نقش فسفیت پتاسیم در پسته

نقش فسفیت پتاسیم در پسته

برای درک نقش فسفیت پتاسیم در پسته باید دانست که فسفیت پتاسیم ترکیبی سیستمیک آلی علیه عوامل بیماریزای قارچی و باکتریایی خاکزاد و هوازاد بوده که به صورت دوطرفه (Symplastic ambiomobility ) از بالا به پایین و از پایین به بالا حرکت کرده و دارای خاصیت پیشگیری ، ایمن سازی و مداوا کنندگی می باشد.
نقش فسفیت پتاسیم در پسته

 شیوه عمل فسفیت در کنترل بیماریهای گیاهی:

 نخست مرتبط با تاثیر مستقیم بر روی عامل بیماریزا می باشد. نتیجه تحقیقات در زمینه کنترل قارچ فایتوفترا بیانگر آن است که ترکیبات حاوی فسفیت موجب اختلال در متابولیسم فسفر و تجمع پلی فسفات و پیروفسفات درون عامل بیماریزا می گردند که مهمترین عامل موثر در برهم ریختن واکنشهای آنابولیستی پیروفسفوریلاز و تجمع پیروفسفات می باشد.
 ازسوی دیگر تجمع فسفیت مانع از فعالیت چندین آنزیم در مسیر فرایند تولید گلیکوتیک پنتوز فسفات و اکسیداتیو پنتوز فسفات در قارچ فایتوفترا می شود.
 فسفیت مشابه اجزای دیواره سلولی قارچ گیاه را تحریک به تولید مواد دفاعی فیتوالکسین بر علیه عوامل بیماریزای گیاهی می کند. این فیتوالکسین ها ترکیبات ضدمیکروبی با وزن ملکولی پایین هستند که به مقدار قابل توجهی و تنها پس از تحریکات ناشی از عوامل بیماری زا و زخم های ناشی از عوامل فیزیکی و شیمیایی توسط سلولهای سالم مجاور سلولهای مرده و آسیب دیده پدید می آیند.
 مقاومت زمانی علیه عامل بیماریزا پدید می آید که غلظت فیتوآلکسین به اندازه ای برسد که از رشد و توسعه بیمارگر ممانعت کند. در مجموع فیتوالکسین ها با ایجاد تغییرات در ساختمان دیواره سلولی میزبان، محدود نمودن دسترسی به کوآنزیم های ضروری و ایجاد تغییراتی در سرعت یا جهت متابولیسم میزبان به نحوی که گیاه در موقعیت بهتری از دفاع خود در برابر بیمارگر قرار گیرد، موجب افزایش مقاومت میزبان در برابر بیمارگر و در نهایت تقلیل میزان آلودگی می شوند.
 این ترکیب محرک رشد، ضد قارچ و تقویت کننده مکانیسم دفاع طبیعی گیاهان در برابر عوامل بیماریزای قارچی و باکتری می باشد. که برپایه فسفیت پتاسیم برای محلول پاشی و کود آبیاری تولید شده است.
این کود پس از محلولپاشی جذب شده و به علت برخورداری از تاثیر سیستمیک کامل، به تمام اندامهای گیاه منتقل می شود .
 فسفیت پتاسیم درون بافت گیاهی به اسید فسفورو تبدیل می شود که روی قارچ های آامیست اثر قارچ کشی دارد ، علاوه بر این باعث تحریک تولید فیتوآلکسین ها می شود.
به همین دلیل توصیه می شود برای مبارزه با گموز مرکبات، پسته، سیب درختی، سفیدک دروغی (کرکی)، پوسیدگی ریشه و طوقه گیاهان زراعی و برخی بیماری های باکتری محلول پاشی گردد.
بدلیل اینکه فسفر به فرم p203 می باشد، این امکان را فراهم می کند که خروج این ترکیب از ریشه و یا تثبیت آن در ریشه به حد صفر برسد.

زمان مصرف در پسته:

اردیبهشت تا اواخر خرداد ماه بهترین زمان محلول پاشی فسفیت پتاسیم میباشد. در باغاتی که تحت شرایط بیماری های قارچی از جمله گموز پسته هستند ،این ترکیب بعنوان مکمل عمل قارچکش هایی مانند آلیت است که با افزایش مکانیسم هایی مانند ایجاد مقاومت القایی در افزایش اثر بخشی تیمارهای قارچکش موثر میباشد.بنابراین در تمام باغات پسته بعنوان یکی از محلولپاشی های دارای اولویت ،فسفیت پتاسیم را در این مقطع زمانی توصیه موکد میکنیم.
به عبارتی کاربرد فسفیت پتاسیم پس از استفاده از ترکیب قارچکش آلیت در باغات پسته صورت گیرد.
 چنانچه پروسه مغز بندی با تاخیر مواجه شده است محلولپاشی با این ترکیب توصیه موکد میشود

منبع:مهندس صباغی