نکات طلایی در مصرف کودها برای درخت پسته

نکات طلایی در  مصرف کودها برای درخت پسته

۱- برای افزایش تشکیل میوه در محصولات باغی محلول پاشی عناصر اوره ، روی و بر،هرکدام با غلظت پنج در هزار پس از برداشت محصول و در بهار پیش از باز شدن غنچه ها توصیه میگردد.

۲- در محلول پاشی درختان میوه در فصل خواب،می بایست حداکثر تا ۲۰ روز قبل از تورم جوانه ها متوقف شود. در غیر این صورت محلول پاشی موجب سوختگی درخت می گردد.

۳- هرگز کود سولفات روی آبدار را با کود اوره مخلوط ننمایید. مخلوط کود، به صورت خمیر می شود.

۴- افزودن اوره با غلظت دو تا پنج در هزار به محلول سولفات آهن، سولفات منگنز، سولفات روی، سولفات مس و اسید بوریک هنگام محلول پاشی موجب افزایش کارایی این کودها می گردد.

۵- به منظور تعیین مصرف دقیق این کودها مراجعه به نتایج تجزیه خاک، آب و برگ درخت ضروری می باشد.

۶- در مزارع و باغاتی که غلظت بر در خاک و آب آبیاری بالا است به مصرف سولفات روی توجه بیشتری مبذول گردد.تحت چنین شرایطی از شدت مسمومیت بر کاسته می شود.

۷- مصرف کودهای محتوی بر در مناطق با خاک های شور توصیه نمی گردد.

۸- سرعت باد کم باشد و مانع محلول‌پاشی نشود.

۹-محلول پاشی اگر در صبح یا عصر انجام گیرد موثرتر خواهد بود

۱۰- قبل از مصرف کود مطالب برچسب کود را به دقت مطالعه کنید.

۱۱- حرارت محیط در هنگام محلول‌پاشی پایین تر از ۲۹درجه سانتیگراد می‌باشد.

۱۲- بهتر است پس از محلول‌پاشی، آبیاری باغ و مزرعه انجام گیرد.

۱۳- در هنگام ظهور گل و اوایل دوره تشکیل میوه نباید این کودها را محلول پاشی کرد.

۱۴-هنگام تهیه محلول کود را به آب اضافه کنید.

۱۵- در هنگام محلول‌پاشی رطوبت نسبی هوا بالاتر از ۷۰درصد باشد.

۱۶_ پی اچ محلولهای تهیه شده در محدوده بین ۸-۶ باشد.

۱۷- محلول پاشی در فصل بهار مواد غذایی را مستقیماً و در زمان مناسب در اختیار گیاه قرار می دهد. همچنین محلول پاشی در فصل پاییز باعث ذخیره شدن مواد غذایی در گیاه برای شروع فصل بعدی می شود.

۱۸- در مورد عناصر غیر متحرک محلول‌پاشی چندین بار صورت میگیرد.