دهن بست اکبری

پسته دهن بست اکبری

از جمله مشخصات دهن بسته پسته اکبری کشیده و پوست نازک و مناسب جهت آبخندان بدون نیاز به چکش خوردن

انس دهن بست ۲۴ ۲۶ گرم مغز ۴۸ گرم