محلول پاشي درخت پسته در ارديبهشت

محلول پاشي درخت پسته در ارديبهشت

در مناطق پسته‌کاری به دلیل بالا بودن pH خاک جذب عناصر غذایی کم‌نیاز (آهن، روی، مس و منگنز) از خاک با مشکل مواجه است. یکی از راه‌های رفع این مشکل محلول پاشي درخت پسته در ارديبهشت ماه این عناصر میباشد که بعد از انجام تجزیه برگ و تشخیص کمبود هر یک از عناصر قابل استفاده است. امروزه نقش عناصر ریزمغذی در بهبود کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی، انکار ناپذیر است.

محلول پاشی درخت پسته در اردیبهشت

در مناطق پسته‌کاری عموما باغداران سالیان متمادی تنها از کودهای حیوانی و شیمیایی (بیشتر کودهای ازته و فسفره) استفاده کرده اند و کودهای حاوی عناصر کم مصرف کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش در دو آزمایش جداگانه اثرات محلول‌پاشی غلظت های مختلف آهن از دو منبع سولفاته و کلاته در دو فاصله زمانی متفاوت و همچنین محلول‌پاشی کودهای مرکب مختلف بر روی غلظت عناصر موجود در گیاه، عملکرد و کیفیت میوه، مورد بررسی قرار گرفته است. در آزمایش آهن بهترین غلظت، منبع و فاصله زمانی برای محلول‌پاشی آهن، تعیین گردید. در آزمایش کودهای مرکب، بهترین کود مرکب از بین کودهایی انتخاب شد که دامنه وسیعی از غلظت عناصر غذایی را در خود داشتند. نتایج نشان داد که محلول‌پاشی کودهای آهن بر روی درختان پسته دارای کمبود این عنصر، اثرات مثبتی روی کمیت و کیفیت پسته دارد. سه مرتبه محلول‌پاشی آهن از منبع کلاته Fe-EDTA 6 درصد (ساخت داخل کشور) با غلظت ۱/۵ در هزار به فاصله ۱۵ یا ۳۰ روز از یکدیگر بیشترین اثر را در بهبود کمیت و کیفیت پسته داشت. اولین محلول‌پاشی درخت پسته در اردیبهشت ماه انجام شود.

کود مایع جهت محلول پاشی

بر اساس نتایج آزمایش، انجام محلول‌پاشی تیمار ذکر شده فوق در باغ‌های پسته دارای کمبود آهن، باعث افزایش ۷۲ کیلوگرم در هکتار محصول پسته خشک شد. همچنین میزان پوکی، زودخندانی پسته و ریزش جوانه های زایشی به ترتیب ۱/۳ ،۸ و ۷ درصد کاهش نشان داد. در همین رابطه درصد خندانی نیز ۵ در صد افزایش و انس پسته یک واحد کاهش یافت. نتایج محلول‌پاشی کودهای مرکب مختلف بر روی درختان پسته نشان داد که به طور کلی کود مرکب D در همه مناطق مورد مطالعه و در مورد بیشتر عناصر غذایی کم‌نیاز بالاترین غلظت را در برگ ایجاد نمود. این کود باعث افزایش قابل توجه غلظت عناصر غذایی آهن، روی، منگنز، مس و ب ر در برگ درختان تیمار شده گردید. بعد از این کود در اغلب مناطق کود مرکب B قرار می‌گیرد. البته در منطقه رفسنجان از نظر صفات کمی و کیفی محصول کود مرکب C برتری نسبی داشت. با توجه به نتایج به‌دست آمده می‌توان نتیجه‌گیری نمود که در مجموع در مناطقی که کمبود بیشتر عناصر غذایی به ویژه عناصر کم‌نیاز وجود دارد ترتیب مناسب بودن کودهای مرکب آزمایش شده برای محلول‌پاشی بر روی درختان پسته به صورت D B A C میصباشد و در مناطقی که غلظت بیشتر عناصر غذایی به ویژه عناصر غذایی کم‌نیاز نسبتا در حد بهینه وجود دارد ترتیب مناسب بودن کودهای مرکب آزمایش شده برای محلول‌پاشی بر روی درختان پسته به صورت C B A D می‌باشد

منبع:موسسه تحقیقات پسته

http://www.pri.ir