برسی فروش پسته آمریکا

برسی فروش پسته آمریکا

برسی فروش پسته آمریکا نشان میدهد فروش داخلی پسته امریکا درماه می ۲۰۱۹ در ۱۱ اردیبهشت تا۹ خرداد حدود ۱۱ هزار تن بوده که افزایشی هزار تنی یا معادل ۱۶ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به حساب می اید صادرات حدود ۱۸ هزار تن بوده و نسبت به ماه می ۲۰۱۸، حدود ۵ هزار تن یامعادل ۴۳ درصد افزایش را تجربه کرده است. بدین ترتیب فروش ماه می حدود ۲۸ هزار تن بوده است و حدود ۷ هزار تن یا معادل ۳۲ درصد افزایش نسبت به ماه می سال گذشته را نشان میدهد.

برسی قیمت پسته آمریکا

فروش تجمعی از اول ماه تجاری  ۲۰۱۹، حدود ۳۰۸ هزار تن بوده  و افزایشی ۵۲ هزار تنی یا معادل ۲۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته محسوب میشود. فروش تجمعی داخلی پسته امریکا تا اخر ماه می ۹۵ هزار تن بوده یعنی حدود ۷ هزار تن یا معادل ۸ درصد افزایش را نشان میدهد. صادرات تجمعی به کشور های دیگر تا اول ژوئن ۲۰۱۹،حدود ۲۱۳ هزار تن بوده که افزایشی ۴۶ هزار تنی یا معادل ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

افزایش فروش در این ماه از روند افزایشی ماه های پیش پیروی میکند  و در واقع اهنگ افزایش فروش بیشتر شده است. صادرات پسته در پوست ۴۳ درصد و فروش داخلی آن ۱۶ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر بوده است. در این ماه  فروش پسته خندان ۷۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش نشان میدهد. نکته قابل توجه دیگر اینکه فروش به اروپا  ۴۵درصد و به آسیا  ۱۱۹ درصد افزایش یافته و تنها به مقصد چین ۱۰۳ درصد بیشتر بوده است.

چینی ها خرید پسته برای پوشش دادن  تقضا در جشنواره ماه را فعالانه شروع کرده اند. هر کیلوگرم پسته در پوست ۹.۴ دلار فروش رفته است.  افزایش شدید تقاضای پسته ناخندان قیمت این نوع پسته را تا۷.۶ دلار در هر کیلو بالا برده است. برخی از مشتریان در بازار اروپا تا سطوح قیمتی ۹.۳تا ۹.۴ دلار  در هر کیلو در حجم های بسیار کم فروش داشته اند.

 همانطور ک پیشبینی کرده بودیم ، افزایش قیمت نسبت به قیمت ۸.۲ دلار در اول سال بیشتر از حد مطلوب بوده است. مانده انبار اخر سال حدود ۴۵ هزار تن کمتر از ژوئن ۲۰۱۶ است. در این زمان از سال تجاری،باید محصول انتقالی به سال بعد کمتر از ۴۰ هزار تن باشد، البته اگر این امکان پذیر باشد.

 قیمت هر کیلو گرم پسته درجه یک انس ۲۲-۲۰، از ۹.۸ تا ۱۰ دلار  بوده و پسته درجه یک انس ۲۶-۲۱، از ۹.۴ تا ۹.۶ دلار قیمت داشته است . همچنین، هر کیلو گرم  پسته ناخندان ۷.۵تا  ۷.۶ دلار  و مغز کامل ۱۴.۸ تا ۱۷ دلار قیمت خورده است.