نمایندگان پسته شهرستان

نمایندگان پسته شهرستان

به دلیل تقاضای زیاد مشتریان عزیر جهت تحویل بار و رویئت پسته در مقصد به زودی در برخی از مراکز استانها دریافت از طریق نمایندگان شهرستان امکان پذیر خواهد شد و لیست نمایندگان مراکز استانها اعلام خواهد شد………….