تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته

تفاوت بروز علائم شوری و گموز پسته

در شوری ابتدا برگ و سپس میوه خشک می شود. در گموز برگ و میوه با هم خشک می‌شوند. در شوری برگ به صورت موجی شکل از حاشیه به سمت وسط و بتدریج خشک می‌شود. در گموز برگ دقیقا و به صورت حالت عادی خشک می‌شود. در شوری میوه ها نوک سوخته شده و از انتهای نوک آنها یک صمغ بیرون زده که در مجاورت هوا سیاه میشود اما در گموز میوه به حالت طبیعی خشک می‌شود. در شوری بدون اینکه اقدامی روی درخت انجام دهیم امکان دارد درخت دوباره سبز شود اما در گموز هرگز چنین نیست.