تاثیر زئولیت غنی شده کلسیم بر رشد پسته

تاثیر زئولیت غنی شده کلسیم بر رشد پسته

استفاده از زئولیت غنی شده کلسیم درپرورش گیاهان در کشورهای مختلف جهان با استقبال ویژه ای روبرو شده است.زئولیت به دلیل ظرفیت تبادل کاتیونی بالا.باعث جذب عناصر و در دسترس بودن پتاسیم کلسیم و منیزیم برای گیاه میشود وگیاه رشد بهتری پیدا میکند همچنین با وجود زئولیت غنی شده کلسیم آب بیشتری جذب گیاه خواهد شد وهمچنین ریشه در محیطی با وجود زئولیت غنی شده کلسیم بیشتر رشد خواهد کرد.

 

زئولیت غنی شده کلسیم

 

نتایج:

نتایج استفاده از زئولیت غنی شده کلیسم در باغات پسته تحت تنش شوری نشان میدهد که با افزایش سطح زئولیت تعداد برگ های درخت پسته افزایش میابد به طوری که با افزایش ۲۰ درصدی سطح زئولیت تعداد برگ ها ۸ ذرصد در درخت پسته افزایش میابد.همچنین تحقیقات نشان میدهد که استفاده از زئولیت برای باغات پسته باعث افزایش وزن شاخه های درخت میشود.استفاده از زئولیت در باغات پسته باعث کاهش اثرات منفی تنش شوری میشود و موجب افزایش رشد گیاه میشود