کنترل بیولوژیک علف هرز باغ پسته

کنترل بیولوژیک علف هرز باغ پسته

کنترل بیولوژیک علف هرز باغ پسته با استفاده از دشمنان طبیعی برای مقابله با علف های هرز به منظور کاهش جمعیت علف های هرز تا سطح قابل قبول اقتصادی است. دشمنان طبیعی علف های هرز شامل حشرات، بیماری های گیاهی و برخی گیاهان دارای اثرات اللوپاتیک( برخی گیاهان از راه آزاد سازی مواد شیمیایی خاص از خود به درون محیط، اثری زیان اور برای دیگر گیاهان دارند)،می باشد.

کنترل بیولوژیک علف هرز باغ پسته

عوامل کنترل بیو لوژیکی با توجه به ماهیتشان در مورد غذا انتخابی عمل می کنند و نمی توانند طیف وسیعی از علف های هرز را  همچون شخم یا علفکش ها کنترل نمایند. با وجود این زمانی که  یک گونه خاص علف هرز در مزرعه غالب باشد و عامل کنترل بیولو زیکی آن ها هم در دسترس باشد این روش راه حلی نسبتا اقتصادی و دائمی است. حشرات مهم ترین گروه از موجوداتی هستند که در برنامه های کنترل بیولوژیک به عنوان هدف مطرح بوده اند. تعداد بسیار زیادی از حشرات گیاه خوار بوده و غلب آنها میزبان غذایی مخصوص خود را دارند و قادرند اندام های رویشی و  زایشی گیاه میزبان را از بین ببرند. حشرات به دلیل هزدیاد، تنوع گونه ای و توانیی مهاجرت به نقاط جدید از توانایی و قابلیت بالایی برای مبارزه و کنترل علف های هرز برخوردار می باشند.

یکی از مهم ترین عوامل بیماری زایی که می توان در کنترل علف های هرز استفاده کرد قارچ ها می باشند.

قارچ ها در محصولات باغی توانایی زیادی در کنترل علف های هرز دارند. هزینه تولید قارچ ها نسبت به حشرات کمتر و در انتخاب میزبان تخصصی تر عمل می کنند(چاروداتان و دلوچ،۱۹۸۸). برای نمونه می توان به کنترل  او یار سلام که یکی از علف های هرز باغ های پسته نیز می باشد، به وسیله  قارچ عامل بیماری  زنگ،اشاره کرد.

کنترل بیولوژیک علف هرز باغ پسته

 کنترل بیولوژیک همچنین میتواند به طور غیر مستقیم و از طریق اعمال روش های زراعی انجام شود. به این طریق که با سیستم کشت حفاظتی یا بدون شخم یا جلو گیری از چرای دام در فصل های به خصوص(نظیر زنبور پارازیتویید پسیلا فاگوس) باعث افزایش دشمنان طبیعی و میکرو ارگانیسم های مفید موجود در خاک گردید.

 کنترول بیو لوژیک همچنین می تواند به طور غیر مستقیم و از طریق اعمال روش های زراعی انجام شود. به این طریق که با سیستم کشت حفاظتی یا بدون شخم و یا جلو گیری از چرای دام در فصل های بخصوص( نظیر زنبور پارازیتویید پسیلا فاگوس) باعث افزایش دشمنان طبیعی و میکرو ارگانیسم های مفید  موجود در خاک گردید.

            گیاه شیر سگ

 کنترل بیولوژیک علف های هرز یک فرایند طولانی، تدریجی و گران است، اما تحقیقان نشادن داده است که بازگشت سرمایه در این روش به طور کلی و در پایان کار۵۰:۱و شاید تا۱۰۰:۱نیز باشد. کنترل بیولوژیک در صورتی موفق است که قدرت رشد و فراوانی علف های هرز و همچنین هزینه های اقتصادی که آن ها به کشاورزان تحمیل می کنند را کاهش داده و کمترین خسارتی به محیط زیست وارد نمی کند.

 نمونه های از کنترل بیئولوژیکی علف های هرزی که در باغ های پسته کشور نیز رشد می کنند عبارتند از:

کنترل بیولوژیکی علف هرز فرفیون( گیاه شیر سگ) توسط حشرات کامل سوسک مینوز ساقه و کنترل علف هرز تلخه به وسیله یک یک حشره گالزا می باشد.