پوست گیری از مغز پسته

پوست گیری از مغز پسته

بررسی ویژگی های کیفی مغز پسته پوست گیری شده با آب نمک در طول انبارداری و تعیین بهترین شرایط پوست گیری

مغز سبز پسته از جدا کردن پوست قرمز رویی مغز حاصل می شود. در این تحقیق شرایط مناسب جداسازی پوست رویی مغز پسته در ارقام اوحدی و قزوینی با استفاده از آب نمک تعیین گردید. متغیرهای زمان غوطه ور سازی مغز در غلظت های مختلف آب نمک در پنج سطح ۰، ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد و و زمان غوطه وری در پنج سطح ۳، ۵، ۷ ، ۹ و ۱۱ ساعت به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. فاکتورهای مورد اندازه گیری شامل شمارش تعداد مغز پسته پوست گیری نشده، اسید چرب آزاد، عدد پراکسید و آزمون حسی (شامل ظاهر، رنگ، طعم و مزه و بافت) توسط ۱۰ ارزیاب آموزش دیده بود که در فواصل زمانی هر یک ماه به مدت شش ماه اندازه گیری گردید. بر اساس نتایج، کمترین مغز پوست گیری نشده در هر دو رقم اوحدی و قزوینی در غلظت صفر درصد آب نمک (زمان های ۵، ۷، ۹ و ۱۱ ساعت غوطه وری مغز پسته در آب نمک) و غلظت ۵ درصد آب نمک (زمان ۵ ساعت غوطه وری مغز پسته در آب نمک) به دست آمد که در سطح ۵ درصد اختلاف معنی داری ندارند. از نظر فاکتورهای کیفی، اسید چرب آزاد و عدد پراکسید در هر دو رقم اوحدی و قزوینی در طول زمان نگهداری افزایش یافت. همچنین با افزایش غلظت آب نمک، کاهش میزان اسید چرب آزاد و افزایش عدد پراکسید مشاهده گردید. کمترین عدد پراکسید در طول زمان نگهداری در غلظت های صفر و ۵ درصد آب نمک مشاهده شد. بر اساس نظرات ارزیاب های آموزش دیده، گرچه تیمار ۵ درصد آب نمک به علت جذب مقدار کمی نمک و طعم دار کردن مغز از نظر ویژگی حسی طعم و مزه، نسبت به تیمارهای صفر درصد آب نمک در هر دو رقم امتیاز بیشتری را کسب کرده است اما این اختلاف در سطح ۵ درصد معنی دار نیست. از نظر ویژگی های حسی بافت، رنگ و ظاهر نیز اختلاف معنی داری بین تیمارها مشاهده نگردید. در مجموع با در نظر گرفتن عملکرد پوست گیری، اسید چرب آزاد، عدد پراکسید و ارزیابی حسی دو تیمار غلظت صفر و ۵ درصد آب نمک (زمان ۵ ساعت غوطه وری مغز پسته) را می توان جهت پوست گیری مغز پسته در دو رقم اوحدی و قزوینی به کار برد.

موضوعات
برسی تولید،بازاریابی و فروش پسته
روغن پسته
شرکت پسته رفسنجان
رابطه بین کلاتEDTA و کمبود کلسیم در گیاه
مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته
پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان
اهمیت نیاز سرمایی پسته
اثرات گرم شدن جهانی کره زمین بر صنعت پسته کاری ایران
بیماری گموز پسته(پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه پسته)
رقم پسته کله قوچی
سوسک سرشاخه خوار پسته
سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته
تفاوت بین کودهای گاوی , گوسفندی,  مرغی و ماهی
شب پره هندی و کنترل آن در انبارهای پسته
تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته
استفاده از پتاسیم در باغات پسته
علت ریزش جوانه ها و خوشه های درخت پسته
علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری
نقشه گچ در باغ های پسته
برای باغات پسته بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی؟
چگونه می توان مشکلات تغذیه ای باغات پسته پی برد؟
مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن
کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟
بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟
مشکل اساسی تغذیه در منطقه پسته کاری رفسنجان
بهترین رقم پسته
برسی اقتصادی کاشت پسته
کانال تلگرام پسته رفسنجان
پسته تازه
خرید پسته ارزان
کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)
قارچ کش سیستمیک گموز پسته
پوست گیری از مغز پسته
عوامل مؤثر بازار داخلی پسته
سرمازدگی پسته
مراحل برداشت پسته
انس پسته چیست
خرید اینترنتی پسته
آفت سرخرطومی پسته
تغذیه اسفند و فروردین پسته
قارچ کش الیت برای بیماری گموز
سرمای مورد نیاز برای درخت پسته
نماتد ريشه گرهي درختان پسته
مبارزه زمستاني با آفات پسته
دلایل پوک شدن پسته
نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته
سوسك پوست خوار پسته    Estenoborus perrisi
آفت پسیل پسته
مبارزه زراعي با آفات پسته
خواص هیومیک اسید
آفلاتوکسین پسته
فروش مغز سبز و کال پسته
پسته آجیلی و دست چین و لوکس
کودهاي حيواني و زمان مصرف آنها در باغهاي پسته
نمونه برداري از برگ (تجزيه برگ)جهت مديريت صحيح كوددهي در باغهاي پسته
محلول پاشي درختان پسته در اوايل ارديبهشت
نكات مهم در محلول پاشي درختان پسته
کوددهي در مرحله رشد و تکامل دانه (مغز رفتن)
اثرات روغن ولک
مشخصات انواع پسته
کشاورزی مدرن و اقتصادی
کود ورمی کمپوست برای درخت پسته
علایم کمبود پتاسیم بر روی درخت پسته
علایم کمبود فسفر بر روی درت پسته
علایم کمبود ازت بر روی درخت پسته
عناصر مورد نیاز درخت پسته
مقايسه محصول پسته در ايران و آمريكا
محلول پاشي در باغهاي پسته
علائم ظاهری کمبود عناصر غذایی درخت پسته
خاک مناسب کشت پسته
کوددهي پسته به روش کانال کود
ارسال پسته به سراسر ایران
آفات مهم پسته
کود دهی
راهنمای کشت پسته
آبیاری پسته
صادرات پسته رفسنجان