کدام رقم پسته به شوری حساس تر است؟

کدام رقم پسته به شوری حساس تر است؟

میزان حساسیت گیاهان نسبت به شوری حتی در گیاهی  مثل پسته که نسبت به شوری مقاوم است، متفاوت است.عملکرد درخت پسته به عنوان یک گیاهی که در مقابل شوری مقاوم شناخته میشود در انواع مختلف آن متفاوت است.به عنوان مثال رقم اوحدی(فندقی) در مقابل با رقم بادامی و کله قوچی به شوری حساس تر میباشد

کدام رقم پسته به شوری حساس تر است؟

در نتیجه آزمایشات بروی رشد قسمت هوایی و ریشه رقم بادامی و کله قوچی در شوری اشباع کمتر از رقم فندقی گزارش شده است.افزایش میزان شوری باعث کاهش رشد درخت میشود ومیزان رشد ساقه وبرگ درخت سیر نزولی به خود میگیرد.

رقم بادامی

رقم بادامی

هنگامی که رشد برگ و ساقه درخت پسته جداگانه نسبت به شوری برسی مشود مشخص میشود که برگ درخت پسته نسبت به شوری حساس تر میباشد.کاشت درخت پسته در مناطق شور باعث تجمع زیاد سدیم در برگ درخت پسته میشود و رابطه معنا داری بین رشد درخت و تجمع سدیم در برگ درخت وجود دارد.

تنش شوری درخت پسته

نتیجه:

بالا بودن میزان شوری خاک که به دنبال آن میزان سدیم ریشه و ساقه و برگ درخت پسته افزایش میابد باعث میشود که عناصری مثل کلسیم و پتاسیم توسط درخت پسته جذب نشوند

نوشته:مهندس اسماعیلی