شپشک نوقی پسته

شپشک نوقی پسته

شپشک نوقی پسته بصورت لکه ای در مناطق پسته کاری و رویشگاه های پسته ی وحشی کشور و بویژه در استان کرمان حضور دارد.سپرهای این حشره سفید،کشیده و نسبتا باریک می باشد.این گونه،در بیشتر موارد بر روی تنه و شاخه های درختان پسته مستقر می شود.

شپشک نوقی پسته

(شپشک نوقی روی شاخه پسته)

در مواردی تعداد محدودی شپشک نوقی روی برگ و همچنین میوه ی پسته نیز مشاهده می شود.خسارت این حشره بصورت ضعف عمومی در درختان پسته بروز می کند. پراکنش شپشک نوقی در مناطق پسته کاری معمولا لکه ای و غیر یکنواخت می باشد. شپشک نوقی دارای یک نسل در سال است و بصورت حشرات نا بالغ بر روی شاخه های درختان پسته زمستان گذرانی می کند،

شپشک نوقی پسته روی میوه پسته

(شپشک نوقی روی میوه پسته)

اما شپشک هایی که بر روی برگ و میوه مستقر شوند می توانند نسل دوم خود را تکمیل کنند.این شپشک در شرایط کنونی در ردیف آفات درجه سوم پسته محسوب می گردد.

شپشک نوقی پسته روی برگ پسته

(شپشک نوقی روی برگ پسته)