پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان

پایین بودن عملکرد محصول پسته در باغات استان کرمان

پسته یکی از مهمترین محصولات کشاورزی استان کرمان با سطح زیر کشت بالغ و ۳۲۰۰۰۰ هکتار است که از جنبه های مختلف اقتصادی, اجتماعی, زیست محیطی و غیره برای مردم این استان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می‌باشد.
این محصول جمعیتی بالغ بر ۱۷۰ هزار نفر را به عنوان بهره بردار مشغول نموده مجموع اقتصاد مردم شهرهای پسته خیز به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به تولید این محصول گره خورده است. میتوان گفت که هم اکنون پسته به عنوان آخرین محصول قابل کشتی است که در بیشتر مناطق پسته خیز کشت شده است این بدان مفهوم است که اگر باغات پسته از بین بروند و یا عملکرد اقتصادی نداشته باشند. با آب و هوای فعلی و خاک موجود هیچ محصول دیگری قابل جایگزینی با پسته نبوده و اقتصادی نیز نخواهد بود و عدم توجه به افزایش عملکرد این محصول ضمن هدر دادن منابع منتج اقتصادی نبودن فعالیت در این زمینه خواهد شد که نتیجه آن بیکاری و مهاجرت افراد را در پی خواهد داشت. قابل ذکر است که هم اکنون متوسط عملکرد پسته در استان کرمان حدود ۵۷۳ کیلوگرم بر اساس آمار سال ۱۳۸۴ و متوسط استانهای کشور حدود ۹۹۰ کیلوگرم اعلام شده است این در حالی است که باغدارانی در استان کرمان با تولید سالیانه دو سه و چهار تن به بالا نیز داشته ایم و کشاورز نمونه سال های ۸۲ و ۸۳ بالغ بر ۱۴.۵تن تولید داشته اند.
قابل ذکر است که تولید بزرگترین رقیب ایران یعنی آمریکا در سال ۲۰۰۲ ۳.۴ تن در هکتار و متوسط تولید ایران در همان سال یعنی ۲۰۰۲ ۷۵۲ کیلوگرم اعلام شده است.
لذا می طلبد با شناخت عوامل محدود کننده و تلاش در جهت رفع موانع موجود در صدد یافتن راهکارهای جدید و به کار گیری تحقیقات صورت گرفته باشیم تا فعالیت در این زمینه را اقتصاد نمود.
مهمترین دلیل پایین بودن عملکرد به شرح زیر می باشد:
۱- یک کمبود آب و توسعه بیش از حد باغات پسته:
پسته یکی از گیاهان مقاوم به کم آبی و این بدان معناست که این گیاه کم آبی فقط زنده می‌ماند و ادامه حیات می‌دهد و گاهی محصول بسیار کمی تولید می کند در صورتی که هدف از احداث باغ پسته برداشت محصول اقتصادی است که در این حالت می بایست نیاز آبی گیاه برآورده گردد. بر اساس مطالعات انجام شده درخت پسته بارور برای تولید محصول اقتصادی نیاز به حدود ۱۰۰۰ متر مکعب آب در سال دارد. تحقیقات صورت گرفته نشان می دهند که چنان باغداران بتواند در ماههای تیر و آخرین آب قبل از برداشت درخت پسته را آبیاری کند محصول با کیفیت و کمیت بهتری را تولید خواهد کرد. دلایل متعدد از جمله ۱- ضعف قوانین در جلوگیری از تصرف اراضی ملی. ۲- ارزش افزوده ای که از تصرف و احداث باغ برای متصرفین به وجود آمده است. ۳- احتمال تامین آب بیشتر توسط متصرفین ۴- پایین بودن نیاز آبی گیاه پسته در شش سال اول کاشت ۵- خشکسالی و افت سالیانه ی یک متر از آب سفره‌های زیرزمینی باعث گردیده تا دوره آبیاری ۳۰ روز که تحقیقات صورت گرفته آن را بهترین دور آبیاری در پسته نامیده است به دوره‌های ۵۰ تا ۶۰ و ۷۵-۹۰ و حتی ۱۲۰ روز رسیده که در این شرایط تنش زا د تغذیه گیاه نیز معنایی نخواهد داشت و نتیجه آن کاهش شدید عملکرد خواهد بود.
راهکارها
الف- با توجه به این که اجرای سیستم آبیاری تحت فشار بر روی درخت پسته جواب مثبت داده است و حدود ۴۰ درصد از منابع آبی باغات پسته فعلا از کیفیت مناسب برای این گونه از سیستم ها برخوردار هستند لذا به نظر می رسد با در اختیار گذاشتن تحصیلات سهل‌الوصول به باغداران و اجرای سیستم آبیاری تحت فشار به توان راندمان آبیاری را در باغ‌های پسته افزایش داد.
ب- مهار آب‌های سطحی و فصلی با اجرای طرح‌های ابخیز داری و ساخت سدهای کوچک خاکی تا بتوان از هدر رفتن اینگونه از آب ها جلوگیری نمود و برای تغذیه سفره‌های زیرزمینی و یا استفاده مستقیم از آب ذخیره شده استفاده نمود.
پ- پیگیری جدی مسئولین در انتقال آب از حوزه های پر آب کشور به شهرستان
۲- کیفیت پآیین و نامطلوب آبیاری در باغات پسته:
گیاهان از نظر مقاومت به شوری به دو دسته تقسیم می‌شوند. گیاهان هالوفیت همان گیاهان نمک دوست هستند که برای ادامه رشد و نمو خود احتیاج به نمک دارند و این گیاهان قادر به رشد در خاک های شور می باشند. گیاهان گلیکوفیت گیاهانی هستند که برای ادامه رشد و نمو خود نیاز به نمک ندارند که پسته جزء گیاهان گالیکو فیت می‌باشد و گیاهان گالیکو فیت خود به سه دسته مقاوم به شوری, مقاومت نسبی به شوری, حساس به شوری تقسیم‌بندی می‌شوند که فرصت گیاه مقاوم به شوری است.
متاسفانه باغداران مقاومت به شوری درخت پسته را با نمک دوست بودن آن اشتباه گرفته و تمامی مناطق که از آب لب شور و شور بوده است به دلیل عدم ان کاشت سایر محصولات به کشت پسته اختصاص یافته و لذا عملکرد لازم را ندارد و برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب های شیرین باعث پیشروی آب های شور و کاهش کیفیت آب این منابع شده است. تا آنجا که هم اکنون آب آبیاری بعضی از باغات پسته به عدد ۲۰۰۰۰ دسی زمینس بر متر رسیده است و بررسی صورت گرفته توسط آقای دکتر محمد عبداللهی عزت آبادی نشان می‌دهد ۳۵.۹ درصد از چاههای آب کشاورزی دارای آبی با کمتر از ۴ دسی زمینس بر متر و ۴۴.۱۱ درصد از آب ها بین ۴ و ۸ دسی زمینس بر متر و ۱۴ درصد از ابها در محدوده شوری ۸ تا ۱۶ دسی زمینس هستند که می بایست با اعمال مدیریت های مناسب آبیاری قابل کاربرد در باغ های پسته باشند و ۵.۷۹ درصد از چاه‌های دارای آبی هستند که پسته کاری با آنها توصیه نمی‌شود.
۳- احداث باغات پسته در خاکهای نامناسب:
با توجه به چندین ساله بودن درخت پسته و استقرار چند ده ساله آن در زمین لذا می طلبد که قبل از احداث باغ پسته مطالعات خاکشناسی بر اساس اصول علمی و فنی در محل احداث باغ صورت پذیرد تا لایه بندی خاک, شوری, قلیائیت, حاصلخیزی و غیره مورد مطالعه دقیق قرار گرفته و در صورت مناسب بودن خاک نسبت به احداث باغ اقدام نموده و درصورت نیاز به موارد اصلاحی خاک بتوان از ابتدا اقدامات علمی و فنی لازم را اعمال نمود تا در زمان به محصول نشستن باغ انتظار تولید اقتصادی را داشته باشیم.
این در حالی است که اکثر باغات احداث شده در ابتدای احداث هیچ مطالعه خاکشناسی نداشته و بنا به تشخیص ظاهری خاک و یا نزدیکی به منبع آبیاری توسط باغدار انتخاب و اقدام به کشف نموده اند و می توان گفت حدود ۲۰ درصد مشکل سبک و شنی بودن خاک و یا سنگینی و روسی بودن بیش از حد و خاکهای گچی و یا خاکهایی با شوری بالا و وجود لایه های سخت را دارند که نمی توانند عملکرد مناسبی را هم اکنون داشته باشند و هزینه‌های اصلاحی سنگینی را برای باغدار در بر خواهند داشت. لذا توصیه می شود در این گونه موارد با انجام آزمایش خاک شناسی و شناخت دقیق راهکارهای اصلاحی نسبت به افزایش حاصلخیزی خاک با اقدام نمایند.
۴- رها شدن باغات به دلیل قرار گرفتن در حاشیه شهرها و روستاها به منظور تغییر کاربری:
به وضوح قابل رویت هستند که به منظور تغییر کاربری از کشاورزی به مسکونی و صنعتی بسیاری از باغات در حاشیه شهرها و روستاها و جاده ها و بزرگراه های احداث شده توسط صاحبان آنها از آب افتاده و به دلیل متعدد از جمله افزایش بی‌رویه قیمت اراضی, نداشتن امنیت تولید, تخریب آنها به منظور آماده سازی جهت اخذ مجوز تغییر کاربری و غیره از حالت سوددهی خارج شده ولی هنوز به عنوان باغ جزئی سطح زیر کشت محسوب می شوند.
۵- چند شغله بودن بسیاری از باغداران فعلی:
از دو دهه پیش بدلیل اقتصادی بودن تولید پسته و ارزش افزوده ای که از تصرف زمین و احداث باغ حاصل می‌شود صنف‌های مختلف از جمله کارکنان, رانندگان, مهندسین, معلمان, پزشکان, کارگران, کارخانه داران, قصابان و غیره اقدام به خرید آب و زمین به منظور احداث باغ پسته نمودند که متاسفانه به دلیل چند شغله بودن این افراد و مقاومت نسبی گیاهان پسته به سهل انگاری های باغدار عملکرد این باغات پایین می باشد همچنین این گونه باغ ها به دلیل رعایت نشدن اصول علمی و فنی از همان ابتدای احداث و سلیقه ای بودن کاشت درخت از اصول صحیح مبارزه با آفات و بیماری, آبیاری و تغذیه, نگهداری مناسب باغ, برداشت به موقع محصول و غیره برخوردار نیستند و لذا می توانند انتظار داشت که این دسته از باغداران فعلی ما بتوانند متوسط تولید را داشته باشند.
۶- کافی نبودن تحقیقات صورت گرفته در خصوص مسائل مختلف پسته:
با توجه به اینکه کشور ایران ۷۳ درصد کل سطح زیر کشت باغ پسته بارور دنیا را به خود اختصاص داده است و اشتغال بالغ بر ۱۵۲ هزار خانوار شهری و روستایی کشور را که جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر می شود را به طور مستقیم به امر باغداری پسته مشغول کرده است لذا به نظر می رسد که حفظ باغات فعلی پسته و افزایش راندمان تولید تنها با تکیه بر تحقیقات و فناوری پیشرفته و سریع تر از آنچه اتفاق افتاده است قادر به ادامه حیات و تولید اقتصادی باشد از طرفی بازدهی تحقیقات در صورت پویا بودن و کاربردی بودن آن می‌توانند صورت استفاده قرار می گیرد. امروز انتظار باغداران از این چراغ هدایت بیش از پیش بوده است و لازم است اطلاعات علمی کاربردی در خصوص احداث باغات جدید در استانهای کشور و دانش به کارگیری روشهای مبارزه بیولوژیکی و تلفیقی با آفات و بیماریهای کاستن از میزان سموم مصرفی در باغات پسته دانش شناخت دقیق کمبودها و مسمومیتهای عناصر غذایی و ایفای نقش این عناصر در بهبود کیفیت و کمیت بسته پویا بودند در زمینه استفاده بهینه از آب و مدیریت آبیاری به خصوص آب های شور در اختیار باغداران قرار دهد. و این مستلزم توجه دولت به امر تحقیقات با افزایش بودجه موسسات تحقیقاتی کشور می باشد.
۷- عدم آگاهی باغداران از تحقیقات صورت گرفته و یافته‌های علمی:
قطعاً یکی از راهکارهای افزایش عملکرد در واحد سطح تلاش و خواسته خود باغدار خواهد بود که در اینجا باغدار به عنوان ذی نفع اصلی باید در پی یافتن دانش نو و استفاده از تحقیقات صورت گرفته و به کارگیری کارشناسان خبره در امر مدیریت باغی خود اقدام نمایند. و از طرفی با توجه به خورد بودن مالکیت ۱.۳ هکتار در سن بالای باغداران, بی سوادی و کم سوادی اکثریت آنها لذا لازم است در امر ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی و افزایش سطح آگاهی باغدار روش های کهنه و قدیمی کنار گذاشته شوند و شیوه‌های جدید با یک سیستم آموزشی مدرن و منظم و کمک گرفتن از وسایل ارتباطی نسبت به افزایش سطح آگاهی باغدار اقدام نمایند.
۸- حوادث غیر مترقبه:
به دلیل قرار گرفتن باغات پسته در مناطق کویر و اختلاف دمای زیاد شبانه روز هر سال به طور متوسط بین ۱۲ تا ۱۸ درصد از محصول پسته در اثر سرمازدگی بهاره, گرمازدگی در فصل تابستان, طوفان و تگرگ از بین می‌رود.
۹- پایین بودن ضریب مکانیزاسیون در باغات:
همانگونه که قبلاً ذکر کرده ایم به دلیل رعایت نکردن اصول اولیه احداث باغ شامل فاصله درختان, فاصله ردیفها, عدم استفاده از ارقام تجاری در حدود یک سوم از باغات پسته فعلی امکان کار با ماشین آلات و ادوات در آنها وجود ندارد و حتی کارگر به سختی می تواند در آنها کار کند و این موضوع مبارزه با آفات و بیماریهای تغذیه مناسب را با مشکل مواجه نموده است و در بقیه باغات نیز محدودیت کار به منظور بهره گیری از همه ماشین آلات مورد نیاز وجود دارد.
۱۰- نداشتن آمار و ارقام دقیق از سطح زیر کشت و همچنین متوسط عملکرد در هکتار باغات پسته کشور
۱۱- عدم سهولت در اعطای وامها و تسهیلات به باغداران
با توجه به این که هر باغداری ممکن است به منظور تامین بخشی از نیاز مالی خود مجبور به استفاده از تحصیلات بانکی گردد و اما بورو کراسی پیچیده سیستم اعتبارات کشاورزی و ناکافی بودن این اعتبارات و همچنین نرخ بالای بهره آنها یکی از مشکلات دیگر می‌باشد که معمولاً جهت اخذ این تحصیلات اسناد و مدارک معتبر و وثیقه را می‌طلبد که برای قریب ۵۰ درصد از باغداران خرده مالکان امکان دریافت این گونه از تحصیلات با مشکل جدی مواجه است.
در انتها پیشنهاد می شود با افزایش اعتبارات در امر تحقیقات پسته راهکارهای عملی جهت رفع نابسامانی های موجود باغات پسته کشور اقدام نمود و در سیستم اجرا برنامه ریزی و اجرای عملی طرح اصلاح ساختار باغات پسته می تواند نقش موثری در افزایش عملکرد داشته باشد و اما باغدارآن لازم است در کنار گوهر گرانبهای خود یعنی تجربه کافی در امر پسته کاری سعی نمایند با به کارگیری کارشناسان مجرب به عنوان مشاور در امر اصول نگهداری باغ مبارزه با آفات و بیماری ها