تغذیه اسفند و فروردین پسته

تغذیه اسفند و فروردین پسته

عمليات لازم از نظر تغذيه در اسفندماه و اوائل فروردين در باغ هاي پسته: به طوركلي در اسفندماه  و اوائل فروردين دو نوع عمليات در باغ هاي پسته قابل انجام است ۱- نوبت اول كود ازته و ۲- محلولپاشي تشكيل ميوه يا فروت ست (Fruit Set)……. در ادامه سعي خواهد شد توصيه عمومي مربوط به اين موارد ارائه شود ولي همانطور كه قبلا هم گفته شد احتمال دارد هر باغي با توجه به شرايط خود به عمليات ويژه يا توصيه خاصي نياز داشته باشد

 

در باغ هايي كه كود مرغي در زمستان به كار برده شده است؛ به ويژه در روزهاي منتهي به انتهاي بهمن و در اسفند مقدار كود ازته بهتر است كاهش يابد چون كود مرغي در مقايسه با ساير كودهاي حيواني معمولاً داراي مقدار نيتروژن (ازت) بشتري است. ۲- مسلماً علاوه بر اوره و سولفات آمونيوم كودهاي ازته ديگري مانند نيترات آمونيوم نيز از منابع نيتروژن (ازت) به شمار مي روند ولي به دليل اينكه فعلاً در بازار رايج ايران اين دو كود (اوره و سولفات آمونيوم) بيشتر وجود دارد، توصيه براساس اين دو كود صورت گرفته است. در صورت استفاده از كودهاي ديگر بايستي به درصد ازت آنها توجه شود. ۳- متاسفانه محدوديت دور آبياري در اغلب باغهاي پسته باعث مي شود برنامه ريزي در استفاده از كودهاي سرپاش با توجه به نوع خاك و وضعيت درختان مشكل شود بنابراين به طوركلي آبياري اسفندماه يا آخرين آبياري قبل از شروع فصل رشد و گل دهي براي نوبت اول كود ازته در نظر گرفته مي شود. اگر محدوذيتي وجود نداشت به عنوان مثال بهتر بود در خاك هاي سبك اين كوددهي به اواخر اسفند ماه نزديك بود يا به عبارت بهتر كوددهي به زمان شروع رشد درختان (به اصطلاح حركت درختان يا سرزدن جوانه هاي گل) نزديك بود.

محلولپاشي ها در باغات پسته خود به دو دسته قابل تقسيم است: الف- محلولپاشي هاي خاص كه مربوط به زمانهاي حساس در طول دوره رشد شامل تورم جوانه ها يا تشكيل ميوه (عناصر نيتروژن، روي، بُر،كلسيم و مس) و زمان شروع پرشدن مغز پسته (عناصر نيتروژن و پتاسيم) است. از نظر زماني تورم جوانه ها و زمان تشكيل ميوه با توجه به رقم پسته، شرايط آب و هوايي و مديريت باغ، اواخر اسفند تا اواسط فروردين ماه اتفاق مي افتد و همچنين شروع پرشدن مغز پسته در اواخر خرداد تا اواسط تيرماه است. اين زمان از نظر مديريت كودآبياري نيز بسيار مهم است؛ ب- محلولپاشي هاي بعد از كامل شدن رشد برگ در ارديبهشت و خردادماه است كه محلولپاشي عناصر ريزمغذي براساس آزمايش برگ و براي رفع كمبود اين عناصر در گياه انجام مي شود.  در جدول زير به شرايط يكي از محلولپاشي هاي خاص در باغ هاي پسته و شرايط آن پرداخته خواهد شد:

photo_2016-03-17_13-23-40