مکانیک خندان فندقی

مکانیک خندان فندقی

به این دلیل به آبخندان فندقی،مکانیک خندان فندقی گفته میشود که برای تهیه آبخندان فندقی باید پسته دهن بست فندقی به دلیل اینکه دارای پوست سفتی میباشد باید چکش بخورد و سپس داخل آب ریخته شود.در سالهای اخیر دستگاه هایی نیز جهت آخندان کردن دهن بست فندقی ساخته شده است.آبخندان فندقی بیشتر جنس صادراتی میباشد تا آجیلی

(دهن بست فندقی)

چگونه آب خندان فندقی درست میشود؟

برای تهیه آبخندان فندقی ابتدا بایستی دهن بست فندقی توسط کارگر یا دستگاه از محلی که پوست نازک تر است چکش بخورد و سپس به مدت چند ساعت داخل آب خیسانده شود.علت چکش زدن دهن بست فندقی به علت سفت بودن پوست دهن بست آن میباشد

مکانیک خندان فندقی

و بعد از آن دهن بست را از داخل آب میکشند و داخل خشک کن میریزند و با حرارت زیاد به مدت چند ساعت پسته را خشک میکنند که در حین خشک شدن پسته دهن بست کامل تبدیل به خندان میشود

خصوصیات پسته آب خندان فندقی:

۱)از جمله مشخصات پسته  آب خندان فندقی میتوان به رنگ مغز آن اشاره کرد که با توجه به اینکه در داخل آب خیسانده شده است و بعد از آن حرارت دیده است مغز پسته رنگ سبزی خود را از دست داده و حالت چروکیدگی پیدا میکند

۲)همچنین با توجه به گرم مغز دهن بست مغز آبخندان فندقی میتواند لاغر تر از مغز پسته طبیعی فندقی باشد

۳)چنانچه شرایط بهداشتی در فرایند تبدیل شدن دهن بست به خندان رعایت نشود آبخندان فندقی میتواند طعم و مزه مطبوعی نداشته باشد

۴)رنگ پوست پسته آبخندان فندقی هم میتواند رنگ تیره تر یا زرد تر نسبت به پسته فندقی طبیعی داشته باشد

۵)به دلیل چکش خوردن دهن بست فندقی،آبخندان فندقی ممکن است که از ته یا از بغل خندان شده باشد

۶)ممکن است که در آبخندان فندقی به دلیل مکانیکی خندان بودن آن پوست پسته وجود داشته باشد

 

مزیت پسته آب خندان چیست؟

چنانچه فرآیند درست کردن آبخندان صحیح و بهداشتی انجام شود میتوان بزرگترین مزیت پسته آبخندان را پایین بودن میزان آفلاتوکسین آن دانست.که مساله افلاتوکسین برای صادرات بسیار مهم میباشد

علت پایین بودن سم افلاتوکیسن در آبخندان این است که چون پسته دهن بست میزان افلاتوکسین بسیار پایینی دارد.و به دلیل اینکه چون قارچ افلاتوکسین در پسته های دهن باز بیشتر نفوذ میکند یا به اصطلاح هر چه پسته رسیده تر شود یا دیرتر چیده شود احتمال آلوده شدن به افلاتوکسین در آن بیشتر خواهد