کوددهي در مرحله رشد و تکامل دانه (مغز رفتن)

بسمه تعالي
موضوع: کوددهي در مرحله رشد و تکامل دانه (مغز رفتن)
باغداران محترم
١٧٥ كيلوگرم در – به عنوان يک توصيه کلي در خردادماه و قبل از مغز رفتن، دادن نوبت دوم كودهاي ازت به ميزان ٢٠٠
١٢٠ كيلوگرم نيترات آمونيوم در اراضي با شوري کم – هكتار سولفات آمونيوم در همه نوع اراضي به ويژه شرايط شور و يا ١٤٠
٨٠ کيلوگرم اوره در اراضي غيرشور توصيه مي شود. – تا متوسط و ١٠٠
شيوه مصرف به صورت سرپاش و همراه با آبياري ميباشد. به طوريکه بابد کود به صورت نواري در سايهانداز درختان ريخته
شده و سعي شود با حداقل فاصله زماني آبياري انجام شود.
١٠٠ کيلوگرم در هکتار توصيه ميشود. شيوه – در خردادماه و قبل از مغز رفتن، استفاده از کود سولوپتاس به ميزان ١٥٠
مصرف مانند کودهاي حاوي نيتروژن (کودهاي ازته) که در بالا گفته شد، مي باشد.
قبل از مغز رفتن محلول پاشي با پتاسيم و ازت براي جلوگيري كردن از عارضه سوختگي برگ و پوكي موثر بوده و به عنوان
يک مکمل براي مصرف خاکي قابل توصيه است. به اين منظور محلولپاشي نيترات پتاسيم با غلظت ٥ در هزار به ويژه در
باغهاي پربار پيشنهاد ميگردد.
مؤسسه تحقيقات پسته كشور
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

موضوعات
برسی تولید،بازاریابی و فروش پسته
روغن پسته
شرکت پسته رفسنجان
رابطه بین کلاتEDTA و کمبود کلسیم در گیاه
مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته
پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان
اهمیت نیاز سرمایی پسته
اثرات گرم شدن جهانی کره زمین بر صنعت پسته کاری ایران
بیماری گموز پسته(پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه پسته)
رقم پسته کله قوچی
سوسک سرشاخه خوار پسته
سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته
تفاوت بین کودهای گاوی , گوسفندی,  مرغی و ماهی
شب پره هندی و کنترل آن در انبارهای پسته
تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته
استفاده از پتاسیم در باغات پسته
علت ریزش جوانه ها و خوشه های درخت پسته
علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری
نقشه گچ در باغ های پسته
برای باغات پسته بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی؟
چگونه می توان مشکلات تغذیه ای باغات پسته پی برد؟
مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن
کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟
بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟
مشکل اساسی تغذیه در منطقه پسته کاری رفسنجان
بهترین رقم پسته
برسی اقتصادی کاشت پسته
کانال تلگرام پسته رفسنجان
پسته تازه
خرید پسته ارزان
کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)
قارچ کش سیستمیک گموز پسته
پوست گیری از مغز پسته
عوامل مؤثر بازار داخلی پسته
سرمازدگی پسته
مراحل برداشت پسته
انس پسته چیست
خرید اینترنتی پسته
آفت سرخرطومی پسته
تغذیه اسفند و فروردین پسته
قارچ کش الیت برای بیماری گموز
سرمای مورد نیاز برای درخت پسته
نماتد ريشه گرهي درختان پسته
مبارزه زمستاني با آفات پسته
دلایل پوک شدن پسته
نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته
سوسك پوست خوار پسته    Estenoborus perrisi
آفت پسیل پسته
مبارزه زراعي با آفات پسته
خواص هیومیک اسید
آفلاتوکسین پسته
فروش مغز سبز و کال پسته
پسته آجیلی و دست چین و لوکس
کودهاي حيواني و زمان مصرف آنها در باغهاي پسته
نمونه برداري از برگ (تجزيه برگ)جهت مديريت صحيح كوددهي در باغهاي پسته
محلول پاشي درختان پسته در اوايل ارديبهشت
نكات مهم در محلول پاشي درختان پسته
کوددهي در مرحله رشد و تکامل دانه (مغز رفتن)
اثرات روغن ولک
مشخصات انواع پسته
کشاورزی مدرن و اقتصادی
کود ورمی کمپوست برای درخت پسته
علایم کمبود پتاسیم بر روی درخت پسته
علایم کمبود فسفر بر روی درت پسته
علایم کمبود ازت بر روی درخت پسته
عناصر مورد نیاز درخت پسته
مقايسه محصول پسته در ايران و آمريكا
محلول پاشي در باغهاي پسته
علائم ظاهری کمبود عناصر غذایی درخت پسته
خاک مناسب کشت پسته
کوددهي پسته به روش کانال کود
ارسال پسته به سراسر ایران
آفات مهم پسته
کود دهی
راهنمای کشت پسته
آبیاری پسته
صادرات پسته رفسنجان