پسته ارزان

پسته ارزان

۱-پسته آب خندان:

این نوع پسته که طی فرآیند خاصی پسته دهن بسته را به خندان تبدیل میکنند که از کیفیت پایینی برخوردار میباشد.و دارای انواع زیر میباشد.

پسته آب خندان احمد آقایی

آب خندان احمدآقایی از خندان کردن دهن بست احمدآقایی بدست می آید.برای تهیه آبخندان احمدآقایی ابتدا پسته دهن بسته احمدآقایی را به مدت ۱ ساعت با حرارت زیاد باد گرم حرارت میدهند و سپس پس از سرد شدن آنرا داخل آب سرد به مدت چند ساعت میخیسانند و بعد از چند ساعت خیس خوردن پسته دهن بست داخل آب شروع به باز شدن میکند.و بعد از آن دهن بست را از داخل آب میکشند و مجدد داخل خشک کن میریزند و با حرارت زیاد به مدت چند ساعت پسته را خشک میکنند که در حین خشک شدن پسته دهن بست کامل تبدیل به خندان میشود

 

پسته آب خندان کله قوچی

به این دلیل به آبخندان کله قوچی،مکانیک خندان گفته میشود که برای تهیه آبخندان کله قوچی باید پسته دهن بست کله قوچی به دلیل اینکه دارای پوست سفتی میباشد باید چکش بخورد و سپس داخل آب ریخته شود.در سالهای اخیر دستگاه هایی نیز جهت آخندان کردن دهن بست کله قوچی و فندقی ساخته شده است

 

پسته ارزان

پسته آب خندان اکبری

برای تهیه آبخندان اکبری ابتدا پسته دهن بسته اکبری را به مدت چند ساعت داخل آب سرد میخیسانند و بعد از چند ساعت خیس خوردن پسته دهن بست داخل آب شروع به باز شدن میکند.و بعد از آن دهن بست را از داخل آب میکشند و داخل خشک کن میریزند و با حرارت زیاد به مدت چند ساعت پسته را خشک میکنند که در حین خشک شدن پسته دهن بست کامل تبدیل به خندان میشود

پسته آب خندان فندقی

به این دلیل به آبخندان فندقی،مکانیک خندان فندقی گفته میشود که برای تهیه آبخندان فندقی باید پسته دهن بست فندقی به دلیل اینکه دارای پوست سفتی میباشد باید چکش بخورد و سپس داخل آب ریخته شود.در سالهای اخیر دستگاه هایی نیز جهت آخندان کردن دهن بست فندقی ساخته شده است.آبخندان فندقی بیشتر جنس صادراتی میباشد تا آجیلی

آبخندان فندقی

۲-پسته درجه ۳

:انس های بالا و ریز تمامی پسته ها شامل میشود.مثلا

پسته احمد آقایی انس ۳۴-۳۲

پسته کله قوچی انس ۳۰-۲۸

پسته اکبری انس ۲۸-۲۶

پسته فندقی انس ۴۰-۳۸