه چوبخوار به علت وارد كردن تلفات زياد بر زنبورهاي پارازيتوئيد مفيد اين آفت و ساير آفات پسته توصيه نشده است همچنين سمپاشي زمستانه عليه شپشك سرشاخه (واوي) داراي اثر ناكافي خواهد بود. سمپاشي زمستانه بر عليه حشرات كامل پسيل معمولي پسته همچنين سنهاي پسته به علل مختلف از جمله عدم برخورد بسياري از حشرات زمستان گذران با سم در هنگام سمپاشي زمستانه نتيجه بخش نيست. بنابراين فقط توصيه هاي كلي در رابطه با استفاده از روش هاي زراعي بهداشتي به منظور كاهش جمعيت اكثر آفات پسته در زمستان قابل تجويز است.

سبد خرید ۰
موضوعات
نقش فسفیت پتاسیم در پسته
جلوگیری از تنک شدن خوشه پسته
تاثیر زئولیت غنی شده کلسیم بر رشد پسته
خمیر پسته از برشته کردن مغز پسته
هجوم ایرانی ها به تاجیکستان برای کاشت پسته
تاثیر انواع کود ها بر میزان آفلاتوکسین پسته
تاثیر گلایسین بتایین بر تنش شوری پسته
تاثیر اسید آمینه آرژنین بر درخت پسته
محلول پاشی جلبک دریایی بر روی درخت پسته
کدام رقم پسته به شوری حساس تر است؟
مقایسه عناصر برگ درخت پسته در حالت پر باری و کم باری
خواص فیزیولوژیک پسته
گسترش پسته به عنوان یک محصول
انواع کود زمین پسته
انواع پسته
کنترل علف هرز باغ پسته با روش های مختلف
تقویت گیاه از راه آب
نوسازی باغ پسته
فصل هرس کردن درخت پسته
تاثیر هرس در درخت پسته
اصول اصلاح در پسته
نفوذ آب در زمین باغ پسته
پایه و پیوند پسته
نمونه های آب و خاک
رفع مشکل فیزیکی خاک
انتخاب روش آبیاری
انتخاب محل باغ پسته
تاثیر تغییرات فصلی در پسته
پوست استخوانی پسته
برداشت پسته از باغات پسته رفسنجان
پایه های پسته
ویژگی های پسته استاندارد
خاک مناسب پسته
صادرات پسته از بندر خشک
پسته برشته(بوداده)
توصیه هایی برای خرید پسته
شپشک تنه پسته
شپشک نوقی پسته
جنگ تجاری بین آمریکا و اروپا و تاثیر آن بر روی پسته ایران
پروانه میوه خوار پسته
ریز برگی درخت پسته
گرمازدگی بهاره پسته
شپشک سرشاخه پسته
زنجره پسته(شیره تر)
سن قرمز پسته
نحوه محاسبه نیاز سرمایی پسته
گرده افشانی الکترواستاتیک پسته
رقم پسته اکبری
پسته کوهی(بنه)
خواص پسته تر و تازه
بازاریابی و فروش پسته
روغن پسته
شرکت پسته رفسنجان
رابطه بین کلاتEDTA و کمبود کلسیم در گیاه
مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته
پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان
اهمیت نیاز سرمایی پسته
اثرات گرم شدن کره زمین بر صنعت پسته
بیماری گموز پسته(پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه پسته)
رقم پسته کله قوچی
سوسک سرشاخه خوار پسته
سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته
تفاوت بین کودهای گاوی , گوسفندی,  مرغی و ماهی
شب پره هندی
تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته
استفاده از پتاسیم در باغات پسته
ریزش خوشه پسته
علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری
نقشه گچ در باغ های پسته
برای باغات پسته بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی؟
چگونه می توان مشکلات تغذیه ای باغات پسته پی برد؟
مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن
کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟
بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟
مشکل اساسی تغذیه در منطقه پسته کاری رفسنجان
بهترین رقم پسته
کانال تلگرام پسته رفسنجان
پسته تازه
پسته ارزان
کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)
قارچ کش سیستمیک گموز پسته
پوست کندن مغز پسته
عوامل مؤثر بازار داخلی پسته
سرمازدگی پسته
مراحل برداشت پسته
انس پسته
آفت سرخرطومی پسته
تغذیه اسفند و فروردین پسته
قارچ کش الیت برای بیماری گموز
سرمای مورد نیاز برای درخت پسته
نماتد ريشه گرهي درختان پسته
مبارزه زمستاني با آفات پسته
دلایل پوک شدن پسته
نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته
سوسك پوست خوار پسته
آفت پسیل پسته
مبارزه زراعي با آفات پسته
خواص هیومیک اسید
آفلاتوکسین پسته
انواع مغز پسته
مشخصات انواع پسته

پسته فندقی  

پسته فندقی از نظر شکل و ظاهر نسبت به بقیه انواع پسته کوچکتر میباشد و کمی از فندق بزرگتر و به دلیل اینکه پسته ریزی میباشد تعداد آن در یک کیلو بیشتر از سایر پسته ها میباشد در نتیجه برای آجیل اقتصادی تر میباشد و بیشترین حجم را برای صادرات به خود اختصاص داده است.بهترین نوع پسته فندقی را میتوان در زرند پیدا کرد.مشخصات انواع پسته

 

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی نسبت به فندقی کشیده تر و بزرگتر میباشد و دارای طعم بسیار عالی میباشد و از نظر طعم خوشمزه ترین نوع پسته میباشد و این نوع پسته فراوانترین نوع پسته به دلیل مرغوبیت پیوند آن میباشد و برای آجیل پر مصرف ترین نوع پسته میباشد و بهترین نوع پسته احمدآقایی را میتوان در منطقه نوق رفسنجان یافت.

7617

 

پسته کله قوچی

همانطور که از اسم آن پیداست پسته کله قوچی پسته ای درشت و گرد میباشد و دارای طعم خاص خودش هم هست و چون اندازه آن بزرگ است توچین آن جلوه ی خاصی دارد و به آجیل شکل و ظاهر زیبایی میبخشد و بهترین نوع پسته کله قوچی در منطقه نوق رفسنجان پیدا میشود.

kaleghuchi-pistachio-23-oz

پسته اکبری

پسته اکبری پسته ای بسیار کشیده و بزرگ است و از نوع احمد آقایی کشیده تر میباشد و در بین انواع پسته ها دارای قیمت بیشتری میباشد دست چین آن برای آجیل پرطرفدار است.و پسته لوکس و مجلسی میباشد و بهترین نوع پسته اکبری در شهرستان انار و منطقه کشکوییه رفسنجان برداشت میشود.

پسته اکبری