پسته کله قوچی انس ۲۲

پسته کله قوچی انس ۲۲

پسته کله قوچی انس ۲۲ سایز درشت میباشد که معمولا کمتر یافت میشود و دست چین این انس و انس های پایین تر از ۲۲ بسیار درشت و خوش نما میباشد که برای آجیل مناسب میباشد.سطح زیر کشت پسته کله قوچی بسیار زیاد است اما در سالهای اخیر با توجه به تغییر اقلیم آب و هوایی در مناطقی از رفسنجان پیوند کله قوچی را به احمدآقایی تغییر داده اند که موفقیت آمیز هم بوده است

در زیر تعدادی عکس از پسته کله قوچی انس ۲۴ ۲۲ که در سال گذشته در شرکت ما بفروش رسیده است قرار داده شده است.

پسته کله قوچی انس 22

                                                                                         (پسته کله قوچی انس ۲۲)

پسته کله قوچی انس 22                 (پسته کله قوچی انس ۲۳)

                                                                              (پسته کله قوچی انس 23)

              (پسته کله قوچی انس ۲۴)

               (کله قوچی انس ۲۲)