درشت تر شدن خوشه پسته

درشت تر شدن خوشه پسته

برای درشت تر شدن خوشه پسته عنصر پتاسیم خیلی مهم است چه همراه با آب و یا چه به صورت محلول پاشی بسیار نتیجه بخش خواهد بود

برای تامین نیاز درخت به عنصر پتاسیم میتوان از کود سولوپتاس به صورت خاکی و محلول در آب استفاده کرد و یا با محلول پاشی فسفیت پتاسیم نتیجه خوبی گرفت

درشت تر شدن خوشه پسته

زمان کود دهی پتاسیم:

بهترین زمان برای کود دهی جهت درشت تر شدن خوشه پسته از ابتدای تیرماه تا ۱۵ روز قبل از برداشت میباشد.

چه عناصر دیگری در درشت تر شدن خوشه پسته مفید میباشند:

تامین عنصر ازت همراه با پتاسیم میتواند نقش بسیار مهمی هم در مغز گرفتن پسته و هم در درشت تر شدن آن داشته باشد البته باید دقت کرد در مصرف ازت در فصل تابستان زیاده روی نکنید که باعث ریزش خوشه و یا سوختگی درخت پسته خواهد شد.

کمبود عنصر پتاسیم چه اثراتی را به دنبال دارد:

پتاسیم نقش بسیار مهمی در پر کردن مغز پسته و درشتی محصول دارد و کمبود آن باعث:

-نیم مغزی یا پوکی پسته

-افزایش میزان دهن بست پسته

-ریزش برگ و پوند سال بعد

-سال آوری