اصول اصلاح در پسته

هدف های اصلاح پسته

هدف از طرح اصلاح پسته تامین نیاز کارگاه های صنعتی از یک طرف و تامین نظر فرد اصلاح کننده از طرف دیگر اعم از حال یا آینده است و چون پیش بینی نیاز آینده حائز اهمیت و در عین حال مشکل است؛ یعنی، نهال هایی که مثلا امروز انتخاب و توزیع می شود احتمالا امکان دارد تا ۱۰ سال دیگر به عنوان کولتیوار های تجاری مورد پسند قرار گیرند لذا اجرای طرح نیاز بیشتری به دانش مبانی ژنتیکی صفات گیاه مورد اصلاح خواهد داشت.

همچنین به طوری که قبلا گفته شد، چون فنون اصلاح صفات کمی و کیفی گیاهان تفاوت های زیادی با هم دارند لذا، اهمیت و قابلیت توارث صفات آنها نیز در نظر گرفته می شود.

جهت برآورد قابلیت توارث در توده های مورد اصلاح روش های دقیقی وجود دارد (قابیلت توارث مساوی است با درصد تغییرات عینی در رابطه با عمل ژن ها و نه در رابطه با تاثیر محیط) یکی از هدف های عمده دانشگاه کالیفرنیا، تولید ژنوتیپ هایی است که قابلیت اصلاحی بیشتری در دوره های طولانی تر داشته باشد، ژنوتیپ های قوی عموما از نظر سهولیت و سرعت در نموشان برتری دارند.

ژنوتیپ پایه های قوی نیز از این نظر مورد پسند و استفاده قرار گرفته اند که زمانی بار دهی نهال را پس از پیوند با (p. vera) سریعا بالا می برند.

 

اصلاح پسته

 

اصلاح کولتیوار (یا رقم زراعی)

هدف اصلی از اصلاح پیوندک (یعنی نهال پیوند شده روی پایه) عمدتا بستگی به کیفیت و مشخصات مغز پسته دارد. اندازه مغز پسته به همان اندازه که از نظر بازار پسندی مهم است از نظر خندان بودن نیز قابل توجه است. زیرا مصرف کننده با زحمت کمتری مغز پسته بیشتری را از پوست خارج می کند.

با آنکه در مورد شکل پسته هنوز نظرخاص و مشخص نشان داده نشده است اما پسته پر مغز و بیضی شکل، به هر حال بیشتر مورد پسند قرار گرفته است. مغز پسته های کشیده و باریک و گرد غالبا به راحتی از پوست جدا نمی شود. پسته های نا متقارن نیز از نظر شکل ظاهر مطلوب نیستند.

رنگ دانه پسته هم از خواصی است که بنظر نمیرسد در مورد آن توافق عام و خاص حاصل شده باشد، پسته را به صورت سنتی به رنگ قرمز در می آورند تا پریدگی رنگ آنرا بپوشانند زیرا بخش عمده ای از مردم رنگ قرمز و صورتی را در پسته ترجیح می دهند حال آنکه عده دیگری بر این باورند که پسته سبز طعم بهتری دارد و در نتیجه رنگ سبز طبیعی را بیشتر می پسندند و چون طعم و مزه پسته عامل عمده ای به شمار نیامده است لذا در برنامه های انتخابی، اصلاح آن مورد عمل قرار گرفته است.

 

ارزیابی پسته هنگام خرید

عموما مردم پسته را بر حسب اندازه و مشخصات ظاهری آن در هنگام خرید ارزیابی می کنند. علاوه بر این تعیین و ترجیح عطر و طعم و مزه میوه موضوع خاص و مشخصی است که بستگی به افراد و اشخاص با سلیقه های مختلف دارد و مردم نیز نسبت به آنها دریافت های متفاوتی نشان می دهند.

در نتیجه اصلاح پسته از نظر طعم و مزه کاربسیار مشکلی است زیرا اتفاق نظر درباره این که بهترین مزه چیست وجود ندارد. بطوریکه آزمایش چشایی گروهی درمورد چهار رقم پسته نیز  در سال ۱۳۸۲ هیچگونه تفاوت معنی داری نشان داده است.

 

اصلاح پایه

کلیه پایه هایی که اکنون در کالیفرنیا مورد استفاده قرار می گیرند از بذر درختان بازگشن (open pollinated) یا از دو رگ گیری های کنترل شده بدست آمده اند اما به سبب دو پایه بودن اینگونه ها در این جنس یا در نمونه هایی که طی این دوره ها به منظور ایجاد پایه های بهتر بنظر نمیرسد که اصلاح (inbreeding) قابل توجهی بین خود این پایه ها پدید آمده باشد با این وجود انتظار می رود که از نتایج حاصل از چنین پایه ها تغییراتی از نظر صفاتی که تحت کنترل ژن های منفرد و غالب قرار نگرفته باشد دیده شود.

در مورد دورگ گیری های کنترل شده نظیر آنچه برای پیدایش  UCB-I بکار رفته است میتوان انتظار داشت که توده نتایج پایدار تری از بذر درختهای بازگشن به وجود آیند. نتایج حاصل از دو رگ گیری های بین گونه ای ممکن است نسبت به نتایج دو رگ های درون گونه ای تفاوت های کمتری داشته باشد.

از سایر عوامل تعداد ژن هایی است که صفتی را تحت کنترل خود دارند یا آثار غالب بودن صفتی را ظاهر سازند. اصولا از پایه هایی که از منابع برتر بصورت (کلون) تولید شده باشند یکنواخت تر خواهند بود بطوری که انتظار میرود صفات مورد نظر را شبیه پایه مادری خود ظاهر سازند. با آنکه فن تکثیر پایه های پسته از این طریق به خوبی توسعه یافته است اما مشکلات تولید پایه از درختهای مادر غیر جوان احتمالا از کاربد روش های تجارتی در این گونه تکثیر ها از عوامل محدود کننده هستند.

قابلیت کلون گیری

با این وجود قابلیت کلون گیری از یک جنس خاص ممکن است جهت انتخاب نوع برتر در برنامه های آزمایشی حائز اهمیت باشد. این موضوع به ویژه در مورد بیماری های ریشه یا جدا کردن نماتود ها در مناطقی صادق است اختلاف اقلیمی آنها اغلب زیاد بوده و عمل انتخاب را در سطح توده غیر عملی میسازد.

پژمردگی ناشی از ورتیسیلیوم عموما مشکل عمده ای برای پایه ها محسوب می شود. در پایه (انتیگریما) مقومت قابل ملاحضه ای نسبت به این بیماری شناسایی شده است که جزو مشخصات آن به شمار می آید. لیکن درباره مشخص ساختن تفاوت های بین گونه ای از لحاظ مقاومت، تحمل یا حساسیت این گونه به این بیماری خاص انجام نشده است از دو رگ بینگونه ای حاصل ازتلاقی(انتیگریما x اتلانتیکا) رقمی مانند UCB-I تولید شده است که از نظر مقاومت و صفات دیگر هنوز نتیجه ای بدست نیامده است. چنانچه عامل بیماری زا در داخل درخت حرکت کند امکان نابودی نهال های (کرمان و پیترز) زیاد تر خواهد بود.

 

پایه های اصلاح شده

بطور کلی پایه های اصلاح شده از نظر سال آوری، میزان درصد پسته های پوک یا دهن بسته و یا مقدار عملکرد و زودرسی ارقام موثر خواهند بود. ژنوتیپ های مقاوم به پژمردگی (فیتوفتورا) که ممکن است حتی در شرایط مساعد نیز پایه پیوندک را آلوده نمابند در مراکز تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفته اند بطوری که در باغهای آزمایشی آلوده خوشبختانه موفق به شناسایی مقاومت و پایه های مقاوم دیگری شده اند از آنجاکه مواد شیمیایی ضد عفونی کننده خاک از بازار جمع آوری شده اند مسئله مقاومت نسبت به بیماریهای ریشه و نماتودها اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

چنانچه روش های جداسازی برای جدا کردن نهال های بذری ابداع و بکار گرفته شوند اصلاح آنها با سرعت زیادتری قابل انجام است.زیرا پس از جداسازیه اولیه میتوان ژنوتیپ های پیدا شده را در مرحله نهالچه بلافاصله پیوند نمود چون جنسیت پایه ها اهمیتی ندارد لذا جداسازی نهالهای نراز ماده لزومی نخواهد داشتند .

چندین گونه یاانواعی از دو رگهارا میتوان به عنوان پایه برای تهیه نهال پسته بکار برد تا به این تزتیب تعداد بیشتری از ژنوتیپ های بالقوه مناسبی را برای آزمایش در اختیار داشت.

در روش های ازدیادی به صوت (کلون) پایه های انتخاب شده را از نظر تجارتی باید اصلاح نمود تا امکان استفاده مستقیم از ژنوتیپ های برتر فراهم شود. ازدیار به طریق بذری باعث گروه بندی مجدد آلل ها و از بین رفتن ترکیب های ژن مطلوب خواهد شد.  

 

فروش انواع پسته، فروش مغز پسته، فروش پسته آبخندان، فروش پسته دهن بست

موضوعات
تاثیر گلایسین بتایین بر تنش شوری پسته
تاثیر اسید آمینه آرژنین بر درخت پسته
محلول پاشی جلبک دریایی بر روی درخت پسته
کدام رقم پسته به شوری حساس تر است؟
مقایسه عناصر برگ درخت پسته در حالت پر باری و کم باری
خواص فیزیولوژیک پسته
گسترش پسته به عنوان یک محصول
انواع کود زمین پسته
انواع پسته
کنترل علف هرز باغ پسته با روش های مختلف
تقویت گیاه از راه آب
نوسازی باغ پسته
فصل هرس کردن درخت پسته
تاثیر هرس در درخت پسته
اصول اصلاح در پسته
نفوذ آب در زمین باغ پسته
پایه و پیوند پسته
نمونه های آب و خاک
رفع مشکل فیزیکی خاک
انتخاب روش آبیاری
انتخاب محل باغ پسته
تاثیر تغییرات فصلی در پسته
پوست استخوانی پسته
برداشت پسته از باغات پسته رفسنجان
پایه های پسته
ویژگی های پسته استاندارد
خاک مناسب پسته
صادرات پسته از بندر خشک
پسته برشته(بوداده)
توصیه هایی برای خرید پسته
شپشک تنه پسته
شپشک نوقی پسته
جنگ تجاری بین آمریکا و اروپا و تاثیر آن بر روی پسته ایران
پروانه میوه خوار پسته
ریز برگی درخت پسته
گرمازدگی بهاره پسته
شپشک سرشاخه پسته
زنجره پسته(شیره تر)
سن قرمز پسته
نحوه محاسبه نیاز سرمایی پسته
گرده افشانی الکترواستاتیک پسته
رقم پسته اکبری
پسته کوهی(بنه)
خواص پسته تر و تازه
بازاریابی و فروش پسته
روغن پسته
شرکت پسته رفسنجان
رابطه بین کلاتEDTA و کمبود کلسیم در گیاه
مراقبتها و تغذیه پس از برداشت پسته
پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان
اهمیت نیاز سرمایی پسته
اثرات گرم شدن کره زمین بر صنعت پسته
بیماری گموز پسته(پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه پسته)
رقم پسته کله قوچی
سوسک سرشاخه خوار پسته
سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته
تفاوت بین کودهای گاوی , گوسفندی,  مرغی و ماهی
شب پره هندی
تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته
استفاده از پتاسیم در باغات پسته
ریزش خوشه پسته
علائم کمبود عناصر غذایی در مناطق پسته کاری
نقشه گچ در باغ های پسته
برای باغات پسته بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی؟
چگونه می توان مشکلات تغذیه ای باغات پسته پی برد؟
مشکل شوری در مناطق پسته کاری و بهترین راه مقابله با آن
کودهای میکرو محلول پاشی برای پسته بهتر است یا مصرف به صورت خاکی ؟
بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟
مشکل اساسی تغذیه در منطقه پسته کاری رفسنجان
بهترین رقم پسته
کانال تلگرام پسته رفسنجان
پسته تازه
پسته ارزان
کود دهی از طریق برگ(تغذیه برگی)
قارچ کش سیستمیک گموز پسته
پوست کندن مغز پسته
عوامل مؤثر بازار داخلی پسته
سرمازدگی پسته
مراحل برداشت پسته
انس پسته
آفت سرخرطومی پسته
تغذیه اسفند و فروردین پسته
قارچ کش الیت برای بیماری گموز
سرمای مورد نیاز برای درخت پسته
نماتد ريشه گرهي درختان پسته
مبارزه زمستاني با آفات پسته
دلایل پوک شدن پسته
نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته
سوسك پوست خوار پسته
آفت پسیل پسته
مبارزه زراعي با آفات پسته
خواص هیومیک اسید
آفلاتوکسین پسته
انواع مغز پسته
پسته آجیلی و دست چین و لوکس
کودهاي حيواني و زمان مصرف آنها در باغهاي پسته
نمونه برداري از برگ (تجزيه برگ)جهت مديريت صحيح كوددهي در باغهاي پسته
محلول پاشي درخت پسته در ارديبهشت
نكات مهم در محلول پاشي درختان پسته
کوددهي در مرحله رشد و تکامل دانه (مغز رفتن)
مشخصات انواع پسته

پسته فندقی  

پسته فندقی از نظر شکل و ظاهر نسبت به بقیه انواع پسته کوچکتر میباشد و کمی از فندق بزرگتر و به دلیل اینکه پسته ریزی میباشد تعداد آن در یک کیلو بیشتر از سایر پسته ها میباشد در نتیجه برای آجیل اقتصادی تر میباشد و بیشترین حجم را برای صادرات به خود اختصاص داده است.بهترین نوع پسته فندقی را میتوان در زرند پیدا کرد.مشخصات انواع پسته

 

پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی نسبت به فندقی کشیده تر و بزرگتر میباشد و دارای طعم بسیار عالی میباشد و از نظر طعم خوشمزه ترین نوع پسته میباشد و این نوع پسته فراوانترین نوع پسته به دلیل مرغوبیت پیوند آن میباشد و برای آجیل پر مصرف ترین نوع پسته میباشد و بهترین نوع پسته احمدآقایی را میتوان در منطقه نوق رفسنجان یافت.

7617

 

پسته کله قوچی

همانطور که از اسم آن پیداست پسته کله قوچی پسته ای درشت و گرد میباشد و دارای طعم خاص خودش هم هست و چون اندازه آن بزرگ است توچین آن جلوه ی خاصی دارد و به آجیل شکل و ظاهر زیبایی میبخشد و بهترین نوع پسته کله قوچی در منطقه نوق رفسنجان پیدا میشود.

kaleghuchi-pistachio-23-oz

پسته اکبری

پسته اکبری پسته ای بسیار کشیده و بزرگ است و از نوع احمد آقایی کشیده تر میباشد و در بین انواع پسته ها دارای قیمت بیشتری میباشد دست چین آن برای آجیل پرطرفدار است.و پسته لوکس و مجلسی میباشد و بهترین نوع پسته اکبری در شهرستان انار و منطقه کشکوییه رفسنجان برداشت میشود.

پسته اکبری