تاثیر تغییرات فصلی در پسته

تاثیر تغییرات فصلی در پسته

تاثیر تغییرات فصلی در پسته ،جوانه های گل اذین جانبی روی شاخه های یکساله محوری در اوایل فروردین بیدار میشوند و در مدت دو هفته ۱۰۰ تا ۳۰۰ گل در هر خوشه ان تلقیح میگردند و به اصطلاح (( بارمی بندند)).در اردیبهشت تا خرداد پوست هسته (نه مغز میوه ) یعنی پوست بیرونی جا باز میکند ودرهمین مرحله نرمی پوست است که نسبت به حمله آفات و بیماریها آسیب پذیر می شود و در مقابل ضربه  قطرات باران لکه دار می شود یا شکاف برمی دارد تا انکه در خرداد سفت می شود.

تاثیر تغییرات فصلی در پسته

 

مغز پسته از اواخر خرداد تا مرداد ماه رشد می کند و محفظه داخل پوست را می پوشاند.

از مرداد تا شهریور ماه است که مغز پسته در محفظه خود میرسد و پوست خشبی خود را با یک شکاف در قطر طولی باز می کند و به اصطلاح (خندان) می شود . در این حالت است که پوست بیرونی میوه چروک میخورد و مغز پسته از داخل محفظه خشبی جدا شده می افتد

شاخه های درخت پسته همزمان وهمراه با پوست رشد میکند. رشد نو جشتها از اواخر فروردین اغاز و در اواخر خرداد پایان میابد.

با گسترش رشد نو شاخه های جوان برگهای دوتایی و مرکب همراه با جوانه های گل دهنده محوری تشکیل می شوند و همزمان با انها یک جوانه رویشی تنها نیز در نوک شاخه ها میروید .

تاثیر تغییرات فصلی در پسته

گلها در اردیبهشت تا خرداد دگرگون می شوند و در تیر و مرداد و شهریور بحالت سکون در می آیند تا مهر ماه که تحولات گل اذین از سرگرفته می شود .گاهی در اواخر خرداد تا تیر هم جهش اضافی دیگری در شاخه های دیده می شود که باعث تولید جوانه های رویشی وجانبی می شوند.

در اواخر مرداد برگها از خوشه های سنگین میوه فاصله می گیرند و غالبا آثار پژمردگی و پیری زودرس در انها دیده می شود تا اینکه در اواخر مهر تا ابان ماه می ریزند ودرخت را لخت و عریان در حال خواب و استراحت رها میکنند .

هرچه درخت بالغ تر باشد رشد صعودی وعمودی ان مشخص تر می شود .

مشکلات فیزیولوژیکی

درخت پسته با توجه به میزان باردهی ورابطه ان با مواد هیدروکربنه از نظر فیزیولژیکی مسائلی را نشان می دهد که مکانیسم خاص انها کمتر شناخته شده است .

تناوب

چنانکه اشاره شد پسته روی شاخه های یکساله و بطور جانبی بار می دهد و به ترتیبی که سن درخت بالا می رود عارضه تناوب (یا سال آوری) متناوبا پدید می اید به این معنا که که پسته در سال های پرباری ریز و کوچک میشود ودر سال های کم باری درشت تر. با انکه مکانیسم خاص این پدیده هنوز روشن نشده است  اما نباید مشکل رقابت و چگونگی عمل مواد هیدروکربنه را در این عارضه نادیده گرفت. شاید مشکلی در ترکیب و تاثیر هورمون های تنظیم کنده گیاهی باشد . به هر صورت هنگام پر شدن مغز پسته در تیر ماه است که اغلب نطفه وجوانه های میوه دهنده در داخل خوشه تاگهان می میرند و می ریزند . در واقع هرچه بار بیشتر باشد ریزش میوه های نارس نیز بیشتر است . به این ترتیب است که پس از یکسالپرباری بی باری سال بعد دور از انتظار نیست و هیچ گونه اقدامی در تنظیم حیاتی و حفظ تعادل باردهی اعم از تغذیه یا محلولپاشی با هورمونهای تنظیم کننده و غیره موثر وموفق نخواهد بود .تنها راهی که برای مهار کردن این عارضه یا تخفیف شدت ان توصیه میشود انجام هرس های فنی و مداوم همه ساله است.

تناوب منحصر به پسته نبوده و شامل اغلب درختان میوه معتدله می شود با این تفاوت که در درخت پسته باعث ریزش جوانه های نارس میشود و چنین بنظر می رسد که فقط درخت پسته حاوی پدیده سقط میوه قبل از رسیدن باشد .

تناوب از نظر فیزیولوژیکی صدمه ای به خود درخت پسته یا به حیات ان نمی زند و فقط موجب کمبود تولید و درامد سالیانه می شود .

سقط جنین

گفته شد که مغز پسته همزمان با پوست بیرونی خود رشد نمی کند و هنگامی که پوست میوه سفت و خشبی شد رابطه فتوسنتز نیز با مغز پسته در درون محفظه قطع می شود و رشد ان متوقف میگردد و در تیر ماه وقتی که رشد مغز پسته مجدادا اغاز شد دلیل بر ان نیست که سایر مغز پسته ها در همان خوشه همزمان باهم رشد کنند .

 

لذا وقتی که ارتباط فتوسنتز با بعضی از مغز پسته ها در یک خوشه قطع شد طبیعی است که پوست پسته خالی یا به اصطلاح پوک می شود بدتر اینکه پسته های پوک طوری به خوشه میچسبند که حتی هنگام برداشت محصول و تکاندن مکانیکی درخت نیز به راحتی نمی افتند جالب تر انکه درصد پسته پوک در سالهای کم باری بیشتر از سالهای  پرباری است