پسته اکبری انس ۲۲

پسته اکبری انس ۲۲

پسته اکبری انس ۲۲ در دو نوع به حال خود و دست چین شده موجود میباشد.که نمونه به حال خود بدون دهن بسته و با تقریبا ۱۵ درصد دهن چفت ارایه میشود و نمونه دست چین شده دهن چفت و ریز آن کاملا جدا میشود که قیمت تقریبی ۱۵ درصد بالاتر دارد 

پسته اکبری را میتوان کشیده ترین رقم پسته دانست که ارزش تجاری آن از تمامی پسته ها بالاتر میباشد.درخت پسته اکبری از نیاز سرمایی بالایی در زمستان دارد و گرچه در برابر سرما مقاوم تر میباشد،اما نیاز سرمایی شدید آن باعث شده که در مناطق گرمسیری کمتر مورد توجه قرار گیرد.پسته اکبری انس ۲۴ ۲۲ کشیده و درشت این نوع رقم میباشد که معمولا کمتر از درخت این نوع سایز چیده میشود که با سورت کردن انس های بالاتر بدست می آید

در زیر تعدادی نمونه از پسته اکبری انس  ۲۴ ۲۲ قرار داده شده است.

پسته اکبری انس 22

پسته اکبری انس 22