پسته احمد آقایی انس ۲۲

پسته احمد آقایی انس ۲۲

پسته احمد آقایی انس ۲۲ را شاید درشت ترین سایز پسته احمدآقایی دانست که به ندرت این سایز از پسته را میتوان بر روی درختان پسته دید انس ۲۲ پسته احمدآقایی کشیده و درشت و شبیه به پسته اکبری میباشد و انصافا دست چین شده انس ۲۲ احمدآقایی بهترین نوع پسته از لحاظ مزه و زیبایی میباشد.در زیر چند نمونه از پسته احمدآقایی انس ۲۴ ۲۲ قابل مشاهده هست.

پسته احمد آقایی انس 22

پسته احمد آقایی انس 22