بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟

بیشترین کمبودی که در باغات پسته مشاهده می شود از کدام عنصر است؟

با توجه به طرح‌های تحقیقاتی در زمینه تغذیه که در مناطق پسته کاری انجام شده در خصوص طرح تخصصی تشخیص نیاز غذایی به روش دریس که در این طرح تعداد زیادی برگ از باغات با عملکرد بالا و باغات با عملکرد پایین مورد ارزیابی قرار گرفته اند نتایج نشان داد در باغات با عملکرد پایین در کل مناطق پسته کاری کمبود عناصر منگنز ازت و روی و مس وجود دارد و از طرفی زیادی بودن منیزیم و بور داریم که کاملاً مشهود است و این در کل مناطق پسته کاری استان است ولی باز بستگی به باغ و مدیریت آن دارد که الویت کمبود چه باشد که این را با نتایج این طرح تعیین کنیم یعنی اگر نتیجه تجزیه هر باغی را داشته باشیم می توانیم بفهمیم اولویت کمبود هر عنصر در هر باغ چیست با نتایج حاصل از طرح نرم افزاری تهیه می شود که با توجه به آن می‌توان کمبود را برای هر تجریه برگ مشخص نمود به طور کلی کمبودها بیشتر از عناصر میکرو و ازت است به نظر می‌رسد که دوره‌های آبیاری بالا و کمبود آب نقش مهمی در این رابطه داشته باشد ولی هر باغی شرایط خاص خودش را دارد و باید با تجربه به اولویت کمبود در هر باغ رسید.