آب مناسب کشت پسته

آب مناسب کشت پسته

آب مناسب کشت پسته باید نظر کیفیت، باید قابل استفاده جهت آبیاری درختان پسته باشد. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، در روش آبیاری غرقابی، آب های باشوری تا ۸۰۰۰ میکروموس بر سانتی متر بدون اینکه اثر معنی داری بر عملکرد داشته باشد، قابل استفاده می باشند. از آب های تا شوری ۱۲۰۰۰ میکرو موس بر سانتی متر نیز با قبول حدود ۱۵ تا۲۰درصد کاهش عملکرد، با اعمال مدیریت مناسب شوری و تامین آب شویی لازم می توان استفاده نمود برای شوری های بالاتر، کشت و کار پسته اقتصادی نبوده و توصیه نمی گردد. البته اگر بحث احداث باغ مطرح باشد،حداکثر شوری آب قابل قبول،۸۰۰۰ میکرو موس بر سانتی متر خواهد بود. اما در مجموع بر اساس مطالعات انجام شده و رعایت جوانب احتیاطی، به عنوان یک راهنما جهت بررسی مسائل شوری در وضعیت و شرایطباغ های پسته پیشنهاد می گردد. محدوده های ارائه شده در این جدول با فرض انجام آبشویی لازم سالانه جهت جلو گیری  از تجمع نمک در خاک می باشد.

آب مناسب کشت پسته

علائم شوری برروی مغز پسته:

 افزایش شوری در ناحیه ریشه درختان ممکن است سبب رشد ناکافی شاخه ها،آفتاب سوختگی وچروکیدگی مغز گردد.

– علائم شوری بر روی برگ درختان پسته:

 سوختگی نوک و حاشیه برگ ها نیز از علائم افزایش جذب و تجمع شوری در بافت های گیاهی می باشد. البته در وضعیت کمبود پتاسیم نیز حاشیه سوختگی برگ ها دیده می شود.با این تفاوت که در این حالت سوختگی حاشیه برگ قهوه ای رنگ می باشد. علائم برگی ابتدا در برگ های پیرتر ظاهر می شوند و از نوک برگ ها شروع گردیده و کم کم حاشیه هارا فرا می گیرد. سپس به قسمت های داخلی برگ و رگبرگ میانی پیش می رود.

Salinity

 

– علائم شوری بر روی میوه پسته:

 در اثر شوری نوک میوه ها سیاه شده و از آنجا شیره گیاهی تراوش می کند.آثار طولانی مدت شوری به صورت سیاه و خشک شدن کل میوه بروز می کند.