فصل هرس کردن درخت پسته

فصل هرس

درخت پسته را مانند سایر درختهای میوه سرد سیری همه ساله در فصل زمستان هنگام خواب گیاه هرس میکنند.

هرس زمستانه سبب ضعف کمتر و تقویت بیشتر جوانه های باقیمانده درخت میشود.

در صورتی که هرس تابستانه غالبا در مورد درخت های جوان پسته قبل از باردهی عمل میشود و متقابلا در مورد درختهای بالغ فقط هنگامی عمل میشود. که شاخه ها بیمار یا معیوب بوده و یا مانع عملیات مکانیکی یا رفت و آمد در باغ باشند.

حذف رشد صعودی و تحریک رویش شاخه های جانبی به منظور تولید جوانه های مثمره نیز لزوم هرس زمستانه را قبل از سال آوری در سال بعد تایید میکنند.

چنانکه اشاره شد هرس سالیانه در زمستان روی ۲ تا ۴ شاخه ۳ تا ۵ ساله در هر درخت سبب تحریک و تقویت شاخه های جانبی و زدن سر شاخه آنها در سال بعد سبب افزایش شاخه های مثمره میشوند. مضافا آنکه تناسب یا سال آوری محصول را نیز کاهش میدهند.

خلاصه آنکه زدن سر شاخه ها و تنگ کردن شاخه ها هر دو جهت محدود نگهداشتن درخت پسته همه ساله لازم الاجرا است.

فصل هرس

هرس دستی و مکانیکی

باغداران در انتخاب هرس دستی با کارگر یا مکانیکی با ماشین آزادند اما هر کدام از آنها مزایا و معایبی به این شرح دارند:

 

هرس دستی

مزیت هرس دستی با استفاده از باغبانان ماهر به رغم گرانی هزینه و طول زمان در انتخاب شاخه های مورد نظر است زیرا هر شاخه یا شاخه دیگر هردرخت با درخت دیگر و هر سال تا سال دیگر با هم تفاوت دارند که حسن انجام انجام عمل آن بستگی به مهارت کارگر دارد.

 

هرس مکانیکی

هرس ماشینی سریع تر و کم خرج تر از هرس دستی است. زیرا با کوچک ترین ماشینی میتوان سطح گسترده تری از باغ را در کمترین مدت هرس نمود.

ماشین های هرس عموما دارای اره های گردنده و تیزی هستند که روی محور های فلزی سوار شده اند و با طول و عرض متفاوت در دسته های خود قادر به بریدن و کوتاه یا بلند هرس کردن میشوند.

نقص این دستگاها هرسغیر ارادی آنها است به این معنی که هر شاخه ای که در دسرس آنها قرار بگیرد بی اختیار و بی آنکه قادر به شناخت یا انتخاب باشند آن را قطع و حذف میکنند.

مضافا آنکه اگر هرس شدید باشد با قطع شاخه های مفید و مثمره بیاراده سبب ایجاد خسارت و کاهش محصول ودر آمد میشوند.

با این حال هرس ماشینی به سبب سرعت عمل و شعاع وسیع کار به ویژه جهت احیا یا جوان کردن درختان پیر با صرفه ترین  وسیله محسوب میشود.

هرس مکانیکی هنگام سرزدن درخت ها ضمن کمک به هرس دستی تناوب یا سال آوری درخت را تخفیف میدهد. چنانچه در یک مرحله آزمایشی با زدن سر شاخه درخت های پسته قبل از سالم کم باری یا بی باری بی آنکه از وزن کل تولید بکاهد یک دوره از سه دوره سال آوری را کاهش داده است.

فروش انواع پسته، فروش مغز پسته، فروش پسته آبخندان، فروش پسته دهن بست

موضوعات