خاک مناسب کشت پسته

خاک مناسب پسته

بهترین خاک مناسب پسته ، خاک های لیمونی سبک یعنی شن و رس میباشد.در اراضی سبک مصرف کود برای برداشت رضایت بخش است ولی در اراضی رسی سنگین که رطوبت را به مقدار زیاد و برای مدتی طولانی در خود نگه میدارند،کاشت پسته نتیجه رضایت بخشی نمیدهد و مقدار محصول چندان قابل توجه نخواهد بود.درخت پسته تا اندازه ای تحمل شوری خاک را  دارد.

خاک مناسب پسته

در صورتی که کاشت پسته در راضی بسیار شور و یا شور و قلیا و سدیمی،مد نظر میباشد به جای جوی و پشته ، نواری به عرض حداقل یک متر و با عمق مناسب(جهت آبگیری به حجم کافی)ایجاد شده و نهال درست در وسط این نوار کشت شود.شکل نوار مستطیلی بوده و با عمق مربوطه

خاک مناسب پسته

 

در برخی موارد استثنایی دادن خاک رس به اراضی بسیار شنی و یا اضافه کردن شن به اراضی رسی با اطمینان از شور نبودن شن و یا رس اضافه شده توصیه میشود

 

به طور كلي درختان پسته خاك عميق و با بافت سبك تا متوسط را بيشتر مي پسندند.