رقم پسته اکبری

رقم پسته اکبری

رقم پسته اکبری یکی از ارقام مهم تجاری پسته ایران می باشد که از نظر اقتصادی دارای بالاترین ارزش میباشد.این رقم در روستای فخرآباد کشکوئیه رفسنجان شناسایی و انتخاب گردیده است.رقم اکبری دارای محصول زیاد و سال آوری شدید است.

خصوصیات درخت:

این رقم دارای قدرت رشد متوسط و عادت رشد گسترده می باشد.دارای ارتفاع متوسط وعرض تاج زیاد است.

درخت پسته اکبری

گلدهی:

شروع گلدهی این رقم در شرایط رفسنجان ۲۱ فروردین ماه (دیر گل) و مرحله تمام گل آن ۲۶ فروردین و دارای طول دوره گلدهی ۱۱ روز است.

خوشه پسته اکبری

 

خصوصیات برگ:

این رقم دارای درصد برگهای ساده زیاد و درصد برگهای سه برگچه ای متوسط.درصد برگهای چهار بر گچه ای زیاد و درصد برگهای پنج برگچه ای زیاد است. این رقم دارای طول برگ متوسط، عرض برگ کم، طول برگچه انتهایی متوسط،عرض برگچه انتهایی کم،طول دمبرگ بلند است.اندازه برگچه انتهایی نسبت به برگچه های جانبی بزرگتر بوده،شکل برگچه انتهایی،نیزه ای پهن میباشد.

برگ پسته اکبری

جوانه گل:

شکل جوانه گل کروی می باشد.

 

خوشه میوه:

رقم اکبری دارای طول خوشه میوه کم و عرض خوشه میوه کم،تعداد انشعابات اولیه بطور متوسط ۶/۱۱ عدد (متوسط)میباشد خوشه آن متوسط و دارای وزن خوشه میوه تر ۵۱/۶۰ گرم و وزن پسته خشک هر خوشه ۱۵/۴۷ گرم است.درصد پسته های خندان ۸/۸۱ زیاد)،درصد پسته های دهن بسته با مغز کامل ۵/۷ (کم)،درصد پسته های پوک با پوست ۶/۹ (کم)میباشد.این رقم دارای پسته های درشت با اونس خندان ۲۰ میباشد.

میوه دهی:

تاریخ شروع رشد سریع جنین در این رقم ۱۰ تیرماه (زود) و زمان رسیدن میوه های آن ۳۱ شهریور ماه میباشد (دیر رس).

 

میوه:

نوک پوست سبز متوسط،رنگ پوست سبز در هنگام رسیدن میوه قرمز است.طول پسته خشک ۱۲/۲۲ میلیمتر (زیاد)،عرض پسته خشک ۶۱/۱۲ میلیمتر(زیاد)است.موقعیت شکاف خوردن پوست استخوانی در قسمت شکمی و پشتی مساوی است.شکل پسته مستطیلی کشیده است.درجه خندانی پوست استخوانی زیاد (۰۲/۳ میلیمتر)،وزن خشک مغز ۷۵/۰ گرم (زیاد)،درصد وزنی پسته خشک به پسته تر با پوست سبز ۳/۴۶ است.بافت پوست سبز نرم و آبدار،رنگ رویی مغز بنفش قهوه ای،رنگ زمینه مغز زرد روشن،رسیدگی میوه از نوک شروع میشود،رنگ پوست استخوانی کرم تیره است.

رقم پسته اکبری

علی تاج آبادی پور.عضو هیات علمی موسسه تحقیقاتی پسته کشور