قیمت پسته

قیمت پسته هفته اول تیرماه ۱۴۰۰

قیمت پسته ۱۴۰۰

قیمت پسته ۹۹

قیمت پسته تازه

قیمت پسته رفسنجان

نوع پسته انس قیمت(تومان)
احمدآقایی۲۸-۳۰۱۹۵۰۰۰
احمد آقایی ۲۶-۲۸۲۰۰۰۰۰
احمد آقایی ۲۴-۲۶۲۱۰۰۰۰
کله قوچی ۲۴-۲۶۱۸۵۰۰۰
کله قوچی ۲۲-۲۴۱۹۰۰۰۰
کله قوچی ۲۰-۲۲۱۹۵۰۰۰
اکبری ۲۲-۲۴۲۲۰۰۰۰
اکبری ۲۰-۲۲۲۳۵۰۰۰
فندقی ۳۰-۳۲۱۸۰۰۰۰
فندقی ۲۸-۳۰۱۸۵۰۰۰
دهن بست احمدآقایی۲۸-۳۰۱۵۵۰۰۰
دهن بست فندقی۳۰-۳۲۱۵۳۰۰۰
دهن بست کله قوچی۲۲-۲۴۱۶۰۰۰۰
دهن بست اکبری۲۲-۲۴۱۷۰۰۰۰