قیمت پسته

قیمت روز پسته شنبه ۱۰ ام خرداد ماه ۹۹

قیمت پسته سال ۹۹ قیمت آنلاین پسته

قیمت پسته تازه قیمت روز پسته رفسنجان قیمت پسته در کرمان

نوع پسته انس قیمت(تومان)
احمدآقایی۲۸-۳۰۹۳/۰۰۰
احمد آقایی ۲۶-۲۸۹۵/۰۰۰
احمد آقایی ۲۴-۲۶۱۰۰/۰۰۰
کله قوچی ۲۴-۲۶۹۵/۰۰۰
کله قوچی ۲۲-۲۴۱۰۰/۰۰۰
کله قوچی ۲۰-۲۲۱۰۵/۰۰۰
اکبری ۲۲-۲۴۹۸/۰۰۰
اکبری ۲۰-۲۲۱۰۵/۰۰۰
فندقی ۳۰-۳۲۹۳/۰۰۰
فندقی ۲۸-۳۰۹۵/۰۰۰
دهن بست احمدآقایی۳۰-۳۲۷۹/۰۰۰
دهن بست فندقی۳۲-۳۴۷۸/۰۰۰
دهن بست کله قوچی۲۴-۲۶۸۰/۰۰۰
دهن بست اکبری۲۲-۲۴۸۰/۰۰۰