نماتد ريشه گرهي درختان پسته

نماتد ريشه گرهي درختان پسته

نماتودهاي ريشه‌گرهي يا مولد غده، يكي از مهمترين انواع نماتودها مي باشند كه به ‌خاطر ايجاد گال يا غده بر روي ريشه گياهان، به اين نام خوانده مي‌شوند. غده ها به قطر ۳ تا ۱۰ ميلي‌متر و در هر جايي از طول ريشه‌های جوان ايجاد مي‌شوند.

وجود غده هاي متعدد روي ريشه درختان پسته باعث مي شود كه ريشه ها نتوانند وظايف اصلي خود، يعني جذب آب و مواد غذايي از خاك را به خوبي انجام دهند كه به دنبال آن كاهش رشد، ضعف و زردي و علائمي مانند كمبود عناصر غذايي، ايجاد برگ‌هاي كوچك، سرخشكيدگي شاخه‌ها و همچنين كاهش محصول و در مواردي مرگ درختان مشاهده مي شود. آلودگي درختان ‌جوان مي تواند باعث سبز-زردي برگ ها و كاهش قابل توجه رشد ‌و نمو درختان شود.
در شرايط مناسب رطوبت و حرارت، لاروهاي سن دو نماتدها (با چشم ديده نمي شوند) ار تخم‌ها خارج شده و به محض برخورد با ريشه‌هاي فرعي گياه ميزبان، با فرو بردن نيش (استايلت) خود و پاره نمودن سلول‌ها، وارد ريشه مي‌شوند. لاروها پس از تغذيه از ريشه هاي ميزبان و تكميل نمودن مراحل رشدي خود به نماتدهاي ماده بالغ و متورم تبديل شده و به ‌صورت غير متحرك داخل ريشه‌ها باقي مي‌مانند. اين نماتدها، تخم هاي خود را در يك لايه ژلاتيني مترشحه در انتهاي بدن خود نگه مي دارند. به دليل چسبندگي اين لايه ژلاتيني، هميشه مقداري خاك به ريشه هاي آلوده به اين نماتدها چسبيده است.
توصيه‌هاي كلي در مديريت كنترل نماتود:
آزمايش خاك و بررسي ريشه ها براي اثبات وجود يا عدم وجود اين نماتدها در باغ ضروري مي باشد. براي احداث باغ هاي جديد بايد حتماً از نهال هاي داراي گواهي بهداشتي يا نهال هايي كه از نظر سلامت به تاييد كارشناسان گياهپزشكي رسيده اند، استفاده نمود چراكه درصد بالايي از باغ هاي آلوده فعلي در اثر استفاده از نهال هاي آلوده، بيمار شده اند. همچنين توصيه مي شود كه قبل از احداث باغ در كليه زمين ها به خصوص مناطقي كه قبلاً محصولاتي مانند انار، يونجه، خيار، گوجه، پنبه، چغندر قند در آنها كاشته شده، از عدم وجود نماتد ريشه گرهي اطمينان حاصل شود تا در صورت آلودگي نسبت به ضدعفوني خاك بر اساس نظر كارشناسان اقدام گردد.
با توجه به اينكه خسارت اين نماتدها بيشتر در خاك هاي سبك و شني ديده مي شود، سنگين نمودن بافت خاك با افزودن رس و با نظر كارشناسان خاكشناسي توصيه مي گردد. تغذيه مناسب و علمي درختان پسته به خصوص با كودهاي پتاسه، تحمل درختان را نسبت به انگل مذكور بيشتر مي‌كند.
بايد دقت نمود كه در باغات آلوده به نماتد، از انتقال خاك نواحي آلوده به نواحي سالم از طريق آبياري و يا توسط ادوات كشاورزي جلوگيري شود. تميز نمودن و ضدعفوني نمودن كردن ابزار كشاورزي و آبياري جداگانه نواحي سالم و آلوده از جمله مواردي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
نماتد‌كش راگبي (Rugby 10GR) از جمله سمومي است كه مي‌تواند در اراضي آلوده به ويژه نهالستان‌ها به كار برده شود. مقدار مصرف اين نماتود كش به ميزان ۱۰ الي ۱۵ گرم از گرانول ۱۰% آن به ازاء هر متر مربع از سايه انداز درخت در اواخر بهمن و اوايل اسفند بوده و يكبار هم در پاييز سال بعد پس از برداشت محصول تكرار مي شود. هنگام مصرف، مقدار مورد نياز از سم در سايه انداز درختان به طور يكنواخت پاشيده شده و بلافاصله زمين، شخم زده شده و آبياري مي گردد. بايد دقت نمود كه مصرف نماتدكش ها به تنهايي باعث ريشه‌كني نماتد از خاك نمي‌شود و همزمان با مصرف آنها، بايستي ساير روشهاي كنترلي و مديريتي را نيز به كار برد تا جمعيت نماتود در خاك و درخت به حداقل ممكن برسد

photo_2016-02-06_13-53-28