علت ریزش برگ درخت پسته

علت ریزش برگ درخت پسته

علت ریزش برگ درخت پسته دلالیل مختلفی دارد که یکی از آنها، فشار آفت است، یکی از راههای حفظ پوندهای زایشی سال آینده، جلوگیری از طغیان آفت، کاهش جمعیت آفت به زیر سطح زیان اقتصادی و در نهایت کنترل آفت حداقل یکماه پس از برداشت محصول است.

 یکی دیگر از دلایل ریزش برگها 

، اختلالات تغذیه است که ممکن است با مواجه شدن با گرمای محیط، این ریزش شدیدتر هم باشد، حتما در این تایم زمانی که نزدیک به رسیدگی کامل و برداشت محصول هستیم، از ترکیبات با پتاسیم بالا و آمینو اسید ها استفاده کنید.

 

توجه داشته باشید میزان محصول بیش از اندازه و بیش از توان تغذیه ای درخت، باعث ریزش برگ بدلیل تخلیه عناصر غذایی برگها و در نهایت ریزش می شود.

در روزهای برداشت متاسفانه بدلیل مشغول شدن کشاورزان به امر برداشت، از آفات درختان و بویژه پسیل و کنه غافل می شوند، باضافه اینکه مرسوم است کشاورزان عزیز در دو یا چند مرحله اقدام به برداشت پسته می کنند، توصیه می کنم در فواصل این زمان های برداشت، هم از کنترل آفت غافل نشده، هم بخاطر اینکه ممکن است از درختان در مراحل اولیه برداشت شیره نباتی خارج شده، از توان تغذیه ای درخت کاسته شود، حتما بعد از برداشت اول، هم به صورت محلول پاشی و هم همراه با آب آبیاری از کودهای مناسب استفاده کنید که درخت دچار ضعف تغذیه ای نشده و هم در رساندن میوه های باقی مانده روی درخت تاثیر خوبی داشته باشد.

علت ریزش برگ درخت پسته

توصیه مهم

و توصیه بسیار مهم اینکه درختان پسته را به هیچ عنوان پس از برداشت چه از حیث آفات و چه از حیث تغذیه ای رها نکنید، درختی که چندین ماه محصول را برای شما کشاورز محترم رسانده، از لحاظ تغذیه ای بسیار ضعیف شده است، حتما نیاز به تقویت دارد، کودهای حاوی فروت ست بعد برداشت و کودهای فسفر بالا(بدلیل مواجه شدن درختان پسته با فاز ریشه زایی در انتهای شهریور) و کودهای حاوی ازت

نوشته:مهندش صباغی