گرده افشانی الکترواستاتیک پسته

گرده افشانی الکترواستاتیک پسته

طبیعت دو پایه گیاه پسته(نر و ماده) (شکل۱)آن را دگر گرده افشان و نیازمند عوامل گرده افشان برای انجام گرده افشانی کرده است.باد عامل اصلی گرده افشانی  در پسته شمرده می شود.عواملی مانند سرعت و جهت وزش باد،دما و رطوبت هوا و الگوی احداث باغ در امر گرده افشانی و باروری گلهای ماده تاثیر دارند.بنابر این دستیابی به عملکرد بالا در گرو ایجاد شرایط محیطی کاملا مناسب جهت گرده افشانی و باروری بالای گلهای ماده است.

از سوی دیگر همزمانی گلدهی درختان نر با درختان ماده یکی از مهمترین عوامل در حصول به باروری بالا و عملکرد مناسب در درختان می باشد.به طور کلی درختان نر پسته زودتر از درختان ماده گل میدهند.بنابر این موفقیت گرده افشانی و تلقیح گلهای ماده پسته مستلزم همپوشانی زمان ریزش و رسیدن گرده های زنده،سالم و زایا با مادگی آماده پذیرش آنها می باشد.با توجه به مسایل یاد شده برای جبران نقصان یا نارسایی های ناشی از کمبود گرده (به دلیل کمبود درختان نر یا گرده دهی آنها در اثر شرایط نامساعد آب و هوایی هنگام گرده افشانی یا نا همزمانی گلدهی درختان نرو ماده)بهره جستن از روشهای گرده افشانی مصنوعی مناسب به نظر میرسد.در این روشها پیش از باز شدن گلهای ماده گرده های سالم و زنده تهیه و نگهداری می شوند تا با باز شدن گلهای ماده بر روی آنها پاشیده شوند.گرده افشانی مصنوعی به سه روش دستی،مکانیکی و الکترواستاتیکی قابل اجراست.در این روشها گرده های جمع آوری شده به روش دستی و یا استفاده از دستگاه های ذزه پاش،همزمان با شروع گلدهی گلهای ماده،روی آنها پاشیده میشوند.

گرده افشانی الکترواستاتیک:

در طی سالیان گذشته گزوه های بسیاری از دانشمندان سعی بر استفاده از تکنیک های مختلف به منظور بهبود وضعیت گرده افشانی گیاهان داشته اند.بنابر این آزمایشات بسیاری روی گیاهان مختلف از جمله بادام،سیب،گردو،زیتون و پسته انجام پذیرفته است.گرده افشانی الکترواستاتیک از جمله این روشهای تکمیلی گرده افشانی می باشد که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است.از سالها قبل وجود بار الکتریکی سطحی روی گیاهان و حشرات گرده افشان مشخص شده است.در روش گرده افشانی الکترواستاتیک از این خاصیت بهره گرفته شده است.اساس کار در این روش به این صورت می باشد که گرده ها توسط یک میدان الکتریکی باردار شده و سپس بوسیله دستگاه ذره پاش روی درختان پاشیده می شوند.مراحل کار را می توان به صورت زیر فهرست کرد:

۱-جمع آوری گرده:این مرحله در هنگام شروع گلدهی درختان نر از اواسط فروردین تا اوایل اردبیهشت صورت خواهد گرفت.نوع رقم یا گونه گرده دهنده روی کیفیت گرده افشانی و تلقیح و خصوصیات کمی و کیفی محصول اثر دارد.

۲-نگهداری گرده:از آنجاییکه پس از جدا کردن شاخه گل نر به سرعت توانایی زدنده ماندن آن کاهش پیدا می کند،لذا شرایط نگهداری آن تا زمان پاشش مهم می باشد.در این مرحله رطوبت و دمای محیط برای نگهداری حایز اهمیت است.معمولا دمای یخچال (حدود ۴ درجه) و رطوبت پایین برای جلو گیری از افت زیاد قوه نامیه و رشد و نمو قارچ ضروری است.در بعضی از آزمایشات از کلرید کلسیم برای خشک نگه داشتن محفظه فریزر استفاده شده است.

۳-گرده افشانی:معمولا در این مرحله به منظور افزایش راندمان گرده افشانی و بهینه کردن پاشش،گرده های جمع آوری شده با آرد گندم یا آرد ذرت ترکیب میشوند.سپس این مخلوط توسط دستگاه (اتمایزر) روی درختان ماده پاشیده می شوند.مقدار مخلوط به ازای هر درخت می باشد.جهت حصول اطمینان از گرده افشانی کامل بهتر است که هنگام گرده افشانی غباری از مخلوط گرده و آرد درخت را احاطه کند

 

بررسی تحقیقات انجام شده:

از این روش به عنوان روشی تکمیلی برای گرده افشانی درخت پسته در اسراییل استفاده شده است.در این تحقیق از دانه های گرده رقم نر (پیتر) برای تلقیح گلهای ماده رقم کرمان استفاده شد.آزمایش شامل دو تیمار یکی با روش گرده افشانی الکترواستاتیک و دیگری گرده افشانی طبیعی به عنوان شاهد انجام پذیرفت.بر اساس نتایج در زمانیکه از روش گرده افشانی الکترواستاتیک اعمال شد،صفاتی مانند عملکرد،درصد میوه های پر و میزان میوه چه افزایش و درصد میوه های پوک کاهش یافت. در تحقیقی مشابه در ترکیه نیز برای گرده افشانی رقم سیرت از این روش استفاده شد.دانه گرده چندین رقم نر جمع آوری و بعد از گلدهی کامل گلهای ماده روی آنها پاشیده شدند.طبق نتایج تعداد میوه در خوشه و درصد میوه های پر افزایش و میزان میوه های پوک کاهش یافت.در آزمایشات انجام شده در پسته کاریهای تجارتی کالیفرنیا افزایش راندمان گرده افشانی از این طریق به افزایش درصد بستن میوه، خندانی و کاهش چشمگیر درصد پوکی میوه انجامیده است. بکار گیری این روش توسط بکار و همکاران در گیاه خرما نشان داد با اعمال بار الکتریکی روی گرده ها، متناسب با مقدار گرده بکار رفته میزان میوه بستن تقریبا به دو برابر افزایش می یابد. همچنین فیلیپ و همکاران از این روش در گرده افشانی نوعی کاج اروپایی (لاریکس ایرولیپیس) بهره گرفت. نتایج تحقیق آنها نشان داد که این روش میزان گرده روی گلها را تا سه برابر افزایش داد و درصد دانه کامل را نیز بالا برد.اکنون این روش در ایالات متحده و فلسطین اشغالی برای گرده افشانی تکمیلی بادام،سیب،زیتون،گردو و پسته مورد توجه قرار گرفته است.

 

نتیجه گیری:

 

از آنجایی که اهمیت اقتصادی پسته بر همگان مشخص و مبرهن است،بهره جستن از روشهایی به منظور بالا بردن میزان عملکرد و کیفیت این محصول استراتژیک لازم به نظر میرسد. در این میان استفاده از روشهای تکمیلی گرده افشانی از اهمیت خاصی برخوردارند.بکارگیری چنین تکنیک هایی است که میتواند توانایی صنعت پسته کشور را در زمینه رقابت با دیگر کشورها از نظر عملکرد بالا و کیفیت مطلوب تضمین نماید.بر اساس تحقیقات انجام شده نشان داده شده است که بکار گیری این روش در کنار گرده افشانی طبیعی توانسته است روی صفاتی مانند درصد میوه های بارور شده،میزان میوه بستن،و در نهایت عمکرد درختان تأثیر مثبت داشته و درصد پوکی نیز به میزان قابل توجهی کاهش داشته است.با توجه به مطالب یاد شده استفاده از این روش برای گرده افشانی تکمیلی باغات پسته پیشنهاد می شود.

منبع:موسسه تحقیقات پسته

 

موضوعات
تاثیر گلایسین بتایین بر تنش شوری پسته
تاثیر اسید آمینه آرژنین بر درخت پسته
محلول پاشی جلبک دریایی بر روی درخت پسته
کدام رقم پسته به شوری حساس تر است؟
مقایسه عناصر برگ درخت پسته در حالت پر باری و کم باری
خواص فیزیولوژیک پسته
گسترش پسته به عنوان یک محصول
انواع کود زمین پسته
انواع پسته
کنترل علف هرز باغ پسته با روش های مختلف
تقویت گیاه از راه آب
نوسازی باغ پسته
فصل هرس کردن درخت پسته
تاثیر هرس در درخت پسته
اصول اصلاح در پسته
نفوذ آب در زمین باغ پسته
پایه و پیوند پسته
نمونه های آب و خاک
رفع مشکل فیزیکی خاک
انتخاب روش آبیاری
انتخاب محل باغ پسته
تاثیر تغییرات فصلی در پسته
پوست استخوانی پسته
برداشت پسته از باغات پسته رفسنجان
پایه های پسته
ویژگی های پسته استاندارد
خاک مناسب پسته
صادرات پسته از بندر خشک
پسته برشته(بوداده)
توصیه هایی برای خرید پسته
شپشک تنه پسته
شپشک نوقی پسته
جنگ تجاری بین آمریکا و اروپا و تاثیر آن بر روی پسته ایران
پروانه میوه خوار پسته
ریز برگی درخت پسته
گرمازدگی بهاره پسته
شپشک سرشاخه پسته
زنجره پسته(شیره تر)
سن قرمز پسته
نحوه محاسبه نیاز سرمایی پسته
گرده افشانی الکترواستاتیک پسته
رقم پسته اکبری
پسته کوهی(بنه)
خواص پسته تر و تازه
بازاریابی و فروش پسته
روغن پسته
شرکت پسته رفسنجان
رابطه بین کلاتEDTA و کمبود کلسیم در گیاه
مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته
پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان
اهمیت نیاز سرمایی پسته
اثرات گرم شدن کره زمین بر صنعت پسته
بیماری گموز پسته(پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه پسته)
رقم پسته کله قوچی
سوسک سرشاخه خوار پسته
سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته
تفاوت بین کودهای گاوی , گوسفندی,  مرغی و ماهی
شب پره هندی
تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته
استفاده از پتاسیم در باغات پسته
ریزش خوشه پسته
علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری
نقشه گچ در باغ های پسته
برای باغات پسته بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی؟
چگونه می توان مشکلات تغذیه ای باغات پسته پی برد؟
مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن
کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟
بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟
مشکل اساسی تغذیه در منطقه پسته کاری رفسنجان
بهترین رقم پسته
کانال تلگرام پسته رفسنجان
پسته تازه
پسته ارزان
کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)
قارچ کش سیستمیک گموز پسته
پوست کندن مغز پسته
عوامل مؤثر بازار داخلی پسته
سرمازدگی پسته
مراحل برداشت پسته
انس پسته
آفت سرخرطومی پسته
تغذیه اسفند و فروردین پسته
قارچ کش الیت برای بیماری گموز
سرمای مورد نیاز برای درخت پسته
نماتد ريشه گرهي درختان پسته
مبارزه زمستاني با آفات پسته
دلایل پوک شدن پسته
نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته
سوسك پوست خوار پسته
آفت پسیل پسته
مبارزه زراعي با آفات پسته
خواص هیومیک اسید
آفلاتوکسین پسته
انواع مغز پسته
پسته آجیلی و دست چین و لوکس
کودهاي حيواني و زمان مصرف آنها در باغهاي پسته
نمونه برداري از برگ (تجزيه برگ)جهت مديريت صحيح كوددهي در باغهاي پسته
محلول پاشي درخت پسته در ارديبهشت
نكات مهم در محلول پاشي درختان پسته
کوددهي در مرحله رشد و تکامل دانه (مغز رفتن)
مشخصات انواع پسته

پسته فندقی  

پسته فندقی از نظر شکل و ظاهر نسبت به بقیه انواع پسته کوچکتر میباشد و کمی از فندق بزرگتر و به دلیل اینکه پسته ریزی میباشد تعداد آن در یک کیلو بیشتر از سایر پسته ها میباشد در نتیجه برای آجیل اقتصادی تر میباشد و بیشترین حجم را برای صادرات به خود اختصاص داده است.بهترین نوع پسته فندقی را میتوان در زرند پیدا کرد.مشخصات انواع پسته

 

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی نسبت به فندقی کشیده تر و بزرگتر میباشد و دارای طعم بسیار عالی میباشد و از نظر طعم خوشمزه ترین نوع پسته میباشد و این نوع پسته فراوانترین نوع پسته به دلیل مرغوبیت پیوند آن میباشد و برای آجیل پر مصرف ترین نوع پسته میباشد و بهترین نوع پسته احمدآقایی را میتوان در منطقه نوق رفسنجان یافت.

7617

 

پسته کله قوچی

همانطور که از اسم آن پیداست پسته کله قوچی پسته ای درشت و گرد میباشد و دارای طعم خاص خودش هم هست و چون اندازه آن بزرگ است توچین آن جلوه ی خاصی دارد و به آجیل شکل و ظاهر زیبایی میبخشد و بهترین نوع پسته کله قوچی در منطقه نوق رفسنجان پیدا میشود.

kaleghuchi-pistachio-23-oz

پسته اکبری

پسته اکبری پسته ای بسیار کشیده و بزرگ است و از نوع احمد آقایی کشیده تر میباشد و در بین انواع پسته ها دارای قیمت بیشتری میباشد دست چین آن برای آجیل پرطرفدار است.و پسته لوکس و مجلسی میباشد و بهترین نوع پسته اکبری در شهرستان انار و منطقه کشکوییه رفسنجان برداشت میشود.

پسته اکبری