تاثیر سیلیکات پتاسیم در پسته

تاثیر سیلیکات پتاسیم در پسته

تاثیر سیلیکات پتاسیم در پسته با محلول پاشی سیلیکات  پتاسیم در  کاهش آفتاب سوختگی  و سقط جنین نتایج یک تحقیق و پایانامه در ارتباطات با  محلول پاشی سیلیکات  پتاسیم  به غلظت  ۲.۵ در هزار  و سولو پتاس به  غلظت ۲.۵ در هزار در اواخر خرداد و در اواسط  تیر ماه  این نتایج در پی داشته است. 

نتایج نشان داده است  که اثرات  محلول  پا شی  سیلیکات پتاسیم و سولوپتاس دراوج گرمای  تابستان در صد  پوکی  را در شرایط  عادی  به میزان ۴۰ درصد در پی داشته  و در شرایط برگ کمتر  از استاندارد  ۱۰ برگ برای هر خوشه پسته  سبب افزایش ۴۴ درصدی  محصول سالم  و کاهش  ۸۰ درصدی میزان پوکی شده است . مطالعات متعدد نشان داده است عنصر سیلیس  اثرات مثبتی بر رشد عملکرد گیاه دارد

افزایش جذب عناصری  همانند  پتاسیم  فسفر و نیتروزن با اضافه کردن سیلیسسم  به محلول غذایی به فرم سیلیکات پتاسیم  درتحقیقات برخی  از محققین  بیان شده است . سیلیس باعث رشد  رویشی  و افزایش  تولیدات ماده  خشک میشود  و تعرق را کاهش  میدهد  و بر کیفیت و عملکرد دانه اثر میگذارد . 

کاربرد سیلیسیم  شاخص های رشدی  را افزایش میدهد

 با ذخیره و افزایش سیلیس  در دیواره ساختمانی  سلول ها برگ  ایستاده و سایه  گستری کمتری داشته و در نتیجه  فتوسنتز افزایش یافته است  و متعاقب ان افزایش  عملکرد خواهیم داشت .اثرات محلول پاشی سیلیکات  پتاسیم  و سولوپتاس  در اوج گرمای تابستان  عارضه سوختگی را به میزان  ۵۸درصد کاهش داد  اثرات محلول پاشی سیلیکات پتاسیم  و سولوپتاس درصد سقط جنین  را در شرایط عادی به میزان ۱۲ درصد در پی داشته است

آفتاب سوختگی پسته

 و در شرایط  برگ کمتر  از استاندارد  ۱۰ برگ برای هر خوشه پسته سبب کاهش ۲۶ درصدی میزان سقط جنین شده است. بنابر این تکرار دو مرحله محلول پاشی در اواخر خرداد ماه  و تیر ماه در کاهش خسارت سر سوختگی پسته  پوکی  ، سقط جنین  و افزایش پرکردن مغز پسته  بسیار موثر  میباشد 

کمبود کلسیم یک عامل آفتاب سوختگی پسته

یکی دیگر از عوامل  افتاب سوختگی  میتواند کمبود کلسیم  ناشی  از زیادی منیزیم در محلول خاک باشد  میوه  پسته که دارای بافت استخوانی است نیاز بیشتری به کلسیم  دارد. درخت ممکن است  کمبود کلسیم را  دربرگ  نشان ندهد  ولی مقدار کلسیم برای میوه  کافی نباشد، یکی از علایم کمبود کلسیم ، حساسیت میوه به آفتاب سوختگی است. میوه های دچار کمبود کلسیم و  پتاسیم به آفتاب سوختگی حساس ترمیباشد