تاثیر انواع کود ها بر میزان آفلاتوکسین پسته

تاثیر انواع کود ها بر میزان آفلاتوکسین پسته

مهمترین تاثیر انواع کود ها بر میزان آفلاتوکسین پسته را کود های ازته و فسفاته دارند که استفاده از این نوع کود ها در باغات پسته  به طور قابل توجهی میزان آفلاتوکسین میوه پسته را افزایش میدهد.آلودگی پسته به آفلاتوکسین که  ناشی از گونه های آسپرژیلوس و زهرابه های ناشی از آنهاست و این آلودکی از باغ شروع میشود وپسته های زود خندان بیشتر در معرض آفلاتوکسین قرار دارند که این مساله مهمترین مشکل در صادرات پسته میباشد.

تاثیر انواع کود ها بر میزان آفلاتوکیسن پسته

چگونه کود ها بر میزان آفلاتوکسین تاثیر میزارند؟

در یک تحقیق که در یک باغ پسته رقم اوحدی ۲۵ ساله در منطقه کرمان انجام شده است.در بخشی از زمین کود فسفاته به میزان ۸۰۰ کیلو گرم در هکتار و در بخشی از باغ کود فسفاته به میزان ۴۰۰ کیلو گرم در هکتار ودر قسمتی دیگر هیچ نوع کودی داده نشد

و در تحقیق دیگر ازته به بخشی از باغ ۸۰۰ کیلو در هکتار و در قسمتی دیگر در فصل رویشی ۴۰۰ کیلو در هکتار و به قسمتی دیگر هیچ کودی داده نشد.و در موقع برداشت محصول به طور تصادفی از تمام قسمت های باغ پسته نمونه برداری شد و استخراج آفلاتوکسین از مغز پسته به روش strokaet انجام شد.             

تاثیر انواع کود ها بر میزان آفلاتوکیسن پسته

نتایج بدست آمده

نتایج بدست آمده نشان میدهد که مصرف کود فسفاته باعث زود خندانی وترکیدگی پوست پسته شده که قارچ آفلاتوکسین فرصت ورود بیشتری پیدا کرده است و نتایج بدست آمده نشان میدهد که بیشترین میزان آفلاتوکسین در نمونه ۸۰۰ کیلو مصرف کود فسفاته در هکتار میباشد.و همچنین مصرف کود ازته باعث زودخندانی پسته میشود که باعث افزایش میزان افلاتوکسین میشود.که نتایج نشان داده است که کمترین میزان آفلاتوکسین مربوط به کمترین مقدار مصرف کود ازته میباشد

استخراج افلاتوکسین از مغز پسته

ابتدا ۵۰ گرم مغز پسته آسیاب شده را با ۵ گرم کلرید سدیم و ۲۰۰ میلیلیتر متانول ۸۰ درصد و همچنین ۱۰۰ میلیلیتر n-هگزان به آن افزوده گردید و به مدت ۳ دقیقه با بلندر سرعت بالا کاملا همزده شد و سپس این مخلوط با کاغذ صافی معمولی صاف کرده و سپس با قیف جدا کننده هگزان  را جدا میکنیم

 

پسته اساعیلی