مبارزه زراعي با آفات پسته

جمعيت قابل توجهي از حشرات به صورت فرم زمستان گذران در محل سايه انداز درختان، زير برگهاي ريزش كرده پائيز، بقاياي علف هاي هرز، مواد آلي، كود ها، لابلاي شيار ها و زير كلوخه ها زمستان را سپري مي كنند.
شخم زمستانه باغ هاي پسته مخصوصا قسمت هايي كه داراي پوشش گياهي است مي تواند در از بين بردن آفات كمك مؤثري داشته باشد.

آفاتي كه مي توان با شخم زمستانه كنترل نمود عبارتند از:
پسيل پسته (شيره خشك) Agonoscena pistaciae
شب پره پوستخوار پسته (كراش) Arimania komaroffi
پروانه ميوه خوار پسته Recurvaria pistaciicola
شب پره مينوز برگ پسته Simplimorpha promissa
سرخرطومي پسته Polydrusus davatchii
سوسك ريشه و تنه پسته Capnodis cariosa
البته شخم زمستانه مي تواند به جمعيت زنبور هاي مفيد و حشرات شكارگر نيز آسيب برساند