پسته فندقی انس ۳۴

پسته فندقی انس ۳۴

پسته فندقی انس ۳۴ انس متداول که بیشتر یافت میشود و معمولا میانگین انس های پسته فندقی موجود در رفسنجان در رنج ۳۶ ۳۴ قرار میگیرد.پسته فندقی برخلاف پسته اکبری دیر رس نمیباشد و بر خلاف احمدآقایی زود رس نمیباشد.که در اواخر شهریور ماه برداشت میشود.پسته فندقی با توجه به فراوانی نوع پیوند و ریز بودن آن و قیمت پایین تر نسبت به سایر پسته ها مورد توجه صادرات میباشد

در زیر تعدادی عکس از پسته فندقی انس ۳۶ ۳۴ که طی سالهای اخیر توسط شرکت ما فروخته شده است قرار داده شده است.

 

پسته فندقی انس 34

(پسته فندقی انس ۳۴)

 

پسته فندقی انس 34

(پسته فندقی انس ۳۵)

 

پسته فندقی انس 36

(پسته فندقی انس ۳۶)