قیمت پسته

تا تاریخ ۱۳۹۵/۵/۳۱ تا آخر مرداد ۹۵

نوع پسته انس قیمت(تومان)
احمدآقایی۲۸-۳۰۹۳/۰۰۰
احمد آقایی ۲۶-۲۸۹۵/۰۰۰
احمد آقایی ۲۴-۲۶۱۰۰/۰۰۰
کله قوچی ۲۴-۲۶۹۵/۰۰۰
کله قوچی ۲۲-۲۴۱۰۰/۰۰۰
کله قوچی ۲۰-۲۲۱۰۵/۰۰۰
اکبری ۲۲-۲۴۹۸/۰۰۰
اکبری ۲۰-۲۲۱۰۵/۰۰۰
فندقی ۳۰-۳۲۹۳/۰۰۰
فندقی ۲۸-۳۰۹۵/۰۰۰
دهن بست احمدآقایی۳۰-۳۲۷۹/۰۰۰
دهن بست فندقی۳۲-۳۴۷۸/۰۰۰
دهن بست کله قوچی۲۴-۲۶۸۰/۰۰۰
دهن بست اکبری۲۲-۲۴۸۰/۰۰۰