سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته

سهم دولت کشاورز و تاجر در ایجاد شرایط بازار پسته

عرضه و تقاضای نقش اساسی در ایجاد افت قیمت پسته در این فصل عرضه محصول به بازار بر تقاضا پیشی گرفته و قیمت ها کاهش می یابد. عرضه محصول در این فصل تنها از طرف کشاورزان صورت گرفته و تقاضا از جانب تجار شکل می گیرد حال نقشه هر یک از عوامل در ایجاد این شرایط چیست؟ کشاورزان علت ایجاد شرایط بازار فصل برداشت مقصرند نخست اینکه به علت عدم مدیریت صحیح مالی در طول سال انباشت سررسید بدهی های در هر ماه های پاییز را فراهم میکند دوم تقصیر کشاورزان اصرار بر فروش محصول به محض مشاهده شروع مراحل افت قیمت می باشد در چنین شرایط که نیاز به کاهش عرضه می باشد عرضه بیشتر محصول توسط کشاورزان شرایط را بدتر میکند و دولت به صادرکننده ها توجه و واسطه‌های وارد می‌شود که عامل اصلی افت قیمت می باشد, چنین مطلبی درست نمی باشد. در بیشتر موارد چنین بیان می شود, در زمانی که پسته در دست کشاورزان می باشد ارزان بوده و هنگامی که به دست صادر کننده, تاجر و واسطه می افتد گران می گردد و بنابراین آنها هستند که شرایط یادشده را ایجاد می کند این در حالی است که بر اساس نتایج قبلی این مقاله هیچ تضمینی وجود ندارد که در پایان سال قیمت پسته بالاتر از ابتدای سال باشد. به عبارت دیگر ریسکی خرید ارزان پسته و نگهداری به منظور فروش ایران گران به قدری بالا است که هیچ انسان عاقلی به آن مبادرت نخواهد ورزید. هرچند که به عقیده ما واسطه ها, تو جار و صادر کننده ها مقصر اصلی در ایجاد شرایط بازار در فصل بعد از برداشت نیستند ولی به سهم خود تقصیر دارند در شرایطی که افت قیمت پسته در فصل بعد از برداشت آغاز می‌شود این گروه با دو عمل خود شرایط را بدتر می‌کند .
نخست آنکه خرید را به شدت کاهش داده و دوم شرایط روانی بسیار بدی را مبنی بر نابسامانی بازار فراهم می کند. این دو مسئله به شدت افت افزوده و بازار را بدتر میکند چنین شرایطی به نفع هیچ کس و از جمله خودت توجه نمی باشد دولت در سه حوزه با همکاری باعث شرایط بازار در فصل بعد از برداشت می گردد. نخست آن که بازار مالی کارا, شفاف و روانی را فراهم نمی‌کنند تا اعتبارات لازم و به موقع به کشاورزان و تجار فراهم آورد در چنین شرایطی شکاف عرضه و تقاضای تجدید خواهد شد. مسئله دوم عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف در خصوص قیمت ها و میزان تولید می باشد. این در حالی است که این مأموریت تنها در حیطه وظایف دولت است. سومین تقصیر دولت عدم تامین امنیت برگشت پول از عوامل بالا دست به پایین دستی میباشد. مسئله باعث می شود که اطمینان فروشندگان در هر رده به خریداران کمتر شده و تعداد گزینه‌های در دسترس کاهش و به شدت انحصار بیشتر گردد. به عبارت دیگر, در چنین شرایطی ,تعداد خریدارانی که در مورد اعتماد بوده کاهش می یابد و این مسئله باعث افزایش درجه انحصار بازار میگردد.
پیشنهادات در جهت بهبود شرایط بازار پسته در فصل بعد از برداشت راهکارهای زیر ارائه می‌شود
۱- هر یک از عوامل بازار (کشاورز, تاجر و دولت) سهم خود را از ایجاد شرایط بازار بعد از فصل برداشت پذیرفته و گناه را به گردن دیگری نیندازد
۲- با ایجاد فضای احترام و منزلت در بین عوامل بازار و به ویژه واسطه ها , تجار و صادرکنندگان خصوصی , باعث ورود هر چه بیشتر افراد متخصص , کارا و با شخصیت شویم. به عبارت دیگر با مقصر دانستن این قشر, باعث دلخوری و فرار افراد مقبول و ورود افراد غیر مقبول نشویم.
۳- کشاورزان با مدیریت مالی بهتر, از انباشت بدهی ها در فصل بعد از برداشت جلوگیری کنند.
۴- کشاورزان در زمان شروع افت قیمت, نگران نشده و عرضه محصول را افزایش ندهند.
۵- در زمان افت قیمت ها واسطه ها, تجار و صادر کننده ها در صورت وجود توان مالی به خرید ادامه داده و خرید را به کلی تعطیل نکنند.
۶- ایجاد جو روانی منفی در زمان افت قیمت‌ها, توسط هیچ گروهی از کشاورزان و تجار قابل قبول نبوده و بایستی به شدت از آن پرهیز شود.
۷- دولت با ایجاد سیستم اعتباری شفاف, روان و کارا, نقدینگی لازم را در فصل بعد از برداشت فراهم نماید.
۸- دولت با ایجاد مکانیزم های مناسب از جمله بورس, اطلاع رسانی مناسب قیمت ها و میزان عرضه و تقاضا را فراهم نماید.
۹- دولت با ایجاد سیستم بیمه مالی, برگشت پول از طرف خریداران به فروشندگان در تمام سطوح را تضمین نمایند.