ریز برگی درخت پسته

ریز برگی درخت پسته

ریز برگی درخت پسته عارضه ای است که بدلیل کمبود و یا عدم تعادل عناصر ریز مغزی در خاک و اختلال در جذب این عناصر،بویژه آهن و منگنز بروز می کند.عارضه ریز برگی ممکن است در یک یا چند شاخه از درخت بروز کند و یا در شرایط حاد، تمام درخت مبتلا شود. برگچه ها بطور واضح کوچکتر از حد معمول می شوند و تعداد برگچه در برگ کاهش می یابد.رنگ برگچه ها متمایل به قرمز می شود. دانه ها در شاخه های مبتلا کوچک و قرمز می شوند و این میوه ها روال رشد طبیعی ندارند بطوریکه پوست درونی (سخت)در آنها تشکیل نمی شود و یا ناقص است. مغز نیز در این میوه ها بطور طبیعی رشد نمی کند.

 

ریزبرگی درخت پسته

               (عارضه ریز برگی درخت پسته)

عارضه ریز برگی که باغداران استان کرمان به آن <<قرمزو>> هم می گویند در دو دهه ی اخیر بتدریج گسترش بافته است. موضوع کاهش کمیت و کیفیت آب در مناطق پسته کاری و همزمان تاثیر منفی بر حاصلخیزی خاک موجب گسترش این عارضه شده است.

منبع:کتاب آفات درختان پسته ایران نوشته دکتر محمد رضا مهرنژاد