برای باغات پسته بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی؟

برای باغات بهتر است از کودهای عالی استفاده کنیم یا کودهای شیمیایی کدام یک از کودهای آلی بهتر هستند گاوی گوسفندی مرغی کود ماهی؟

باید همه چیز را در نظر گرفت به طور خاص برای خاکهای مناطق رفسنجان کمبود مواد آلی داریم کودهای عالی بیشتر از نیاز غذا نیاز غذایی درختان را تامین کند به بهبود شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک کمک می کنند نگهداری آب عناصر غذایی را بیشتر میکند خاک را پوک و نفوذ آب را بهتر می‌کند و عناصری را برای گیاه بهتر قابل جذب می کند اثرات آن برای کمبود بهبود خاک غیر مستقیم است بنابر این اگر در شرایطی باشیم که کمبود عناصر غذایی به خصوص کمبود شدید داشته باشیم شاید لازم باشد از کودهای شیمیایی استفاده کنیم مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی خوب نیست و فقط در شرایط لازم کمبود عنصری و نیاز به آن شدید باشد باید از کود مربوط به آن عنصر استفاده کنیم بهره وری استفاده از کودهای آلی همراه با کودهای شیمیایی اثر خیلی بیشتری دارد بنابراین کود عالی را باید در برنامه خود داشته باشیم که اکثر باغداران هم این کار را میکنند ولی بعضی جاها فقط از کود شیمیایی استفاده می‌کنند استفاده از کودهای شیمیایی کمتر نتیجه مثبتی به دنبال دارد.