کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)

کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)

تغذیه از طریق برگ یکی از عملیات متداول براي رساندن موادغذایی از طریق محلول پاشی کودهاي قابل حل در آب به تمام شاخ و برگ گیاه می باشد.تغذیه برگی شامل استفاده از کود محلول روي شاخ و برگ گیاهان در قالب یک ترکیب غذایی رقیق شده با آب می باشد.
 با محلول پاشی، گیاه مواد مغذي را به فرم یونی، از طریق برگ و سایر اندام هاي هوایی جذب میکند. تغذیه گیاهان با مواد غذایی مناسب از جنبه هاي مهم حفظ سلامت و عملکرد گیاه محسوب می شود.
محلولپاشی برگی به عنوان یک منبع تامین کننده مواد مغذي لازم براي گیاه استفاده می شود. محلولپاشی برگی می تواند با تغذیه بهتر، افزایش محصول با کیفیت بالاتر، افزایش مقاومت به حمله بیماریها و آفات و افزایش تحمل به خشکی را موجب شود.

تحت چه شرایطی باید از تغذیه برگی استفاده کرد؟
تحت شرایط خاصی، محلول پاشی برگی نتایج بهتري نسبت به کاربرد خاکی دارد.
هنگامیکه فعالیت و رشد ریشه ها به دلیل تهویه کم خاك، رطوبت بسیارپایین و یا بسیار بالاي خاك و آلودگی به بیماري نماتد و خسارت آفات و جوندگان کاهش یافته است.
هنگامیکه نیاز به رفع سریع کمبود مواد غذایی احساس می شود (براساس آنالیز برگ یا مشاهده اي).
جذب مواد عذایی از طریق برگ خیلی سریعتر از ریشه انجام می شود. یکی از مزیتهاي تغذیه برگی،واکنش سریع گیاه به مواد غذایی بکار برده شده است. راندمان جذب موادغذایی در تغذیه برگی ۸ تا ۹ برابر بیشتر از هنگامی است که کاربرد خاکی صورت گرفته باشد. بنابراین هنگامیکه علائم کمبود دیده می شود، یک راه سریع اما موقت رفع کمبود، تغذیه برگی می باشد.

۳ هنگامیکه دسترسی مواد غذایی در خاك کاهش یافته است. در خاکهایی که داراي شرایط خاصی مانند pH
بالا، رطوبت بیش از حد و یا خیلی کم خاك، دماي پایین و نامتعادل بودن عناصر غذایی در خاك
هستند، ممکن مواد غذایی در دسترس ریشه قرار نگیرند. بعنوان مثال، دسترسی عناصر میکرو در بالا کاهش پیدا می کند. در جنین شرایطی، تغذیه برگی عناصر میکرو موثرترین راه pH خاکهایی با جهت عرضه این عناصر به گیاه می باشد.

هنگامیکه ریشه ها قادر به جذب کافی مواد غذایی در یک مرحله بحرانی از رشد گیاه نباشند. در زمان اوج تقاضا براي مواد غذایی، تغذیه برگی می تواند به کمک جذب ریشه آمده (مخصوصا رشد مغز) و بسیار کارآمد باشد. گیاهان در مراحل مختلف رشد خود، نیازهاي غذایی متفاوتی دارند. در این مواقع کنترل تعادل موادغذایی درخاك مشکل است. تغذیه برگی در مراحل کلیدي رشد گیاه جهت افزایش کمی و کیفی محصول ضروري است.

هنگامیکه کیفیت بالاي محصول مد نظر باشد، تغذیه برگی در اواخر دوره رشد رویشی می تواند کیفیت محصول تولیدي را افزایش دهد.

هنگامیکه مقاومت به آفات و بیماریها مد نظر باشد، تغذیه برگی با مواد غذایی حاوي فسفر و پتاسیم می تواند توسعه بیماریها را کاهش داده و افزایش کمی و کیفی محصول را به دنبال داشته باشد.

هنگامیکه میزان محصول زیاد و عدم تغذیه کافی و یا برگ ریزي قبل از موعد باعث کاهش گسترش و ضعف ریشه شده باشد. در چنین شرایطی در سال بعد ریشه ها قادر به جذب کافی نیازهاي غذایی
گیاه نبوده و بایستی از طریق تغذیه برگی این نقیصه را جبران نمود.

زمان تغذیه برگی:
بهترین زمان جهت تغذیه برگی اوایل صبح یا نزدیک به غروب خورشید است. هنگامیکه روزنه هاي برگ باز هستند. زمانیکه رطوبت نسبی هوا در بالاترین حد قرار دارد و برگها در مرحله تورژسانس کامل هستند و سلولهاي برگ مملو از آب هستند.تشکیل شبنم بعد از تغذیه برگی در افزایش مدت زمان ورود مواد غذایی به درون برگها به دلیل حلالیت مجدد مواد غذایی موجود در شبنم روي برگها، بسیار اهمیت دارد.

محلول پاشی زمانی صورت گیرد که خاك داراي رطوبت مناسب باشد، هنگامیکه برگها مملواز آببوده و تنش آبی وجود نداشته باشد ویا آبیاري قبل از محلول پاشی انجام شده باشد.
از محلول پاشی درست قبل از بارندگی به جهت جلوگیري از شسته شدن مواد غذایی خودداري کنید. ·
بارندگیهاي ملایم و سبک چند ساعت بعد از محلول پاشی، باعث حل شدن مجدد مواد غذایی در آب باران شده و افزایش جذب را به دنبال دارد.از تغذیه برگی در ساعتهاي گرم روز خودداري شود، جذب در دماهاي بالا خیلی کم می باشد و ممکن است گیاه را با تنش و سوختگی برگها مواجه کند. تغذیه برگی در دماهاي بالاتر از ۲۷ درجه سانتی گراد توصیه نمی شود.
در هنگام شب به دلیل بسته بودن روزنه ها، جذب از طریق برگ کاهش می یابد، بنابراین محلول پاشیتوصیه نمی شود.
محلول پاشی بایستی در زمانی انجام گیرد که کمترین وزش باد وجود داشته باشد، مخصوصا زمانی کهاندازه ذرات محلول پاشی ریز باشد که مستعد بادبردگی (دریفت) است.

حلالیت کامل ماده غذایی در نظر گرفته شده در آب: باید از حلالیت کامل ماده غذایی استفاده شده مطمئن
شوید. در صورتیکه ماده غذایی حلالیت مناسبی را نداشته باشد، در ابتداي محلول پاشی، غلظت مواد غذایی کم
بوده و کمترین اثر را خواهد داشت و در انتهاي محلول پاشی احتمال گیاه سوزي وجود خواهد داشت.
کیفیت آب مورد استفاده جهت محلول پاشی: باید از آب شیرین و داراي املاح کم جهت محلول پاشی
استفاده نمود. املاح موجود در آب مورد استفاده باعث کاهش حلالیت ماده غذایی شده و در برخی مواقع
داراي املاح سمی براي درخت بوده و گیاه سوزي را به دنبال دارد.

اندازه قطرات: قطره هاي ریزتر مساحت بیشتري از برگ را پوشش داده و راندمان محلول پاشی را افزایش می
دهند. بهرحال درصورتیکه قطرات خیلی ریز شوند (کمتر از ۱۰۰ میکرون) دریفت یا باد بردگی ممکن است
اتفاق افتد

محدودیت هاي تغذیه برگی:
غلظت محدود: مواد غذایی مورد استفاده در تغذیه برگی نمی توانند کل احتیاجات گیاه را بر آورده کنند.مسمومیت گیاه: بکار بردن غلظت بالاي مواد غذایی در تغذیه برگی ممکن است سوختگی برگ را به دنبال داشته باشد و بعد از تبخیرمحلول پاشیده شده، نمکها روي برگ باقی بمانند.

هزینه بالا: به دلیل اثرات گیاه سوزي، مقدار کم مواد غذایی با نوبت هاي محلول پاشی زیاد باید استفاده شود.بهر حال تعداد زیاد محلول پاشی و غلظت کم موادغذایی داراي هزینه زیادي بوده و کاربردي نیست.
سم پاشی سموم سیستمیک مانند افوریا، مونتو و یا الیت که بایستی از طریق برگ جذب شوند، به دلیل بسته بودن روزنه ها و کاهش جذب، نباید در هنگام شب انجام شود.سموم و یا موادي که بصورت تماسی آفات را از بین می برند، باید در هنگام شب زمانیکه روزنه ها بسته بوده و جذب توسط گیاه حداقل است، صورت گیرد تا هم از مسمومیت گیاه بوسیله سموم و مواد غیر غذایی جلوگیري شود و هم کارایی بیشتري روي آفات داشته باشد.

موضوعات
برسی تولید،بازاریابی و فروش پسته
روغن پسته
شرکت پسته رفسنجان
رابطه بین کلاتEDTA و کمبود کلسیم در گیاه
مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته
پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان
اهمیت نیاز سرمایی پسته
اثرات گرم شدن جهانی کره زمین بر صنعت پسته کاری ایران
بیماری گموز پسته(پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه پسته)
رقم پسته کله قوچی
سوسک سرشاخه خوار پسته
سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته
تفاوت بین کودهای گاوی , گوسفندی,  مرغی و ماهی
شب پره هندی و کنترل آن در انبارهای پسته
تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته
استفاده از پتاسیم در باغات پسته
علت ریزش جوانه ها و خوشه های درخت پسته
علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری
نقشه گچ در باغ های پسته
برای باغات پسته بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی؟
چگونه می توان مشکلات تغذیه ای باغات پسته پی برد؟
مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن
کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟
بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟
مشکل اساسی تغذیه در منطقه پسته کاری رفسنجان
بهترین رقم پسته
برسی اقتصادی کاشت پسته
کانال تلگرام پسته رفسنجان
پسته تازه
خرید پسته ارزان
کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)
قارچ کش سیستمیک گموز پسته
پوست گیری از مغز پسته
عوامل مؤثر بازار داخلی پسته
سرمازدگی پسته
مراحل برداشت پسته
انس پسته چیست
خرید اینترنتی پسته
آفت سرخرطومی پسته
تغذیه اسفند و فروردین پسته
قارچ کش الیت برای بیماری گموز
سرمای مورد نیاز برای درخت پسته
نماتد ريشه گرهي درختان پسته
مبارزه زمستاني با آفات پسته
دلایل پوک شدن پسته
نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته
سوسك پوست خوار پسته    Estenoborus perrisi
آفت پسیل پسته
مبارزه زراعي با آفات پسته
خواص هیومیک اسید
آفلاتوکسین پسته
فروش مغز سبز و کال پسته
پسته آجیلی و دست چین و لوکس
کودهاي حيواني و زمان مصرف آنها در باغهاي پسته
نمونه برداري از برگ (تجزيه برگ)جهت مديريت صحيح كوددهي در باغهاي پسته
محلول پاشي درختان پسته در اوايل ارديبهشت
نكات مهم در محلول پاشي درختان پسته
کوددهي در مرحله رشد و تکامل دانه (مغز رفتن)
اثرات روغن ولک
مشخصات انواع پسته
کشاورزی مدرن و اقتصادی
کود ورمی کمپوست برای درخت پسته
علایم کمبود پتاسیم بر روی درخت پسته
علایم کمبود فسفر بر روی درت پسته
علایم کمبود ازت بر روی درخت پسته
عناصر مورد نیاز درخت پسته
مقايسه محصول پسته در ايران و آمريكا
محلول پاشي در باغهاي پسته
علائم ظاهری کمبود عناصر غذایی درخت پسته
خاک مناسب کشت پسته
کوددهي پسته به روش کانال کود
ارسال پسته به سراسر ایران
آفات مهم پسته
کود دهی
راهنمای کشت پسته
آبیاری پسته
صادرات پسته رفسنجان