قیمت پسته

قیمت پسته ۶ بهمن ماه ۱۴۰۰

قیمت پسته ۱۴۰۰

قیمت پسته ۹۹

قیمت پسته تازه

قیمت پسته رفسنجان

نوع پسته انس قیمت(تومان)
احمدآقایی۲۸-۳۰۲۳۰۰۰۰
احمد آقایی ۲۶-۲۸۲۴۰۰۰۰
احمد آقایی ۲۴-۲۶۲۵۰۰۰۰
کله قوچی ۲۴-۲۶۲۳۰۰۰۰
کله قوچی ۲۲-۲۴۲۴۰۰۰۰
کله قوچی ۲۰-۲۲۲۶۰۰۰۰
اکبری ۲۲-۲۴۲۶۰۰۰۰
اکبری ۲۰-۲۲۲۸۰۰۰۰
فندقی ۳۰-۳۲۲۱۰۰۰۰
فندقی ۲۸-۳۰۲۱۵۰۰۰
دهن بست احمدآقایی۲۸-۳۰۱۸۰۰۰۰
دهن بست فندقی۳۰-۳۲۱۸۰۰۰۰
دهن بست کله قوچی۲۲-۲۴۱۸۰۰۰۰
دهن بست اکبری۲۲-۲۴۱۹۰۰۰۰