سرمای مورد نیاز برای درخت پسته

سرمای مورد نیاز برای درخت پسته

بر اساس اطلاعات آمار هواشناسي شهرستان رفسنجان تا نيمه بهمن ماه جاري، تاكنون حدود ۶۲۵ ساعت سرماي مورد نياز درختان پسته تامين شده است. بر اساس پيش بيني هاي هواشناسي امكان تامين سرماي مورد نياز تا حدود ۲۰۰ ساعت ديگر تا پايان سال جاري نيز وجود دارد. بر اين اساس:
– نياز سرمايي تامين شده براي رقم اكبري كافي نيست و لازم است درختان باور اين رقم با روغن ولك به نسبت ۴۰ درهزار در محدوده زماني ۲۰ بهمن لغايت ۵ اسفند ماه جاري محلول پاشي گردند.
– محلول پاشي ساير ارقام صرفا در شرايط مديريت نا مناسب، شوري بالاي آب و خاك (شوري بالاي دوازده هزار آب) و خاك هاي سنگين كه منجر به دير گلدهي آنها ميگردد، با نسبت ۳۰ در هزار روغن ولك توصيه مي شود.
لازم به ذكر است در صورتيكه در فرصت باقي مانده تا زمان بيدار شدن درختان با نوسانات دمايي شديد مواجه شويم، ميزان اثر گذاري روغن ولك كاهش مي يابد.