قارچ کشی درخت پسته

قارچ کشی درخت پسته

برای قارچ کشی درخت پسته  سعی شود در انتهایی آذر ماه که ریزش برگها کامل و یا حداقل ۸۰ درصد ریزش کرد، که محل ریزش برگها نیز در معرض قارچ کش قرار گیرد.البته ریزش برگها تابعی از عوامل مختلف است، در مناطقی که اکنون ریزش برگ اتفاق افتاده می توانند از قارچ کش های بر پایه مسی استفاده کنند.

قارچ کشی درخت پسته

                            آسیب قارچ

سن درخت، بافت خاک، میزان محصول در سال جاری، وضعیت تغذیه درختان درطول فصل در زمان ریزش برگها تاثیر دارد.

همچنین آب و هوای هر منطقه تاثیر بسیار زیادی در ریزش برگها دارد.

از قارچ کش های ذیل می توانید استفاده کنید؛

بردوفیکس ۵ تا ۱۰ در هزار
اکسی کلرو مس ۳ در هزار
نوردوکس ۱/۵ در هزار
کوبا با ۱۰ درصد مس سیستمیک

زمان استفاده از اكسي كلرور مس چه ماهي بهتر هست؟ ايا اگر باغي گموز داشته باشه بردوفيكس محلول پاشي بهتره يا اكسي كلرور؟

هر دو ترکیب فوق بر پایه مس هستند، چنانچه گموز هم وجود دارد، بردوفیکس نسبت به اکسی کلرور مس ویژگی درمانی بیشتری دارد.

سعی کنید، در توالی یک نوبت بردوفیکس در انتهای پاییز و نوبت بعدی در بهمن ماه و در فاصله مناسب با روغن ولک از اکسی کلرور مس استفاده کنید.

نوبت اول را در انتهای پاییز و پس از ریزش ۸۰ درصد یا کامل برگها انجام دهید، هدف این است که تمام سطح درخت و حتی محل ریزش برگها نیز با قارچ کش آغشته شود.

گموز پسته

منبع:مهندس صباغی