دهن بست احمدآقایی

دهن بست احمدآقایی

از جمله مشخصات دهن بست احمدآقایی دارای مغز خوش رنگ و مناسب جهت شکستن با دستگاه جهت فروش مغز ، و برای آبخندان بدون نیاز به چکش خوردن

دهن بست احمدآقاییدهن بسته احمدآقایی