نكات مهم در محلول پاشي درختان پسته

بسمه تعالي
موضوع: نكات مهم در محلول پاشي درختان پسته
باغداران محترم
در انجام محلولپاشي درختان پسته به طور كلي به موارد زير بايد توجه شود:
– درختان از نظر عناصر پرنياز (ازت، فسفر و پتاسيم) دچار كمبود نباشند. به عبارت بهتر زماني محلولپاشي عناصر
كم نياز مي تواند روي عملكرد و كيفيت ميوه موثر واقع شود كه نياز غذايي درختان از نظر عناصر اصلي و پرنياز برطرف
شده باشد.
– مواقعي محلولپاشي انجام گيرد كه درخت تشنه نباشد به عبارت ديگر محلولپاشي بايد قبل يا چند روز بعد از آبياري
صورت گيرد. در مناطق پستهكاري كه دور آبياري معمو ً لا زياد ميباشد بايد به اين نكته توجه نموده و برنامه محلولپاشي
طوري تنظيم شود كه حتي المقدور نزديك به زمان آبياري باغها باشد.
– زمان محلولپاشي در روز بسيار مهم است. بهتر است محلولپاشي در هواي خنك در صبح زود و يا عصر انجام شود تا
كارايي جذب عناصر توسط برگها بيشتر باشد و در ضمن سوختگي برگ ايجاد ننمايد.
– زمان محلولپاشي در طول دوره رشد نيز حائز اهميت است. هر چه برگ درختان جوانتر باشد كارايي جذب عناصر غذايي
بوسيله برگ بيشتر خواهد بود. بنابراين در درختان پسته، اوائل ارديبهشت ماه تا اواخر خردادماه براي محلولپاشي برگ
مناسب ميباشد و هر چه به اواخر فصل نزديك شويم كارايي جذب به دليل ضخيم شدن برگها كاهشمييابد. تعداد
۱ بار متغيير مي باشد. – محلولپاشيها در هر دوره رشد بستگي به شدت كمبود عناصر غذايي كمنياز دارد و از ۳
– غلظت محلول مورد استفاده بسيار مهم بوده و بايستي مطابق با توصيههاي كارشناسان و اهل فن تنظيم گردد. غليظ
بودن محلول علاوه بر گرفتگي نازلها، موجب سوزش برگها ميشود خصوصًا در مناطقي كه دور آبياري خيلي طولاني
و از ۶۰ روز بيشتر است كه در اين موارد با نظر كارشناسان بايد غلظتها را از حد استاندارد كمتر در نظر گرفت. علاوه بر
۵ در هزار ميشود، منظور غلظت در هكتار است و اين غلظت يعني ۵ – اين بايد دقت نمود وقتي صحبت از غلظت مث ً لا ۶
ليتر يا ۵ كيلوگرم از كود ميكرو در هزار ليتر آب براي مصرف در يك هكتار باغ است و اگر در مساحت كمتري مث ً لا نيم
هكتار پاشيده شود مثل اين است كه غلظت دو برابر شده است.
– نوع سمپاشي نيز در انجام يك محلولپاشي موفق اهميت دارد. بطوريكه سمپاشي بايستي قدرت پودر كردن محلول را
داشته باشد تا بتواند كودها را به صورت قطرات بسيار ريز روي برگها بپاشد.
– براي انجام محلولپاشي با كودهاي جامد كه نياز به حل كردن آنها در آب مي باشد بايد ابتدا كودهاي مورد نظر را در آب
كام ً لا حل نموده سپس محلول زلال رويي را درون تانكر سمپاش ريخته و مصرف نمود در غير اين صورت رسوبات
مخصوصًا ذرات حل نشده سولفات مسموجب سوزش برگها مي شوند.
– در مواقعي که از مخلوط روغن و سم براي کنترل آفات استفاده ميشود از اختلاط کودها با آن بايد خودداري شود.
– در مورد اختلاط سموم با کودها بايد به توصيه ها و نوشتههاي روي ظروف سموم و کودها توجه نمود، به طورکلي بهتر
است از اختلاط کودهاي حاوي کلسيم و مس با سموم مختلف خودداري نمود.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
– مهمترين نکته در انجام محلولپاشي در باغهاي پسته رعايت تعادل عناصر غذايي است. انجام محلولپاشي بايد با توجه به
نتايج آزمايش برگ در سال گذشته و تاريخچه باغ صورت گيرد و هر عنصري که کمبود آن وجود دارد محلولپاشي شود
در غيراينصورت تعادل عناصر غذايي در گياه بهم خورده و نتيجه مطلوب حاصل نميشود.
انتخاب ترکيبات و کودهاي مناسب و داراي تعادل عناصر غذايي براي هر باغ بايد با مشورت کارشناسان اهل فن و خبره توصيه –
شود.
مؤسسه تحقيقات پسته كشور
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

سبد خرید ۰
موضوعات
نقش فسفیت پتاسیم در پسته
جلوگیری از تنک شدن خوشه پسته
تاثیر زئولیت غنی شده کلسیم بر رشد پسته
خمیر پسته از برشته کردن مغز پسته
هجوم ایرانی ها به تاجیکستان برای کاشت پسته
تاثیر انواع کود ها بر میزان آفلاتوکسین پسته
تاثیر گلایسین بتایین بر تنش شوری پسته
تاثیر اسید آمینه آرژنین بر درخت پسته
محلول پاشی جلبک دریایی بر روی درخت پسته
کدام رقم پسته به شوری حساس تر است؟
مقایسه عناصر برگ درخت پسته در حالت پر باری و کم باری
خواص فیزیولوژیک پسته
گسترش پسته به عنوان یک محصول
انواع کود زمین پسته
انواع پسته
کنترل علف هرز باغ پسته با روش های مختلف
تقویت گیاه از راه آب
نوسازی باغ پسته
فصل هرس کردن درخت پسته
تاثیر هرس در درخت پسته
اصول اصلاح در پسته
نفوذ آب در زمین باغ پسته
پایه و پیوند پسته
نمونه های آب و خاک
رفع مشکل فیزیکی خاک
انتخاب روش آبیاری
انتخاب محل باغ پسته
تاثیر تغییرات فصلی در پسته
پوست استخوانی پسته
برداشت پسته از باغات پسته رفسنجان
پایه های پسته
ویژگی های پسته استاندارد
خاک مناسب پسته
صادرات پسته از بندر خشک
پسته برشته(بوداده)
توصیه هایی برای خرید پسته
شپشک تنه پسته
شپشک نوقی پسته
جنگ تجاری بین آمریکا و اروپا و تاثیر آن بر روی پسته ایران
پروانه میوه خوار پسته
ریز برگی درخت پسته
گرمازدگی بهاره پسته
شپشک سرشاخه پسته
زنجره پسته(شیره تر)
سن قرمز پسته
نحوه محاسبه نیاز سرمایی پسته
گرده افشانی الکترواستاتیک پسته
رقم پسته اکبری
پسته کوهی(بنه)
خواص پسته تر و تازه
بازاریابی و فروش پسته
روغن پسته
شرکت پسته رفسنجان
رابطه بین کلاتEDTA و کمبود کلسیم در گیاه
مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته
پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان
اهمیت نیاز سرمایی پسته
اثرات گرم شدن کره زمین بر صنعت پسته
بیماری گموز پسته(پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه پسته)
رقم پسته کله قوچی
سوسک سرشاخه خوار پسته
سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته
تفاوت بین کودهای گاوی , گوسفندی,  مرغی و ماهی
شب پره هندی
تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته
استفاده از پتاسیم در باغات پسته
ریزش خوشه پسته
علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری
نقشه گچ در باغ های پسته
برای باغات پسته بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی؟
چگونه می توان مشکلات تغذیه ای باغات پسته پی برد؟
مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن
کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟
بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟
مشکل اساسی تغذیه در منطقه پسته کاری رفسنجان
بهترین رقم پسته
کانال تلگرام پسته رفسنجان
پسته تازه
پسته ارزان
کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)
قارچ کش سیستمیک گموز پسته
پوست کندن مغز پسته
عوامل مؤثر بازار داخلی پسته
سرمازدگی پسته
مراحل برداشت پسته
انس پسته
آفت سرخرطومی پسته
تغذیه اسفند و فروردین پسته
قارچ کش الیت برای بیماری گموز
سرمای مورد نیاز برای درخت پسته
نماتد ريشه گرهي درختان پسته
مبارزه زمستاني با آفات پسته
دلایل پوک شدن پسته
نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته
سوسك پوست خوار پسته
آفت پسیل پسته
مبارزه زراعي با آفات پسته
خواص هیومیک اسید
آفلاتوکسین پسته
انواع مغز پسته
مشخصات انواع پسته

پسته فندقی  

پسته فندقی از نظر شکل و ظاهر نسبت به بقیه انواع پسته کوچکتر میباشد و کمی از فندق بزرگتر و به دلیل اینکه پسته ریزی میباشد تعداد آن در یک کیلو بیشتر از سایر پسته ها میباشد در نتیجه برای آجیل اقتصادی تر میباشد و بیشترین حجم را برای صادرات به خود اختصاص داده است.بهترین نوع پسته فندقی را میتوان در زرند پیدا کرد.مشخصات انواع پسته

 

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی نسبت به فندقی کشیده تر و بزرگتر میباشد و دارای طعم بسیار عالی میباشد و از نظر طعم خوشمزه ترین نوع پسته میباشد و این نوع پسته فراوانترین نوع پسته به دلیل مرغوبیت پیوند آن میباشد و برای آجیل پر مصرف ترین نوع پسته میباشد و بهترین نوع پسته احمدآقایی را میتوان در منطقه نوق رفسنجان یافت.

7617

 

پسته کله قوچی

همانطور که از اسم آن پیداست پسته کله قوچی پسته ای درشت و گرد میباشد و دارای طعم خاص خودش هم هست و چون اندازه آن بزرگ است توچین آن جلوه ی خاصی دارد و به آجیل شکل و ظاهر زیبایی میبخشد و بهترین نوع پسته کله قوچی در منطقه نوق رفسنجان پیدا میشود.

kaleghuchi-pistachio-23-oz

پسته اکبری

پسته اکبری پسته ای بسیار کشیده و بزرگ است و از نوع احمد آقایی کشیده تر میباشد و در بین انواع پسته ها دارای قیمت بیشتری میباشد دست چین آن برای آجیل پرطرفدار است.و پسته لوکس و مجلسی میباشد و بهترین نوع پسته اکبری در شهرستان انار و منطقه کشکوییه رفسنجان برداشت میشود.

پسته اکبری